Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Jihočeští římsko - katoličtí duchovní : Literatura. Kněží A - L.

Seznam literatury :

Čánová E.: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848 – 1918. Praha, 1995.

Dvořák L.: Biskupský seminář v Č.Budějovicích. České Budějovice, 1905.

Feldmann Vladimír : Poslední němečtí kněží českobudějovické diecéze. Výběr,39,2002,2,s.222-230.

Feldmann Vladimír : Opravy a dodatky k článku Kněží českobudějovické diecéze věznění nacistickým režimem 1938 – 1945. ( Výběr,2001,2,s.
Výběr,39,2002,3,260-261.

Hůlka J.: Církevní řády, bratrstva a spolky v diecési česko-budějovické. Č.B., 1893.

Kadlec J.: Českobudějovická diecéze. ČB., 1995.

Kaplan K.: Stát a církve v Československu 1948 až 1953. Brno, 1993.

Kdy zemřeli 1986 – 1990. Praha, Národní knihovna ( A – J ) 1994, ( K – Ž ) 1995.

Pravda Rudolf : Z galerie jihočeských vlasteneckých kněží. Kapitoly z církevních a kulturních dějin jižních Čech. České Budějovice, Sdružení sv.Jana Neumanna, ed. Knihovna Setkání, 2006, 50 s.

Schullerbauer František, Bibl.: Opatové kláštera cisterciáckého ve Zlaté Koruně. Zlatá Koruna, nákl. vl., 1911.Zlatá Koruna 130 roků po zrušení kláštera. Zlatá Koruna, 1917, nákl. vl.

Tumpach J. – Podlaha A.: Bibliografie české katolické literatury náboženské od r.1828 do konce 1913. Praha, 1923.


Jihočeští římsko – katoličtí kněží :

Adam Johann :
( n. J. Hradec kdy ? – z. 1877 asi Vídeň )
teolog, germanista, círk. spis.vyučoval na vojenské akademii německou literaturu, potom působil na teologické fakultě ve Vídni.
Lit.:

Albinus ( Bílek ) Tomáš z Helfenburka :
( Č. Krumlov poč. 16. stol. – 10.3.1575 Olomouc )
círk. spis. a hodnostář
Lit.: Rhb,I.,s.72.
Kubíková Anna. Rodina a potomci rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburka. RR,2000,č.1,s.1-3.
Rybička A.: Albínové ( Bílkové ) z Helfenburku. Pam,14, 1887 – 1889.

Angelis Václav :
( 22.10.1776 Sušice – 16.9.1853 asi České Budějovice )
probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích, infulovaný probošt
Lit.: Čánová, s.10-11.

Baar Josef :
( 31.10. 1835 Klenčí pod Čerchovem – 15.12.1907 Putim )
dramatik pro děti
Bibl.: Cizinec o štědrém večeru. Hra pro děti.
Lit.: Kadlec, s.85. Kotalík, 1966,s.23.
Pozn. : katecheta v Písku, od r.1885 farář v Putimi, strýc Josefa Šimona Baara – Jan Cimbura. Viz také Vydra Ladislav : Na putinské faře.

Babor Jan :
( 8.3.1762 Radomyšl – okolo 1820 Olomouc ? )
Lit.: Hankovec, s.16.

Balbín Bohuslav Ludvík Alois z Vorličné :
( 3.12.1621 H. Králové – 29.11.1688 Praha )
Hist., působil v Jč.
Bibl.: Krásy a obohatství české země. Praha, Panorama, 1986, 351 s.
( Rec.: Bílek Josef. Výběr,24,1987,s.64-65.
Lit. : Cífka,1972,I.,s.13,56. Enc. Č.B.,s.29. Lex. 1, s.120-123. Pravda, s.19.
fn : Český Krumlov v knize Krásy země české. Výběr,10,1973,1,38.
Muk Jan : Jindřichův Hradec v životě a díle Bohuslava Balbína. Ohlas od Nežárky,65,1935,č.14,s.1-2 až č.41,s.2. Zvl. otisk 1935, 103 s.
Pletzer Karel : Balbínova excerpta z českobudějovické kroniky. JSH,24,1955, 2, s.52-59.
Starý Václav : Bohuslav Balbín na Prachaticku. Hraničář,13,1963,č.49,5.12.,s.3.
Starý Václav : Ke gl. J. Toupalíka : Bohuslav Balbín a Prachatice. Výběr 1976, č.4, s.278-279. ( Doplněk : Výběr,14,1977,2,142. )
Šimák J.V. : Zpráva o literární pozůstalosti B. Balbína. VČA,24,s.82-110,159-192.

Balík Karel :
( 20.1.1875 Vosné u Šebířova – 7.8.1930 )
děkan v Černovicích
Lit.: Kadlec, s.85

Bárta Šimon :
( 27.10.1864 Žimutice u Týna nad Vlt. – 2.5.1940 Č. Budějovice )
biskup v Č.Budějovicích, círk. spis. filozof
Lit.: Enc.Č.B., s.37, Kadlec, s.38-40, 85. Kunc,1962.

Bavorovský Tomáš :
( n. Bavorov – 1562 Plzeň )
círk. hodnostář a spis.
Lit.: Hankovec, s.20, Lex. 1, s.162. Vopravil, s.382.
Jireček : Rukověť, I., 1875.
Hejnic Josef : Tomáš Bavorovský a Český Krumlov. JSH,40,1971,78-83.
Novák J.V. : Postilla česká kněze Tomáše Bavorovského.
Sborník historický,3, 1885, s.138-144,236-241.

Bělohlávek Václav :
( 9.1.1870 Ouhrov ( Úhrov u Chotěboře ) – 1967 Sehohraby )
řádový senior křížovníků s červenou hvězdou,knihovník, hist. a náb. publ. Redaktor časopisu od Karlova mostu. Podle Vk knihovník v milevském klášteře.
Bibl.: Čtení o našich svatých ochráncích. 1923.
Lit.: Vopravil, s.388.

Bendl Václav Čeněk – Stránický :
( 24.10.1832 Turnov – 27.6.1870 Volyně )
bás., proz., překl. ruština, polština, franc.
Lit.: Blümlová,2000,s.63-65. Cífka,1972,I.,s.36-38. Kadlec, s.85. Lex. 1,s.186-187. Pravda, s.17-18.
Braun V. : Nové příspěvky k životopisu V.Č.Bendla. JSH,31,1962, 53-70.
Braun Vladimír : Václav Čeněk Bedl a Volyně. JSH,39,1970,115-125.
Braun Vladimír : Dvě významná výročí. Václav Čeněk Bendl. 100 let od úmrtí a
překlady Puškiny. Výběr,1970,č.1,s.17-20.
Braun Vladimír : Jak působil Václav Čeněk Bendl v Mirovicích. JSH,40,1971,131-141.
Braun Vladimír : A.S.Puškin a jeho první jihočeští překladatelé. JSH,48,1979, č.3,s.192-198.
Cífka Stanislav : Ještě k překladu Puškinova Oněgina. JSH, 49,1980,206-207.
Janáček J. : Kdy se narodil Václav Čeněk Bendl ? ČNM,XCIV,1920,s.75-76.
Pátek F. : Několik dopisů Č.Bendla – Stránického. ( Pozn. : i bibliografie. )
ČNM,CIII,1929,s.228-249.
Polák Josef : O literární pozůstalosti Václava Čeňka Bendla Stránického.
JSH,37,1968,262-264.
Strejček Ferdinand : Ze života Č.B. K výročí jeho úmrtí. Otavan,5,1920,č..1-2,
s.44-47, č.3-4,s.44-47.
V.B. ( Vladimír Braun ) : Proč nevyšel třetí svazek Puškinových spisů v češtině ?
Výběr,16,1979,2,135.

Benedikt ze Strakonic :
( asi Strakonice – z. ?)
kanovník vyšehradské kapituly
Lit.: Hankovec, s.25

Beneš Václav Třebízský :
( 27.2.1849 Třebíz u Slaného – 20.6.1884 Mariánské Lázně )
proz., autor hist námětů z jižních Čech
Lit.. : Lex. 1,s.197-199.

Beránek Tomáš :
( 15.8.1897 Sušice – 3.12.1954 Brno ( věznice )
děkan ve Vodňanech, oběť komunistického teroru.
Lit.: Huneš Robert : Obětem komunistické zvůle. Vn,17,2006,č.2,s.4.
Dvořáková Zora – Z letopisů třetího odboje.

Berger :
z Prachatic, synovec Jana Nepomuka Neumanna, oslavil v Baltimoru své kněžské prvotiny.
Lit. : Budivoj,I.,1865,56 ( 23.2. )

Beskovský Jakub,
( 1579 Lipovice u Strakonic – 1624 Linec )
Kazatel řádu Tovarišstva Ježišova, od r.1623 ředitel koleje v Č. Krumlově, círk. spis., překl. z latiny ( Vita Sanctorum, t.j. Životové, skutkové, utrpení a smrt Pána Krysta, Blahoslavené Panny Marie a obzvláštnějších svatých. 1625.
Lit.: Vopravil, 398. ( n. Čisťovice. )

Bezděka František Rudolf :
( 29.12.1788 Březnice - 19.3.1871 Písek )
Reg. hist., bás., spis., překl., římsko-katol.kněz
Lit.: Kadlec, s.85. Lex. 1,s.218.
Kolář Ondřej : František Rudolf Bezděka. Výběr,36,1999, s.143 – 150.
Křivánek Libor : Nejstarší spis o dějinách Písku od F.R. Bezděky. Výběr,14,1977, č.1,29.
Křivánek L. : Dr. Pavel Kucharský již nedokončil své plány. Výběr,17,1980,1,50.
( Příprava do tisku Pamětí města Písku F.R.Bezděky ).
Malý Jaromír : Příspěvek k poznání povahy jihočeského lidu v polovici 19.století. ( Zprávy Františka Bezděky o povaze a obleku píseckých občanů v polovici 19.století ). Čl.,20,1911,s.148-153.
-vpch - : Vzpomínka na profesora Františka Rudolfa Bezděku. Výběr,13,1976,3,197.

Bezděka Ludvík ( pseud. Táborský ) :
( n. 1723 Tábor – z. ? )
Analista augustiánského řádu v Lysé nad Labem, publ.
Bibl.: Krátké popsání země české.
Hospodářská čítanka.
Lit.: Vopravil, 398.

Bezděka Viktor Josef :
( 16.3.1823 Březnice – 23.4.1900 Želiv )
Knihovník kláštera v Želivě, archivář, publ.
Bibl.: autor prací z dějin kláštera a života světců, např. Das Prämonstrater – Chorherrenstift Seelau. 1882.
Příspěvky v čas. Blahozvěst.
Lit.: Archiváři, s.83. Vopravil, s.

Bílek Jiří z Bílenberka :
( n. na konci XVI. stol. Chrudim – z. 1657, kde ? )
Arciděkan ve Staré Boleslavi a v Českém Krumlově. V roce 1630 povýšen do šlechtického stavu.
Náboženský spisovatel.
Bibl.: Budič křesťanské pobožnosti. 1617.
Lit.: Jireček, s.Vopravil, s.401.

Bílovský Bohumír Hynek ( pseud. Godefridus, Gottfried ) :
( 1659 Hlučín – 1725 Slatenice u Olomouce )
Působil v Písku 1694 – 1701, náboženský básník a spisovatel , v Písku napsal dvě knihy.
Bibl.: Nový Cherubín, sv.Ignacius. 1695.
Lit.: Jireček, s. Kotalík,1966, s.4. Vopravil, s.402.

Bílý Tomáš A. :
( n. Lužnice u Třeboně – z. USA )
gymnázium v Č. Budějovicích, kněžský seminář v Linci a v Č. Budějovicích, potom studoval bohosloví v Americe ve St. Francis, Milwaukee, na kněze vysvěcen 14.3.1886. Dne 5.5.1888 dosazen do Spillvill, Iowa.
Lit. : České kat. osady, s.157-158, také kresba s,155.
Ivanov : 215,

Blahovec František :
( 4.4.1864 Žár u Volyně – 15.3.1942 Volyně )
reg. prac., hist., publ.
Bibl.: Dějiny kostela ve Volenicích.
Lit.: Kadlec, s.86. Kunc,1970,s.16.

Blažek František :
( 1865 Pelhřimov – 1922 Příbram – Svatá Hora )
Círk., spis., novinář ( Eucharistia ), překl. z latiny
Lit.: Tumpach. Vopravil, s.406.

Blesík Jan :
( n. – z. )
Člen řádu redemptoristů, reg. hist., publ. Odsouzený v proticírkevním proceszu.
Bibl.: Z pamětí Libějovic. Libějovice, 1948, 59 s.
Lit.: Dvořáková Zora – Z letopisů třetího odboje.

Böhm Beastus Adolf :
( 22.6.1865 Bavorov – 21.11.1934 České Budějovice )
církevní hodnostář
Lit.: Hankovec. s,35.

Bolzano Bernard :
( 5.10.1781 Praha – 18.12.1848 Praha )
círk. spis., filosof
Lit.: Pravda, s.19-20.
Vančata Oldřich : Bernard Bolzano a jižní Čechy ( k 200. výročí Bolzanova narození ). JSH,50,1981,290-293.

Bosák Jan : viz Vodňanský Jan.

Bosák Kliment :
( z. asi v pol. 16. stol. v J. Hradci )
Kazatel v J. Hradci, člen řádu minoritů, skladatel nábož. písní
Bibl.: Písniček utěšených od Klimenta, někdy kazatele hradeckého, složených. Praha, 1530, 1607.
Lit.: Jireček. Vopravil, s.417.

Bosch František :
( 1813 Smoleč – která ? – 1883 Rožmitál pod Třemšínem )
konz. rada a vikář v Rožmitále, náb. publ.
Lit.: Tumpach, Vopravil, s.417.

Bouška Emanuel Antonín :
( nar. 18.11.1865 v Borovanech u Bechyně – z.
Studoval gymnázium v Táboře, právnickou fakultu ve Vídni a kněžský seminář ve Štýrském Hradci. Roku
1889 byl vysvěcen na kněze a odešel do USA.
Lit. : Tvaroh, s.24.
České kat. osady, s.339-340, kresba s.341.

Brdlík Jan :
( 21.8.1820 Počátky – 8.2.1908 )
děkan v Počátkách
Lit.: Kadlec, s.86.

Brenner Josef :
( 7.2.1852 České Budějovice – 26.7.1924 asi České Budějovice )
děkan katedrální kapituly v Českých Budějovicích, infulovaný děkan
Lit.: Čánová, s.14. Kadlec, s.86.

Brosius Václav :
( n. Horšovský Týn – 27.2.1601 J. Hradec )
pseud. Vitolid Poskok,.překl. náb. lit
Lit.: Lex. 1,s.304-305. Vopravil, s.430 ( Brož Václav ).

Brousil Antonín :
( 8.1.1869 Štěkeň – 16.6.1943 Praha )
publ., dram.
Bibl.: Přehled českých jmen křestních.
Jen krajíček chleba. ( Hra )
Vánoce ve strážním domku. ( Hra )
Lit.: Hankovec, s.44-45 ( n.Kbelnice ), Kunc,1970,s.

Brož Jan Štěpán :
( 20.12.1865 Kardašova Řečice - 2.9.1919 South Omaha, USA )
spis. v USA, historik, antropolog.
Po studiu kněžského semináře ve Švýcarsku se rozhodl pro kněžskou misijní činnost v USA. Od počátku května 1890 působil v osadě Chardon ve státě Nebraska, kde žila smíšená česko – německo – polská komunita. Ve stejném roce přijal místo faráře ve městě St. Paul, kde mimo Čechů, Poláků a Němců žila i početná skupina Irů. Kázal i v okolních osadách, jako např. ve Waršavě, Netolicích a Bolesyni. V městečku Dodge vybudoval českou školu a na základě studia archivních pramenů a vlastních poznatků napsal a vydal knihu ,,Dějiny české katolické osady sv. Václava v Dodge“. Nebrascka, 1909, 73 s. Je také autorem knihy Z prerie. Saint Luis 1913. Nebraska v minulost. Omaha, ned.
P. Jan Štěpán Brož se rovněž věnoval odbornému studiu původního indiánského obyvatelstva a byl uznáván jako velký odborník z oblasti antropologie a historie, stejně tak geologie z oblasti kde působil.
Lit. : České kat. osady, s.343, kresba, s.345.
Hlas lidu, č.82/1930.
Bílek Josef : Padesát let od smrti Jana Štěpána Brože. Výběr,6,1969,2,51-53.
Teplý František : Jan Štěpán Brož. Hlas lidu, 9.7.1931.

Brynych Eduard Jan Nepomucký :
( 4.5.1846 Vlásenice okr. Pelhřimov – 20.11.1902 Hradec Králové )
prof., náboženství, círk. publ. římsko – katol. hodnostář, např. biskup v Hradci Králové
Lit.: Čánová, s.15. Vopravil, s.434.

Březina Florián Ferdinand :
( 4.5.1849 Havlíčkův Brod – 30.4.1915 asi J. Hradec )
proviciál řádu františkánů
Lit.: Čánová, s.16.

Budař Jan :
( 23.6.1867 Stará Vožice, okr.Tábor – 17.8.1948 Praha )
Profesor biblického studia v semináři v Českých Budějovicích. Náboženský spisovatel a publicista, např. v čas. Ludmila.
Lit.: Kadlec, s.86. Vopravil, s.436.

Bumba Josef :
( 19.3.1823 Rojšín – 10.1.1887 )
kněz např. v Kamenném Újezdě, autor cestopisu do Palestiny
Lit.: Kadlec, s.86.

Burian Josef :
( 24.2.1854 Chrášťany u Týna nad Vlt.- 23.5.1922 Praha )
pseud. Hilarius Staroměstský, nábož. spis., publ.
Bibl.: přísp. v čas. Slova pravdy, atd.
Lit.: Čánová, s.16. Kadlec, s.86. Vopravil, s.443.

Bursík Ferdinand Jan:
( 20.5.1827 Písek – 7.4.1903 Písek )
opat premonstrátského kláštera v Želivi
Lit.: Čánová, s.17-18.

Büttner Anton :
( n. asi 1743 kde ? – z.16.2.1788 asi Č.B. )
katedrální kanovník v Č.B,
Lit.: Kadlec, s.49.

Bylansky Gottfried von Bylan :
( 27.3.1724 Prachatice - 21.7.1788 Chýnov u Prahy )
církecní hosnostář a spisovatel
Lit.: Pravda, s.8.

Cipín Vojtěch :,
( 13.4.1848 Chlum u Křemže – z.1911 USA )
farář českých osad ve státě Wisconsin, církevní spis. a hudebník,
Lit. : České kat. osady, s.476, kresba, s.473.
Hlas lidu, č.94/1930.

Císař Karel Boromejský :
( 1802 Kouřim - 1870 Mirovice )
nábož. spis., překl. ze španělštiny
Bibl.: přísp. v čas. Škola a život ( a v příl. Štěpnice ).
Lit.: Vopravil, s.453.

Cíza Vít :
( 21.5.1791 Třešovice – 31.12.1864 Albrechtice nad Vltavou )
Bibl.: Hřbitov v mé osadě v Albrechticích u Týna nad Vltavou. Blahozvěst, II., 1856 – 1857.
Lit.: Hankovec, s.51. Vopravil, s.454.

Claudius Josef ( Klaudy ) :
( 5.3.1777 J. Hradec – 20.5.1857, J. Hradec ? )
biskupský notář, kaplan, dějepisec J. Hradce
Bibl.: Dějiny J.Hradce. Německy.
Lit.: Vopravil, s.773 ( Klaudius )
Muk Jan – J. Pokorný : J.Št. Claudius a jeho ,,Paměti fary a škol města J. Hradce“.
Ohlas od Nežárky,69,1939,č.48,s.1-2, až 70,1940,č.36,s.1-2. Zvl. otisk 1940, 96 s.
Pletzer Karel : Výpisky J.Š.Claudia z českobudějovické kroniky. ZMJK,4,1964, s.60-62.

Ctibor Josef :
( 30.1.1826 Tábor – 14.9.1893 asi Písek )
katecheta na gymnáziu v Písku, autor učebnic náboženství pro střední školy
Lit.: Kadlec, s.87.

Čapek Norbert Fabian :
( 3.6.1870 Radomyšl – 30.10.1942 Dachau )
círk. spis., publ.
Lit. : Hankovec, s.58, Kunc,1957,s.11. Kunc,1962. Tomeš,I., s.184. ( z.1943 )
Přech Václav : PhDr. a ThDr. Fabián Norbert Čapek. Výběr,27,1990,2,162.

z Čechorodu Tomáš Pěšina :
( 19.12.1629 Počátky - 3.8.1680 Praha )
hist., moravský historiograf, církevní hodnostář
Lit: Lex. 3/II.,s.878-879.

Čejka Václav Jáchym z Obramovic :
( 2.10.1667 Rovná – 5.7.1754 Praha )
velkopřevor rytířského řádu johanitů
Lit.: Hankovec, s.62

Čermák Dominik :
Bibl.: Sláva Panny Marie Sepekovské. Praha,1883.

Daneš František :
( 13.7.1807 Písek – z. 1892 Peruc )
publ.., filolog, pedag., kněz, reg. hist.
Bibl.: Přísp. do čas. Blahozvěst, Škola a život, atd.
Lit.: -vpch- : Spisovatel a pedagog František Daneš. Výběr,15,1978,4,283.
Vopravil, s.488.

Daňha Alfons, římsko-katol. kněz, redemptorista, círk. publ.
( 2.8.1890 České Budějovice – 1975, asi Stará Boleslav )
Lit.: Kunc, 1979,s.23.

Dedek Josef :
( 17.2.1862 Křeč, okr. Pelhřimov – z. ? )
publ., překl. z jihoslovanských jazyků
Bibl.: Příspěvky v čas. Český jih.

Dichtl Hermann :
( 9.5.1802 Jablonec / Ogfolderhaid – 8.4.1877, kde ? )
Lit.: Kadlec, s.86.

Dichtl Franz :
( 3.10.1877 Kyselov / Neustift u Polné / Stein – 16.11.1843, kde ? )
Lit.: Kadlec, s.86.

Dichtl Josef :
( 7.10.1910 Polečnice / Neustift – 9.1.1986 Neukirchen am Inn, Rakousko )
básník
Lit.: Jan Mareš : Josef Dichtl... RR, jaro 2002.

Dlouhoveský Jan Ignác :
( n. 1638 – z. 10.1.1701 Praha )
vysoký církevní hodnostář, básník, kazatel, hagiograf
Pozn. : v Lex. 1, s.554-555 omylem uvedeno jeho rodiště jako Dlouhá Ves ( Chelčice ), okr. Strakonice. Tato Dlouhá Ves vznikla až ve druhé polovině 18. století jako raabizační ves na pozemcích schwarzenberského velkostatku. Jedná o Dlouhou Ves u Sušice, okr. Klatovy.

Domorázek František :
( 21.10.1874 Pohledští Dvořáci, okr. H. Brod – 20.6.1935, Bavorov ? )
reg. hist., publ.
Bibl.: Dějiny Bavorova. Rukopis, ul. na faře v Bavorově. ( Možná vyšlo tiskem ? )

Dörfelmayer, řádové jméno Kandidus a Sta Theresia :
( n. v J. Hradci v 1. pol. 18. stol. )
náb. spisovatel
Bibl.: r. 1777 vydal Balbínovo dílo Bohemia docta.
Lit.: Vopravil, s.506.

Drachovský Jan, také Drahovius :
( 1577 Třeboň – 24.5.1644 Brno )
kněz, prof. nábož., spis.
Lit.: Lex. 1,s.596-597. Vopravil, s.509.

Duben Jan :
( 4.5.1829 Dražovice – 28.5.1910, kde ? )
Lit.: Kadelc, s.87.

Dvořák Jan A. :
( 1.5.1868 Zbudov, okr. Č. Budějovice – 17.5.1940 Praha )
pseud. Zbudovský, katol. kněz, bás., překl., archivář, reg. hist.
Bibl. : Smrt Jakuba Kubaty. Unhošť, 1902.
Lit.: Archiváři, s.157 – 158. Kunc,1970,s.39. Vopravil, s.520.

Dvořák Ladislav :
( 12.12.1870 Bílá Hůrka, okr. Č. Budějovice – 3.8.1933 Český Krumlov )
teolog, prof. církevního dějepisu při bohosl. ústavu, prelát v Č. Krumlově
Bibl.: Biskupský kněžský seminář v Budějovicích. Budějovice, Diecésní spolek musejní, 1905.
Lit.: Kadlec, s.87.
Činátl Jindřich. In memoriam Msgre ThDr.Ladislava Dvořáka. Výběr,8,1971,č.1,s.10-11.

Elias Jan :
Bibl.: Farní osada Brloh u Křemže. 1894.
Farní osada Křemže v Čechách. 1896.

Eybl Jan Evangelista :
( 1840 Němčice u Netolic – 1901 Křečhoř, okr Kolín )
katol. kněz, nábož. publ., střed. prof. náboženství a francouzštiny
Bibl.: přísp. v čas. Blahozvěst, Museum.
Lit.: Vopravil, s.529.

Fabián Josef Prokop :
( 4.7.1863 v Kališti u Křtěnova, okr. Č. Budějovice – 1928. Dříteň )
pseud. Prokop Zaletěl, Fabián Budil, Fr. Křtěnovský, atd.,
katol. kněz, nábož. publ.básník, spis. pro mládež
Bibl.: Ratolístky. 1901. Vzůru srdce ! 1902.
Přísp. v čas. Blahozvěst, Čs. katol. duchovenstva, Čech, Hlas lidu, atd.
Lit.: Kadlec, s.87. Teplý : Památní muži, Budivoj, č.84. Vopravil, s.530.

Fabián Tomáš :
( 18.11.1834 Přeseka u Třeboně – 5.7.1912 asi Veselí nad L. )
pseud. Tomáš Tisý
Bibl.: Postní kázání. Praha, 1899.
Přísp. v čas. Duchovní rádce.
Lit.: Vopravil, s.530.

Fabri Václav :
( asi 1456 Č. Budějovice – 3.11.1518 tamtéž )
astrolog, matematik, odb. spis.
Lit.: Enc. Č.B.,s.111.
Pletzer Karel : Středověký astronom Dr. Václav Fabri z Budějovic. JSH, 1968.

Fagellus Villaticus Šimon :
( asi 1473 Kyšice u Plzně – 31.1.1549 Praha )
Také Fagullus ) latinsky píšící lyrický básník, jeden z prvních českých renesančních humanistů , římsko – katol. kněz
Lit.: Lex. 1,s.678-679.
Rhb,V.,s. 490-500 ( Villatius Šimon )
Pozn. : vl. jm. Bouček ( tj. fagellus ), syn nejdříve poddaného a potom plzeňského měšťana Václava Boučka. Po získání základního vzdělání v Plzni a augustiánském klášteře v Rokycanech, působil jako kantor v západních a jižních Čechách. Po studiu na zahraničních universitách se stal v roce 1510 vychovatelem Jindřicha z Rožmberka, kterého v letech 1511 – 12 doprovázel na studijním pobytu v Bologni.
Byl přítelem humanistického básníka Jana Hodějovského.

Farník Matěj :
( 27.9.1864 Č. Budějovice – 15.1.1906, asi Chicago )
farář v Chicagu,
Lit.: Kadlec, s.87. Teplý : Památní muži, I.
Trnka Miloslav : Vlasti vzdálen, pamatoval na ni. RR, léto 2002, s.21( n. 26.9. – z. 15.1.1908 ). Na kněze vysvěcen 1888, působil ve Volarech, 1890 odešel do USA, řídil katol deník Národ.

Fau František :
( 23.11.1878 J. Hradec – 21.10.1935 Praha )
archivář, hist., podporovatel muzea v J.Hradci, publ.
Lit.: Archiváři, s.168. Kunc,1970,s.42.

Felix František :
( 27.1.1808 Bechyně – 7.6.1866 kde ? )
Bibl.: přísp. v Časopise katolického duchovenstva.
Lit.: Kadlec, s.87. Vopravil, s.535.

Felix Gothard,
( 13.5.1880 Koloveč, okr. Domažlice – 24.9.1940 Koloveč )
Působil v Jistebnici.
Lit.: Pravda, s.23.

Fencl Florián :
( 2.5.1879 Adamov u Českých Budějovic – 28.12.1951 Vodňany )
katecheta, osvětový pracovník v oblasti kultury a ochrany přírody, vztahů mezi Čechy a Lužickými Srby, atd.
Bibl.: Před svatbou a po svatbě. ( Strunkovice nad Bl., Putim ). Čl.,11,1902,s.299-300.
Lázně Libnič s okolím. Vodňany, nákl. vl., 1912.
Pověsti z libničských lesů. Čl.,22,1913,s.441-442.
Vzpomínka k tříletému jubileu vodňanského zlata. Náš domov,8, březen 1930,
č.4,s.4-5.
Pravěké pohřebiště v křepickém zlatodole. Náš domov,10, květen 1932, č.9,s.3-4.
Chrám Narození Panny Marie ve Vodňanech. Č. Budějovice,1935, 20 s.
Vodňany kdysi a dnes. Zs,9,1935-36,č.9,s.151-155.
Zajímavý křest před 70 roky ve Vodňanech. Hlas lidu,31, 1935 – 36, č.104.
Vodňany kdysi a dnes. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany, 1936, s.11-15.
Vzpomínky k desátému výročí nálezu vodňanského zlata roku 1927. Praha,nedat, 16 s. ( Zvl. otisk z čas. Báňský svět 1937 )
Vodňanské zlato. Kronika o jeho objevu a hledání za první desetiletí 1927 – 1937.
České Budějovice, 1937, 23 s.
Vodňanské zlato. Jih. listy, 1937,č.55,56,57,59,61,63.
K záhadě křepického zlata. Zs, 12,1938-1939,č.5,s.73-76.
Julius Zeyer a Vodňany. České Budějovice,1941,63 s.
Lignitový důl Jaroslav v Újezdci. Vn, 9.1.1942, s.3.
Libějovické lázně sv. Máří Magdaleny u Chelčic s kaplí světice.Vn,9,1942,č.7-9.
Tajemství makovice kostelní věže v Chelčicích. Vn,9,1942,č.10-11,s.2-4.
Svatba v Lužici. Praha, Společnost přátel Lužice, 1947, 43 s.
Soumrak a svítání. Národní kronika Vodňan ( 1939 – 1945 ). Vodňany,1948, 304 s.

Lit.: A.P. : P. Florián Fencl sedmdesátníkem. Zs,17,1948-49,č.9-10,s.145.
Fröhlich Jiří : 95. let od narození P. Floriána Fencla.Výběr,11,1974,č.4,s.284.
Kotěšovec František : Morálka ve Vodňanech za druhé světové války. VaV,5, 2002, s.157-159.
Louženský Jiří : P. Florián Fencl. Vn,13, 2002, č.2, s.7-8.

Fenzl Emanuel :
( 1876 Třeboň – 16.12.1941 České Budějovice )
prof. náb., římsko – katol. kněz, publ.
Bibl. : autor statí do výročních zpráv budějovického gymnázia.
Lit.: Kunc,1974,s.47.

Fischer Augustin :
( 27.8.1833 Žirovnice – 20.11.1896 Žirovnice )
pseud. Aug. Rybařický, náb. spis., beletrista
Bibl.: Drobné mince. 1910.
Přísp. v čas. Blahozvěst, Hvězda moravská, Moravská orlice, Školník.
Lit.: Vopravil, s.543 ( z.Plzeň ). Wernisch, 2005, s.185
Pozn.: zabýval se tematikou Lužických Srbů.

Fischer Jan :
( 4.5.1789 Blatná – 17.12.1865 Vídeň )
pedagog
Lit.: Hankovec, s.79.
J.M.: Výročí Jana Fischera. Výběr,16,1979,4,s.276.

Fleischmann Antonín :
( 3.8.1825 Bavorov – 25.8.1892 Písek )
klas. filolog, publ.
Lit.: Cífka,1972,I.,s.26. Hankovec,s.79-80. Házr : Bavorovský Slavín.

Flusek Tomáš :
( 1867 Tábor – 1910, asi Praha ? )
Bibl.: náb. přísp. v čas. Čech.
Lit.: Vopravil, s.547.

Forst Augustin :
( 13.1.1828 Nevolice – 21.8.1907, kde ? )
Lit.: Kadlec, s.87.

Frank Vincenc Makárius :
( 1617 – 1670 )
Církevní hodnostář, spis.
Bibl.: Deník, latinský rukopis uložený v knihovně Strahovského kláštera, zaměřený na popis kraje okolo Milevska v období třicetileté války a v následujících letech, zachytil historii a místní pověsti.
Lit.: Pravda, s.7.

Fritz Ondřej¨:
( 1891 Týn nad. Vlt. – 7.12.1940 Buštěhrad )
pseud. Vltavotýnský, římsko-katol. kněz, bás., public
Lit.: Kunc,1970,s. Vopravil, s.560.

Fux Petr :
( n.Horšovský Týn – z. ? )
pseud. Vulpunis, farář v Kolinci a Kraselově u Strakonic, básník z družiny Hodějovského, náb. spis.
Bibl.: Traktát o jednotě víry.
Lit.: RHB s. ?, Vopravil, s.565.

Gabriel Jan B.:
( 4.2.1830 Úňovice u Chudenic – 5.4.1890 Jindřichův Hradec )
prof. náboženství a konzistorní rada v J.Hradci, náboženský spis.
Bibl.: přísp. např. Čech, Pastýř duchovní, Poutník od Otavy, výroční zprávy gymnázia v J.Hradci ( např. v letech 1873, 1879-80 atd. )
Lit.: Kadlec, s.87. OSN, Vopravil, s.565.

Grotz Václav Josef :
( 1671 J. Hradec – 1730 Praha ? )
círk. hodnostář, nábož. spis.
Lit.: Vopravil, s.584

Gruber Bernard :
( 19.3.1683 Strakonice - 20.7.1737 Vyšší Brod )
hvězdář, matematik a spis.
Lit.: Hankovec, s.88
Louženský Jiří : K 300. výročí narození Bernarda Grubera. Výběr,20,1983,č.3, s.211.

Guttwirth Melchior :
( n. 1626 Č. Budějovice - z. po r. 1686 Březnice ? )
Jezuita, básník.
Lit.: Chvojka s.215.

Hálek Vlastimil :
( n.20.7.1868 Pacov – z. 1919 Liboc )
náb. spis., reg. hist., publ.
Bibl.: přísp. v reg. tisku z reg. hist. Pacova
Chrám sv. Michala archanděla a poměry náboženské za XVII. v Pacově. In : Český jih, 1886.
Výsady cechu obuvnického v Pacově z roku 1587 a 1627. In : Český jih, 1887.
Lit.: Vopravil, s.596. Zenkl, 1902, s.95-98.
Pozn.: působil na farách u Prahy, Zlíchov, Liboc.

Halík Karel :
( 6.6.1787 Čimelice – 28.6.1849 asi České Budějovice )
probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích, infulovaný probošt
Lit.: Čánová, s.27-28.

Hammerschmidt Jan Florián :
( 4.5.1652 Stod – 4.1.1735 Praha )
barokní spis., hist.
Bibl: ruk. o hist. např. Č. Budějovic, Třeboně, Vodňan, Tábora atd.
Lit.: Enc. Č.B., s.135. Chvojka, s.215. Vopravil, s.599.
Kadlec J. : Jan Florián Hammerschmidt. ČSPČ,61, 1953, s.
Pletzer Karel : Českobudějovická kronika J.F. Hammerschmidta. JSH, 1957.
Pozn. : Pozn. : jako katol. kněz působil v Č.B. a Kamenném Újezdě ( 1677 – 1695 )

Hanikýř Antonín :
( 21.10.1753 Praha – 15.3.1833 Tábor )
Lit.: Kadlec, s.87.

Hanus Vácslav :
n. ? Vodňany – z.19.2.1874 Vodňany
děkan ve Vodňanech v letech 1824 – 1874, často i na vlastní náklady nechal opravit, přestavět i nově postavit několik sakrálních památek, např. kapličky, kříže, kostel sv. Jana Křtitele, atd.
Bibl. : Nový hřbitov se špitálem ve Vodňanech.Budějovice,1864,14 s.
Lit.: Louženský Jiří. Děkanský kostel, s.22-24.

Hašek František :
( 1842 Zahájí, okr. Č.B. – 1885 Praha )
Bibl. : Přísp. v čas. Blahozvěst, Čs. katol. duchovenstva, Čech, atd.
Lit.: Vopravil, s.607.

Hauser Adalbert Balthasar,
( 1750 Č.Budějovice – 1886 kde ? )
dominikán, nábož. spis.

Havelec Josef :
( 1816 Zadní Zborovice – 13.12.1854 Praha )
katecheta, editor
Bibl.: r.1852 začal vydávat v Praze pedagogický časopis Škola ( později Škola a život ).
Lit.: -vpch-: Významný český pedagog Josef Havelec. Výběr,8,1971,č.3,s.172.

Havelka Antonín :
( 12.6.1881 Modlešovice u Strakonic – z. po r.1954, asi Plzeň ? )
Bibl. : Do žertu i do pláče. 1910.
Přísp. v tisku : Nár. výzva, Nár. republika, Nár. listy, Nár. politika.
Lit.: Hankovec, s.95 – 96, Vopravil, s.614.

Havlín Maxmilián Josef :
( 10.2.1809 Jindřichův Hradec – 8.7.1869, kde ? )
profinciál františkánského řádu
Lit.: Čánová, s.29.

Havlů Jan :
( 24.6.1826 Božejov u Pelhřimova – 4.12.1897 Praha )
Bibl.: přísp. v Čas. katol. duchovenstva, Blahozvěst.
Lit.: Vopravil, s.618.

Hayder Jan :
( z.1543 )
Lit.: Chvojka, s.215
Pletzer Karel : Českobudějovičtí faráři Václav a Jan Hayderové. Výběr, 30,1993, č.3,s.160-164.

Hayder Václav :
( po r.1450 Č.Budějovice - 1505 Č. Budějovice )
autor nejstaršího tisku o Č.Budějovicích
Bibl.: Miracula jubilei anno Domini 1500 Bohemis concesi. Vídeň 1501.
Lit.: Enc. Č.B., s.138. Chvojka, s. 216.
Pletzer Karel : Spisek českobudějovického faráře Dr. Václava Haydera o zázracích
v roce 1500. JSH, 1966.
Pletzer Karel : Českobudějovičtí faráři Václav a Jan Hayderové. Výběr, 30,1993, č.3,s.160-164.

Hazuka Václav :
( 22.9.1875 Hracholusky / v J.Č. ? / - 3.9.1947 Praha )
prof semitského a assyrského jazyka na teologické fak. v Praze, odb. pub.
Lit.. : Kunc,1947,s.19.

Hecyrus Kryštof,
( asi 1521 Č. Krumlov – 10.12.1593 Praha )
vl. jm. Christoph Schweher , hud. skladatel, hymnograf, human. básník, spisovatel, katol. hodnostář
Lit. : Encl. Č.B., s.139. Chvojka, s.216. Rhb,II.,s.281-282.
Pletzer Karel : Tomáš Babler a Kryštof Hecyrus – dva českobudějovičtí literáti z 16.století. JSH, 1968,
Pletzer Karel : Českobudějovický děkan Hecyrus a jeho děti. ČbL 12.12.1994, č.291, s.11.
Pozn. : v Č.B. působil jako rektor školy 1543 – 1560 a jako děkan 1581 – 93.

Hegemüller Johann Albert, svobodný pán z Dubenweilern :
( 21.6.1748 zámek Albrechtsberg / Rakousku – 2.5.1818 asi Č.B. )
kadedrální kanovník v Č.B.
Lit.: Kadlec, s.49.

Hejna Josef,
( 14.4.1841 Chraštice u Milína – 8.8.1899 Bernartice )
farář např. v Drahově u Tábora, reg. hist.
Bibl. : Paměti statků Opařenského, Podhořského, Dobronického a Stádleckého.
Tábor, Neužil, 1885.
Lit.: Kadlec, s.87.

Hellmann Zikmund Petr :
( 26.6.1810 Jindřichův Hradec – 1.8.1877, kde ? )
profinciál řádu františkánů
Lit.: Čánová, s.30.

Hesoun ( Hessoun ) Josef :
( 8.8.1830 Vrcovice, okr. Písek – 4.7.1906 St. Louis USA )
Hesoun Josef po studiu na píseckém gymnáziu a po krátkém studiu filosofie v Českých Budějovicích, vstoupil do katolického semináře a 31. července 1853 byl vysvěcen na kněze. Následujících dvanáct let kaplanoval v Sedlici u Blatné a v Jiníně u Strakonic. Na základě pozvání od monsignora Josefa Melchra se rozhodl k odjezdu do Spojených států a d roku 1865 byl duchovním správcem v St. Louisu, kde v roce 1871 založil týdeník Hlas. Již v roce 1868 založil v Chicagu týdeník Katolické noviny. Jako církevní publicista přispíval i do českého katolického časopisu Blahozvěst.
V St. Louisu v roce 1861 vystavěl českou školu, která pomáhala novým přistěhovalcům z Čech ve výuce angličtiny. Ve škole rovněž byla vyčleněna velká místnost pro schůze a spolkovou činnost rozsáhlé české komunity. Roku 1870 byl jeho zásluhou postaven nový kostel a roku 1884 nová a rozsáhlejší školní budova. Obě tyto budovy však v roce 1896 vážně poškodila velká větrná smršť, ale opět zásluhou P. Hesouna byla rychle duchovní, školní a spolková činnost obnovena.
V roce 1877 se P. Josef Hesoun zasloužil o založení První katolické unie, spojující katolické podpůrné spolky v celé Americe.
Rovněž výrazně pomohl v roce 1885 při založení kláštera sv. Prokopa a Svatoprokopské koleje v Lisle, stát Illinois. Velmi podporoval vydávání českých knih a zasloužil se o rozvoj vydavatelství českých benediktinů v Chicagu. To se stalo česko – katolickým tiskařským centrem v Americe.
Pro svou horlivou péči o kostel a o výchovu, jakož i o literární činnost byl P. Josef Hesoun uznáván jako přední vůdce českých katolíků. Papež Pius XIII. jej v roce 1896 povýšil na papežského preláta a udělil mi titul monsignora.
P. Josef Hesoun zemřel 4. července 1906 ve St. Louis. České spolky na jeho počest po něm pojmenovaly český sirotčinec ve Fentonu v Missouri. Na jeho rodném domě ve Vrcovicích byla 15.9.1929 odhalena pamětní deska za účasti krajanů z USA.
Lit: Blümlová,2000,s.55-57. Kadlec. s.87. Pravda, s.16-17. Vopravil, s.631.
České kat. osady, s.5 – 57.
Kolář Ondřej : Josef Hesoun o americkém Protivínu, Písku a Veselí. Výběr,35,1998, s.41-42.
Krhoun František : Emigrace na Písecku. Výběr,6,1969,2,54-56.

Hiebr František ( také Hýbr ) :
( 1791 Sušice – 10.12.1849 Bechyně )
Děkan v Bechyni od 6.11.1844, náboženský public.
Lit.: Vopravil, s.633.
Chleborad Arnošt. Popis okresu Bechyňského. Bechyně, 1928, s.55.

Hilarius Litoměřický :
( n. před 1430 asi Litoměřice – 31.12.1468 Č. Budějovice )
Lit.. : Lex. 2/I., s.176-177.

Hille Jan Pavel :
( 4.4.1861 Písek - 27.9.1943 Blatná )
Reg. hist. např. Blatenska.
Bibl. : přísp. v čas. Otavan, Český včelař, Šumavan, Tábor,
Farní osada novorychnovská. Praha, nákl vl., nedat.
Památky farní osady Kadovské. Písek, nákl. vl., 1900.
Poutní místo Tučapy v Čechách. Praha,1898.
Paměti města Blatné. In.: Město Blatná ( Red. M.Vávra ). Blatná, 1926,s. 13-100.
Seznam ,,starousedlých selských rodin rodin na Blatensku“. Blatná, 1934.
Písecký hřbitov u Nejsv.Trojice. Písek, nedat, 16 s. ( vyd. asi 1935 ).
Lit.: Kadlec, s.87. Kunc,1957,s.20. Kunc,1962. Písecká čítanka,II., s.249. Vopravil, s.633.
Svoboda Antonín : Spisovatel Msgre Jan P. Hille děkan v Blatné. Otavan,13,1931, č.9-10,s.126 – 129.

Hlava Bartoloměj Augustin :
( n. 1701, kde ? – 18.7.1754 Chýnov )
psed. Černovický, náb. spis., 1744 děkan v Mirovicích, od. r.1748 v Chýnově.
Lit.: Vopravil, s.635.

Hlinka Vojtěch :
( 17.4.1817 Nekrasín, okr. J. Hradec – 8.2.1904 Hrádek u Sušice )
pseud. František Pravda, spis.
Bibl. :
Lit.: Lex. 3/II.,s.1058-1060. Pravda, s.17. Vopravil, s.639.
A.H. : Jihočeský povídkář. Otavan,II.,1917,s.51-52.
Brabcová A.: Z Nekrasína do Hrádku : životní cesta kněze a vychovatele Vojtěcha Hlinky, spisovatele a vlastence Františka Pravdy ( Nekrasín 17.dubna
1817 – Hrádek u Sušice 8.prosince 1904 ). Jarošov nad Nežárkou, 2004.
Dresler Václav : Zemřel František Pravda ( Vojtěch Hlinka ). ČMKČ, 1904, s.II., s.209 – 225; 1905, sv. III., s.374 – 382.
Muk Jan : Dopisy spisovatele Františka Pravdy jeho příteli vikáři Šimonu Štefalovi. Ohlas od Nežárky,71,1941,č.2,s.1-2 až č.13,s.1-2. Zvl. otisk : Z korespondence a života spisovatele Františka Pravdy. Publikace městského muzea, č.10, 40 s.
Týž : 150 let od narození Fr. Pravdy. JP,23,1967,č.94,s.4.
Strejček Ferdinand : Jihočech František Pravda – prvním zastáncem továrního dělnictva v české literatuře. JSH,24,1955,č.3,s.102-105.
-vpch- : František Pravda ( Vojtěch Hlinka 1817 – 1904 ). Výběr,14,1977,2,119-120.

Hlouch Josef :
( 26.3.1902 Lipník u Třebíče – 10.6.1972 České Budějovice )
biskup v Českých Budějovicích
Lit.: Enc.Č.B., s.143. Kadlec, s.40-43. Pravda, 26-27. Vopravil, s.640.

Hobizal František
( 10.3.1933 Č. Budějovice – 8.7.2001 Bavorov )
Bibl.: K počátkům rožmberského chrámu v Bavorově. VaV,2,1970,s.26-31.
Šest set let farního kostela v Bavorově. Výběr,10,1973,s.92.
Lit.: Pravda, s.31-32

Hoffmann Josef :
( n. z. )
rektor a prof. církevních dějin, probošt v J.Hradci
Lit.: Kadlec, s.88.

Holubář Gothard Václav :
( 1.10.1803 Třebnice u Sedlčan– 17.8.1872 Milevsko )
Bibl.: přísp. do Čas. katol. duchovenstva,v čas. Čechoslav.
Lit.: Vopravil, s.651., Wernisch, 2005,s. 98.
Pozn.: děkan v Milevsku od r.1863.

Holý Jan Nepomuk Josef :
( 3.2.1868 J. Hradec – 9.4.1926 J.Hradec )
Bibl.: přísp. do Čas. katol. duchovenstva.
Lit.: Vopravil, s.652 ( z.Holýšov )

Hostlovský Hermannus :
( 11.10.1732 Volyně – 8.4.1804, asi klášter Sv. Jan pod Skalou )
archivář, prof. teologie
Lit.: Archiváři, s.244.

Hovora František :
( narozený 21.11.1865 České Budějovice )
duchovní správce v USA
Lit.:České kat. osady, s.336., kresba 337.

Hovorka Josef :
( 9.7.1868 Pohorovice – 6.4.1955, kde ? )
vlastivědný pracovník
Bibl. : Kunc,1970,s.71.

Hrdlička Jan :
( 1737 Soběslav – 1811 Č. Budějovice )
pseud. Aquilin. autor klášterní kroniky ve V. Brodě
Lit.: Vopravil, s.670.

Hřebeský Jan :
( 6.10.1786 Plánice, okr.Klatovy – 14.2.1851 J.Hradec )
Lit.. : Cífka,1972,I.,s.27.

Hubatý Jan :
( 1701 Tábor – 1768 Příbram - Svatá Hora ? )
pseud. Hubáček, Jan Josef Hubatius z Kotnova, nábož., spis., působil v Č.Budějovicích
Lit.: Vopravil, s.678.

Hulakovský Jan Evangelista :
( 27.12.1834 H. Brod -6.10.1899 kde ? )
katecheta na gymnáziu v Třeboni, publ.
Bibl.: Stoleté jubileum trvání biskupství českobudějovického. Praha, 1886.
Lit. : Kadlec, s.88 ( z.8.10. ), Lex. 2/I.,s.356-357.

Hůlka Josef Antonín :
( 10.2.1851 Velenovy u Klatov – 10.2.1920 České Budějovice )
českobudějovický biskup
Lit.: Čánová, s.35-36, Enc.Čb., s.157. Kadlec, s.37-38, 88.

Hůna Jan :
( n. Purkarec – z. Olmitz, stát Kansas, USA )
proz., překl. z němčiny
Hůna Jan se narodil v Purkarci. Podrobnější údaje o jeho životních osudech nejsou známé. Víme jen, že od roku 1909 působil jako katolický farář v Olmitzu, stát Kansas. Byl rovněž spisovatelem – beletristou, psával humorné povídky a překládal z němčiny. Přispíval do časopisu Čechoslovan ( vycházel v Chicagu ) a do Hlasu ( St. Louis ). Neznámé je datum a místo jeho úmrtí.
Pozn. Podle Hlasu lidu, č.82/1930 se narodil 12.7.1869 a zemřel v roce1919 snad Henesy.
Bibl.: : přísp. do čas. Čechoslovan ( Chicago ), Hlas ( St. Louis )
Lit.: Vopravil, s.682.

Huspeka František Serafinský :
( 16.10.1817 Protivín – 11.7.1891, kde ? )
církevní hodnostář
Lit.: Čánová, s.36.
Házr Josef – Písecký : Protivínský Slavín. Vodňanské noviny,1938,č.8,s.13.

Hüttel Zikmund Ignác :
( 1713 Děčín – 1767 Milevsko )
náb. spis.
Lit. : Vopravil, s.686.

Hýbr František : viz Hieber František

Chalupský Václav :
( 20.19.1887 Zaboří, okr. Písek – 20.10.1952, kde ? )
spis. beletrie, nábož. publ.
Bibl.: Uspořádal Almanach bohoslovců budějovických. 1913.
Přísp. povídky a fejetony zejména do Hlasu lidu ( Č. Budějovice ), atd.
Lit.: Kadlec, s.88. Vopravil, s.691.

Chanovský Vojtěch z Dlouhé Vsi :
( 1581 Svéradice u Horažďovic – 16.5.1643 Klatovy )
katol. duchovní, círk. spis.
Lit.: Lex. 2/I.,s.400-401.

Chlumčanský z Přestavlk Václav Leopold :
( 15.11.1749 Hoštice u Volyně – 14.6.1830, asi Praha )
arcibiskup
Lit.: Hankovec, s.123 - 124

Chmel ( Chmela ) Jan :
( 4.5.1740 Netolice – 1817 Vídeň )
nábož. spis.
Lit. : Kalendárium 1986, I., s. 69. Vopravil, s.694

Chramosta František,
( 9.7.1868 Zhoř u Pacova – 1947 tamtéž )
pseud. František Chrám, střed. prof., básník, spis.
Bibl.: Přísp. do čas. Katolické listy, Kazatel, Obzor, Vychovatel.
Duchovní písně. 1914. Na různých strunách. 1914.
Lit.: Kunc,1957,s.24. Kunc,1962. Vopravil, s.697. Wernisch, 200ř, s.294.
-vpch- : Básník a publicista Fr. Chramosta ( 1868 – 1947 ). Výběr,15,1978,č,1,s.59.

Chvojan Josef Theodor
( 9.2.1839 Chrášťovice – 1914 Klatovy )
Lit.: Hankovec, s.126. Vopravil, s.699.

Chvojka Adam :
( 1742 Lišov – 1801 Znojmo )
střed. prof., dějepis, nábož. spis.
Bibl.: zabýval se zejména studiem habsburského rodu.
Lit.: Vopravil, s.699-700

Iška František :
narozen 1863 ve Velešíně, byl katolickým knězem ale r. 1893 vystoupil z církve a organizoval založení starokatolické církve. Roku 1902 odejel do Chicaga, kde organizoval založení svobodomyslné církve a vydával týdeník Vesmír. Zemřel v Čechách po roku 1918.

Jaenig Karl Friedrich :
( 3.3.1835 Ziernetschlag – Bělá – 5.10.1914 Bělá )
teolog, památkář, publ.
Lit.: Vopravil,s.706 ( z.Praha )

Jakesch Leopold ( řeholní jméno Bernhard ) :
( 15.11.1740 Lomnice, ok. Blansko – 31.1.1806 Popelín )
Lit.Archiváři, s.267 – 268.
Pozn. : archivář a knihovník premonstrátského řádu v Nové Říši a kaplan v Popelíně.

Jakeš František :
vězněný nacisty
Lit.: Výběr,2001, č.2.

Jakubička Mansuet Dominik :
( 22.7.1883 Polička – 24.11.1918 Orlík nad Vltavou
Lit.: Archiváři, s.269.
Pozn. : archivář a zámecký kaplan Orlík nad Vlt.

Jan ze Štěkně
( n. – z. )
Lit.: Hankovec, s.129.

Janák Jaroslav :
( 10.12.1889 Kovářov u Milevska – 11.6.1971 Praha – Zbraslav )
propagátor turistiky, publ.
Bibl.: přísp. v různých turistických časopisech, např. Krásy Slovenska.
Lit.: Smrčka Jaroslav : Za Jaroslavem Janákem – významným turistickým pracovníkem. Výběr,9,1972,s.30-31.

Jančar Josef :
( 2.3.1881 Uzeničky – z. ? )
Lit.: Hankovec, s.131

zJanova Matěj :
( n. asi 1350 Janov u Ml. Vožice – z. 1394, Praha ? )
theolog, círk. reformátor, nábož. spis.
Lit.: Lex. 2/I.,s.459-461. Cífka a ,kol., s.17.

Jánský František :
( 16.1.1829 Kbeli – 6.7.1899, asi České Budějovice )
generální vikář diecése českobudějovické, děkan katedrální kapituly
Lit.: Čánová, s.37.

Janů Martin :
( 23.8.1865 Buřenice – 12.2.1937 Libějovice, okr. Strakonice )
redemptorista, nábož. publ.
Lit.: Kunc,1970,s.

Jarloch, také Gerlach :
( 1165 – 1228 Milevsko ? )
opat kláštera v Milevsku, kronikář
Lit.: Cífka a kol., s.12. Lex. 2/I.,s.467-468. Pravda, s.6.Vopravil, s.719.

Jedlička Augustin :
( 23.6.1795 Kasejovice u Blatné - 31.10.1869 Záboří u Blatné )
pseud. Velebín Podtřemšínský, Třemšínský, obrozenecký dram, bás.,
Lit.: Lex. 2/I.,s.480. Vopravil, s.722
Přech Václav : Zábořský jemnospán. Výběr,1970,č.1,s.20-23.
Vinter Fr. : Zapomenutý vlastenec ze Záboří. Výběr,V.,1968,č.4,s.64.

Jedlička František :
( 20.6.1865 Bílsko - 39.3.1936 Dub u Vodňan )
Lit.: Hankovec, s.139. Kadlec, s.88.

Jedlička Karel :
( 29.7.1804 Blatná – z. ? )
Lit.: Hankovec, s.139

Jelen Josef :
( n.6.2.1921 Strakonice )
básník a spis.
Bibl. : Pozdravení zemi. Pod sedmi pečetěmi. Nedozpívaná píseň. Judit. Stín katedrály. Povalený plot.
Lit.: Čeští spisovatelé, s.231-233. ČLB,1963,s.378. Hankovec, s.139 – 140.
Kdo je kdo, 2002, s.253. Kunc,1956,s.164-165. Mráz, 1978, s.97.
Slovník, 1970 – 1981,s.149-150. Slovník,1999,I.,s.333-334.
Burjanová Jaroslav : Literární tvorba Josefa Jelena. Dipl. práce, Pf Č.B., 1982, 73 s.
Mečíř Josef : 65 let Josefa Jelena ( nar. 6.2.1921 ve Strakonicích ). Výběr,23, 1986,1,64-66.

Jílek Josef :
( 19.10.1908 Výheň u Kaplice – 20.4.1945 Brandenburg – Görden, Německo )
Lit.: Kadlec, s.88. Pravda, s.23-24.
Chalupský Václav : Cesta českého kněze pod sekeru. Praha, Vincentium, 1947.
Aby národ žil. ( H.F.Janoušek, J.Čížek, F.Peřka ml. ). Třebíč, Arce-JiMfa, 1996.

Jirák Alois :
( n. – z. )
profesor Starého zákona a církevního práva, probošt v J.Hradci.
Lit.: Kadlec, s.88.

Jirsík Jan Valerián :
( 19.6.1798 Kácov - 23.2.1883 Č. Budějovice)
círk. hodnostář a publ.
Lit.: Blümlová,2000,s.27-29. Čánová, s.38. Enc.Č.B., s.181 – 182. Kadlec, s.31-35.Pravda, s.20-21. Vopravil, s.739.
H.H. : Neznámé dopisy J.V.Jirsíka. Výběr,3,1966,č.3,s.35.
Hulakovský J.E. : Stoleté jubileum trvání biskupství českobudějovického. Praha, 1886.
Kadlec Jaroslav : Jan Valerián Jirsík, biskup českobudějovický. České Budějovice,1993, Sdružení sv. Jana Neumanna v edici Knihovna Setkání, 128 s.
( Rec. : J. Adámek.Výběr,31,1994,2,s.144-145 )
Pletzer Karel : Biskup Jan Valerián Jirsík 1798 – 1883. Soupis literární činnosti a literatury o něm. České Budějovice, SVK, 1993, 32 s.
Procházka Josef : Biskup Jan V. Jirsík. Osvěta, XIII., 1883, s.308-322.

Johlín z Vodňan :
( n. 2.pol. 14. stol. Vodňany – z. 1416 Praha )
mnich v kláštere na Zderaze v Praze, nábo. spis.
Bibl.: autor latinsky psané Postily
Lit.: Hankovec, s.143 – 144, Lex.2/I.,s.569.
Bartoš F.M.: Básník rukopisu hradeckého. JSH,17,1948,s.1-6.
Fr. Šmahel – Rudolf Tecl – Zdeněk Uhlíř : Příspěvky archivní. ( Ke 130. výročí
nálezu souboru středověkých rukopisů prof. Martinem Kolářem v Táboře.
Mimo jiné třetí část Postily zderazské Johlína z Vodňan. Táborský archiv,5, 1993,s.8.
Říčan Rudolf : Johlín z Vodňan. křížovník kláštera zderazského. Věstník Královské
české společnosti nauk, tř.I., 1929, č.2.

Juhn Vojtěch Benedikt :
( 21.3.1779 Pelhřimov – 28.2.1843 Jindřichův Hradec )
rektor biskupského semináře v Českých Budějovicích
Lit.: Enc. Čb, s.184. Kadlec, s.88.

Kabát Šimon :
( 28.10.1835 Hracholusky – 24.11.1905, kde ? )
Lit.: Kadlec, s.88.

Kadeřávek Eugen Jan :
( 1840 H. Brod – 1922 Želiv )
premonstrát, univ. prof. a rektor, náb. spis. převor kláštera v Želivi, spolupracoval s čas. Blahozvěst.
Lit.: Vopravil, s.748.

Kadlec Jaroslav :
( 10.3.1911 Dolní Cerekev – 3.1.2004 Stará Boleslav )
Bibl.: Ponížení Svaté Koruny. Dějiny bývalého cisterciáckého kláštera z let 1420 – 1622. České Budějovice, nákl. vlastním, 1946, 163 s.
Dějiny kláštera Svaté Koruny. České Budějovice, 1949, 362 s.
Pauláni v Čechách. ČSPSČ,58,1950,s.40-52. ( Pozn.: Klášter Kuklov – Kugelweit )
Českobudějovická diecéze. České Budějovice, Sdružení sv.Jana Neumanna, 1995, 146 s.Klášter augustiánských kanovníků v Třeboni. Praha, Karolinum, 2004, 340 s.
Lit.: Pravda, s.27-28
Bílek Josef : Prof.dr. Jaroslav Kadlec. Výběr,8,1971,č.2,s.100.
Novotný Miroslav : Za Jaroslavem Kadlecem. JSH,73,2004, s.282-285.
Záloha Jiří : Šedesát let ThDr.Jaroslava Kadlece. JSH,XL,1971,s.219.

Kamarýt Bedřich :
( 8.9.1831 Velešín - 21.5.1911 Deštná )
malíř, hudebník, proz., publ.
Bibl.: historické povídky a příběhy s náboženskou tématikou.
Lit.: Kadlec, s.89.
Černý Jiří. : Mons.P. Bedřich Kamarýt – kněz, malíř, spisovatel. Několik poznámek
k malířské knize. Výběr,38,2001, s.260 – 277.
-jb: 60 let od smrti Bedřicha Kamarýta ( 1831 – 1911 ). Výběr,8,1971,č.3,s.158.

Kamarýt František Dobromil :
( 27.1.1812 Velešín - 30.4.1876 Kaplice )
obrozenecký spisovatel
Lit.: Kadlec, s.89. Lex. 2/II., s.638.Vopravil, s.755 ( Kamareith )

Kamarýt Josef Vlastimil :
( 21.1.1797 Velešín - 19.3.1833 Tábor )
obrozenecký spisovatel
Lit.: Blümlová,2000,s.19-21. Cífka,1972,I.,s.20-22. Kadlec, s.89. Lex. 2/II., s.638-640. Pravda, s.11. Vopravil, s.755.
m.r.o.: P.Josef Vlastimil Kamarýt, sběratel jihočeských lidovýc písní. Výběr, 30,1993,1,s.40-41.
Mertl Věroslav : Jak básním neumírá. In : Lidová demokracie, 18.3.1983.
( Životopisný doplněk K. Maříkové : Výběr, 20,1983,3,227-228 )
Mikuškovičová J.: Josef Vlastimil Kamarýt. Č. Budějovice, 1972.
Rybička A. : Josef Kamarýt. Praha,1867.
Vondra Václav : Vzpomínka na J.Vl. Kamarýta. Výběr,5,1968,2,24-29.
-vpch- : Básník – buditel Josef Vlastimil Kamarýt ( 1797 – 1833 ). Výběr,14,1977, 2,117-118.

Kareš Vojtěch :
( n. – z. )
Lit.: Starý Václav. Vlachobřezský obrozenec P.Vojtěch Kareš. In: Okresní archiv v Prachaticích 1955 – 1957. Prachatice, 1976, s.42-46.

Karlík Jan Hugo :
( 22.6.1807 Soběslav – 16.5.1894 Teplá )
círk. hodnostář a spis., hist.
Bibl.: přísp. v čas. Blahozvěst.
Lit.: Vopravil, s.761.
-vpch - : Český spisovatel Jan Hugo Karlík. Výběr,14,1977,2,133.

Kašpar František Xaverius :
( 5.1.1879 Borečnice – Čížová - 10.6.1959 Senohraby u Prahy )
autor duchovní lyriky a nábož. spis.
Bibl.: Tam nad tichou Lužnicí.
Lit.: Kadlec, s.89. Kunc,1945,I.,s.357. Kunc,1970,s. Lex. 2/II., s.678-679. Pravda, s.30. Vopravil, s.763.
Krhoun František : František Xaverius Kašpar, kněz a básník. Výběr,VI.,1969,č.2, s.45- 49.
-vpch- : Básník František Kašpar. Výběr,16,1979,1,53. Pozn. : ( n.5.1.1879 Borečnice u Písku – z. 15.6.1941 Praha ) asi chyba viz Kašpar Václav !

Kautz Josef :
( 7.1.1791 Týn nad Vltavou – 26.5.1868 asi České Budějovice )
děkan, probošt katedrální kapituly v Český Budějovicích
Lit.: Čánová, s.41.

Kendík Josef Ladislav :
( 20.6.1818 Všeň u Turnova – 18.1.1884 Dříteň, okr. Č. Budějovice)
Lit.: Lex. 2/II., s.685. Vopravil, s.767. Wernisch, 2005, s.142.

Klecar z Růžokvětu Zachariáš August :
( 1646 Počátky - 1693 K. Hora )
náboženský spis.
Bibl.: Zvedený mládenec sv. Vít. 1677.
Lit.: Vopravil, s.774.

Klekar Jan :
( n. J. Hradec – 21.8.1706 H. Králové )
náboženský spis.
Lit.: Teplý : Památní muži. II.

Klement Augustin Mária :
( 31.7.1823 Benešov nad Černou – 5.5.1889, asi Nové Hrady )
provinciál řádu servitů
Lit.: Čánová, s.42.

Klein Alois Jan :
( 6.2.1866 Frantoly – z. USA )
pseud. Alois Zlatopotocký, bás., publ., překl. z něm. a angl.
Klein Jan Alois se narodil v roce 1866 v pošumavské obci Frantoly u Prachatic. Podle místního Zlatého potoka užíval později jako literát pseudonym Alois Zlatopotocký. Působil v USA jako katolický kněz a to snad již od roku 1889. Později byl generálním vikářem Lincolské diecéze v Nebrasce. Překládal z němčiny a angličtiny, psal verše a publikoval odborné práce o včelařství. Přispíval do různých časopisů v Čechách i v USA, např. Katolík.
Lit. : České kat. osady, s.330 - 334, kresba s.331,
Bibl.: překlady knih o včelařství, přísp. v čas. v Čechách a USA, např. Katolík.
Lit.: Vopravil, s.774.

Klimeš ( Klimesch ) Filip Matouš ( Philipp Matthäus, Philippus Matthaeus ) :
( 5.9.1809 Rojšán, osada Brloh, okr. Č. Krumlov – 27.3.1886 klášter Teplá )
archivář, knihovník
Lit.: Archiváři, s.315-316.

Knap Josef :
( n.1878, kde ? – 21.10.1943 Střelské Hoštice
Bibl.: genealogické přísp. ve Farním věstníku ve Střelských Hošticích
Lit.: Kunc,1970, s.95.

Kníže Josef :
( n. 1913 )
V roce 1957 působil ve Frymburku, ods. na 3 roky a zákaz povolání na 5 let, potom farář v Křemži.
Lit.: Pek, s. 80-83.

Kolařík Matěj :
( 13.10.1891 Putim – 1958 Sedlice u Blatné )
pseud. Bělečský, Švihovský, Liberté, Antonín S. Pošumavský, reg. hist., fejetonista, národopisec, publ.
Bibl.: příspěvky v čas. Otavan, Český lid.
Oděv špitálníků v Čížové u Písku. Čl.,26,1926,s.369-370.
Zanikající rybářské radosti. Čl, 31,1931,s.63-64.
Pohřbení v kostele v Čížové. Čas. rodopisné spol. Čs. v Praze, III.,1931,s.142-143.
Šlechtické rody v Čížové. Čas. rod. spol. Čs v Praze,
Lit.: Kadlec, s.89 ( z. 9.10.1949 ). Kunc,1970,s. 98 ( z. 10.10.1949 ). Zemanová, s.38-39.
Kolář Ondřej : Literární toulky Píseckem. Otavín, č.3, 2001, s.94.
-vpch-: Dvacet let od smrti P. Matěje Kolaříka. Výběr,15,1978,č.1,s.56. ( Dodatek : Jan Hana. Výběr,15,1978,č.4,s.293 )

Kolowrat – Krakovský František :
( 6.6.1803, kde ? – 15.6.1874 Strakonice )
velkopřevor řádu maltézských rytířů
Lit.: Čánová, s.44.

Konhefer Roger Václav :
( 3.9.1865 Jindřichův Hradec – 20.8.1936 Jindřichův Hradec )
provinciál řádu františkánů
Lit.: Čánová, s.45.

Konrád Karel :
( 25.11.1842 Č. Budějovice – 3.11.1894 Praha )
katecheta, hudební hist., odb. publ.
Bibl.: Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Praha, 1891, I.- II.
Hymnologie starochovatská. 1890.
Přísp. v čas. Cecilie, Cyrill, Čs. Vlastenecké spol. musej. v Olomouci, Dalibor, Hlídka literár., Věstník Král. čes. spol. nauk, Vlast., atd.
Lit.: Kadlec, 89. Chvojka, s.219. Vopravil, s.802.

Körner Jan :
( 10.5.1788 Třeboň – 11.2.1853 České Budějovice )
rektor biskupského semináře
Lit.: Enc.Č.B., s.215. Kadlec, s.89.

Kotrch Václav :
( 19.9.1860 Miloňovice – z. Roudnice nad L. ? )
nábož. spis, lit. kritik
Bibl.: místopisná publ. o Řípu, přísp. do Čas. katol. duchovenstva, Čech, Hlídka, Vlast, atd.
Lit.: Hankovec, s.165, Vopravil, s.814. ( n. Jinín )

Kouba Josef :
( n.1.8.1885 Bavorov )
nábož. spis., bás.,
Bibl.: Růže a pomněnky. 1909.
Lit.: Hankovec, s.166 ( n.1855 ), Vopravil, s.814

Koubek Jan :
( n.15.5.1869 Zadní Ptákovice u Strakonic )
děkan v Týně nad Vlt., publ.
Bibl. : -vpch-: Jan Koubek ( 1869 - ? ). Výběr,16,1979,č.3,s.211.

Králík Vilém :
( 28.8.1819 Milovice – 16.1.1909 asi České Budějovice )
děkan a probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích, generální vikář diecéze českobudějovické.
Lit.: Čánová, s.46.

Kratochvíle Jan Milostín :
( 1818 Újezdec u Bělčic – 10.1.1899, kde ? )
vlastenecký kněz, publ.
Lit.: Hankovec, s.171.

Krbec Jan Evangelista :
( 9.10.1791 Mažice u Veselí nad. L. – 27.4.1857 Praha )
círk., spis., překl. z latiny a němč.
Bibl.: přísp. v čas. Blahozvěst, Čas. katol. duchovenstva, atd.
Lit.: Kadlec, s.89. Teplý : Památní muži, č.84.Vopravil, s.830.

Krejčí Antonín :
( 20.10.1812 Starý Smolivec - 29.10.1872 Folmava )
osobnost z doby Národního obrození, kaplan na českobudějovicku, překl. z polštiny, publ. básně např. v české včele r.1839.
Bibl.:
Lit.: Enc. Č.B., s.224. Chvojka, s.219. Kadlec, s.89.
Janoušek B. : Korespondence P. Antonína Krejčího z let 1835 – 1848.
JSH, 37, 1963.s.163-175. ( nebo s. 38-40 )
Matouš F. : P.Antonín Krejčí a jeho řeč ve Slovanské lípě. RVSJ, 1935,
Veselý Karel : P. Antonín Krejčí. Výběr,9,1972, s.168-170.
Pozn.: půs. v Č.Budějovicích, kde zachránil cenné lit. památky
Wernisch, 2005, s.122.

Krištof Jan :
( n.? – z.? )
kapucín, nábož. spis., překl. Snad pocházel z Třeboně – pseud. Jan Krištof Třeboňský
Bibl.: překl. Martin Prugger Kniha naučení a příkladů. Praha, 1754 a 1758.
Lit.: Vopravil, s.836

Kroiher Jan František :
( 2.12.1871 Rojšín, okr. Český Krumlov – 17.6.1948 Ledenice )
Lit.: Kadlec, s.90. Pravda, s.30-31.

Kröpfl Otto Petr :
( 7.10.1808 J. Hradec – 14.11.1877 Praha )
Bibl. : Muk Jan : Paměti kvardiána P.O.Kropfela ( 1848 – 1863 ).
Ohlas od Nežárky,57,1927,č.12,s.1-2 až 58,1928, č.5, s.1. Zvl. otisk 1928, 148 s.

z Krumlova Václav :
( z. 1462, kde ? )
autor protihusitského traktátu

Kryštůfek František Xaver :
( 28.10.1842 Humpolec – 25.1.1916 asi Praha )
spisovatel.
Lit.: Čánová, s.48

Křišťan Vojtěch :
( únor 1839 Přechovice u Volyně – 9.3.1890 Slovany / stát Wisconsin, USA )
Pseud. Přechovský, publ.
Křišťan Vojtěch se narodil roku 1839 v Přechovicích u Volyně. Roku 1862 začal studovat bohosloví nejprve v Praze, ale krátce na to odešel do semináře do Krakova. Roku 1863 se vrátil do Prahy a pod pseudonymem Přechovský vydal brožuru na podporu polského povstání s názvem Polska ve světě slovanském, která však byla v lednu 1864 zabavena policií. Vojtěch Křišťan byl pro politickou publicistiku ve prospěch Poláků zatčen a odsouzen k pětiletému vězení, ale v srpnu 1865 byl propuštěn na svobodu. Kvůli politické perzekuci odešel do USA, kde dostudoval teologii a jako katolický kněz působil ve zdejšími českými přistěhovalci. P. Vojtěch Křišťan zemřel v roce 1890 v osadě Slovany, stát Wisconsin.
Lit. : České kat. osady, s.498-, kresba, s.495.
Bibl.: Polska ve světě slovanském. Roku 1864 zabavena policií.
Lit.: Hankovec, s.174-5, Vopravil, s.845.
Pozn. : po r.1865 odešel do USA.

Křišťan z Prachatic :
( n. asi 1366 Prachatice – 4.9.1439 Praha )
theolog, matematik, astronom, spis.
Lit.: Cífka a kol., s.25. Káš, s.13, Lex. 2/II.,s.1023-1028. Vopravil, s.845.

Kříž z Telče, Oldřich :
( asi 1406 Telč – 1504 Třeboň )
augustiánský mnich, přepisovač, bás., náb. spis.
Lit.: Vopravil, s.846

Křížek Josef :
( n. Loužek u Strážova – z. USA )
katol. kněz od r.1877 v Bon Hommu, bratr Václava Křížka v Táboře ( Čechy )
Lit.: Tvaroh, s.49.

Kubíček Jan :
( 2.2.1803 Starý Postřekov – 30.4.1892 asi České Budějovice )
děkan a probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích
Lit.: Čánová, s.49.

Kubíček Matěj :
( n. 14.1.1826 Bavorov – 31.12.1891, kde ? )
kult. prac., publ.
Bibl. :
Lit.: Hankovec, s.177. Kadlec, s.90
-vpch- : 150 let od narození Matěje Kubíčka. Výběr,13,1976,3,204.

Kuffner Klement :
( 6.5.1857 Mirovice – 17.9.1938 Praha )
náboženský spisovatel
Lit.: Kunc,1970,s.

Kühweg Siegfried :
( 30.9.1795 Chomutov – 29.1.1853 Vyšší Brod )
archivář, knihovník
Lit.: Archiváři, s.364.

Kukral Jan :
( 22.11.1913 Chrášťany u Týna nad Vlt. – 5.4.1992 USA )
Pozn. : místo úmrtí Boston nebo Houston, Texas.
Lit.: Pejskar, 4, s.96.

Kůstka Václav :
( 23.1.1871 Nový Klíčov – 29.9.1946, kde ? )
farář ve Věžné, autod Dějin Chýnova.
Lit.: Kadlec, s.90.

Leeb Josef :
( 18.3.1788 Dolní Dvořiště – 27.2.1857 asi České Budějovice )
děkan a probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích, generální vikář
Lit.: Čánová, s.50.

Lenz Antonín :
( 20.2.1829 Netolice – 2.10.1901 Praha )
pseud. Jan Brázda ze Zlámané Lhoty, nábož. a hist., publ.
Bibl.: Učení M.Jana Husi. 1875.
Soustava učení Petra Chelčického na základě pramenů.
Sborník Historického kroužku Vlast, 1900 – 1901.
Přísp. do Čas. katol. duchovenstva, Hlasy svatováclavské, kalendář Hostýn.
Rozbor vydaných i rukopisných prací Petra Chelčického. Studium a kritika díla
Alfonse Štastného, Viklefa, Komenského.
Lit.: Čánová, s.51. Kadlec, s.90. Kutnar, I., 226 – 227. Vopravil, s.881.
Pozn.: profesor dogmatiky na bohosloveckém učilišti v Českých Budějovicích, potom probošt vyšehradské kapituly.

Levý Mikuláš :
( 24.11.1876 Sedlice u Blatné – 1.4.1942 Příbram )
Bibl.: překlad Vyznání sv. Augustina.
Lit.: Kunc,1970,s.120.

Lhotka František Alois :
( 1.11.1836 Černovice, okr. Pelhřimov - 29.12.1884 Červený Újezd u Votic )
Bibl.: bás. přísp. v čas., např. Hvězda, Školník, Blahověst, Dalibor a kalendářích, např. Vlastenecký kalendář na obyčejný rok, 1863. Prózu uveřejnil např. v čas. Lada, 1861 – 63.
Lit.: Wernisch, 2005, s.192.
Tetiva Jiří : František Alois Lhotka. Výběr,27,1990,2,164-168.

Lhotský Josef :
( 12.9.1847 Božejov – 23.12.1912, kde ? )
Lit.: Kadlec, s.90.

Lhotský Matěj:
( 26.2.1863 Božejov, okr. Pelhřimov – 8.2.1936 Soběslav )
prof. náboženství, círk. publ.
Bibl.: Posvátné zpěvy a motlitby.
Lit.: Kadlec. s.90. Kunc,1970,s.120.

Lindauer Josef Ondře :
( 29.11.1784 Plzeň – 5.6.1850 České Budějovice )
českobudějovický biskup
Lit.: Čánová, s.52. Enc.Čb, s.241. Kadlec, s.30-31.

Liška Antonín :
( 17.9.1924 Bohumilice v Čechách – 15.10.2003 Č.B. )
biskup v Č.B., círk. spis.
Lit.: Kadlec, s.44-45. Pravda, s.32-33.

Loberschiner František :
( n. – z. )
inful. prelát v Českém Krumlově, prof. círk. práva a círk. dějin, publ.
Lit.: Kadlec,s .90.

04.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se