Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Exulanti z jižních Čech : prameny a literatura.

Poznámky :
1 ) Čornejová, Ivana : Bělohorská rekatolizace. Nátlak nebo chvályhodné úsilí ?
Dějiny a současnost,2001, č.4, s.2-6.
Hanzal, Josef: Rekatolizace v Čechách. Její historický smysl a význam. Sborník historický,37,1990, s.37-91.
Týž : Rekatolizace v pobělohorských městech. In: Česká města v 16.- 18.století. Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14.- 15.11.1990. Ed.Jaroslav Pánek.
Praha,1991,s.197-202.
Kalista, Zdeněk : Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok. Jinočany, nakl.HaH, 1994.
Mikulec, Jiří : Pobělohorská rekatolizace v českých zemích. Praha,1992.
Týž : Pobělohorská rekatolizace – téma stále problematické. ČČH,96,1998, s.824-830.
Opočenský, H.: Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé Hoře. Praha, 1914.
Další literatura je uvedena v následujících poznámkách.
2) Bílek, Tomáš V.: Reformace katolická neboli obnovení náboženství katolického
v Království českém po bitvě bělohorské. Praha, 1892, s.11,29-30.
3) Svatoš, Michal : Mistr Jan Kampanus a pražská universita. Vodňany a Vodňansko, 5, 2002,s.117-130.
4) Bílek : Reform. katol., cit. s.50.
5) Kavka, František : Bílá Hora a české dějiny. Praha,1962, s.245-247.
Čapka, František : Dějiny zemí koruny české v datech. Praha, Libri, 1999, s.313 – 323.
Mikulec, Jiří : 31.7.1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Edice Dny, které tvořily české dějiny. Praha, nakl.Havran, 2005, 193 s.
6) Kavka, cit., s.247.
7) Mikulec, Jiří: Města a vesničtí poddaní v pobělohorské době. In: Česká města, cit., s.139-151.
Odložilík, Otakar : Pobělohorská emigrace. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha, 1940.
Týž: Ze zápasů pobělohorské emigrace. Brno,1933.
Petráň, Josef : Lid a národ v pobělohorském labyrintu. In : Naše živá a mrtvá minulost. Praha, 1968, s.72-106.
Polišenský,Josef : Třicetiletá válka a český národ. Praha,1960.
Raková, Svatava : Přehled bádání. Pobělohorské Temno v české historiografii 90.let. ČČH,99,2001,s.569-588. ( Seznam bibliografie ).
8) Bednařík, Karel – Havelková,Věra : České závěti z fondů archivu v Drážďanech.
Sborník archivních prací, 34,1984,č.2,s.439-511.
Bobková, Lenka : Česká exulantská šlechta v Pirně v roce 1629. Folia Historica
Bohemica,19,1998, s.83-116.
Týž : Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621 – 1639.
Praha, nakl. Scriptorium, 1999, 228 s.
Pescheck, Christián Adolf : Čeští exulanti v Sasku. Varnsdorf, Klub přátel muzea, 2001, 195 s.
Schmidt, G.: Prameny k Československým dějinám ve Státním archivu v Drážďanech. Sborník archivních prací,18,1968, s.547-557.
Teplý, František : O českých exulantech v Perně po r.1621. ČSPS,VIII.,1900, s.34-35, 94-97.
Volf, Josef : Čeští exulanti v matrikách Perenských. Sborník Jednoty potomků
pobělohorských exulantů – pokutníků a přátel rodopisu v Praze, III.,1932, č.2,
s.30-42, č.3-4,s.46-53. IV.1933,č.1,s.2-6,č.2,s.15-21,
Sborník jednoty starých českých rodů v Praze, IV.1933, č.3-4,s.30-39.
V.1934,č.1,s.1-7,č.2,s.13-22,č.3-4,s.29- 32. VI.,1935, č.1,s.1-7, č.2, s.13-22,
č.3-4,s.29-36. VII.,1936,č.1,s.1-9, č.2,s.15-23.
9 ) Kavka, cit., s.245-247.
10) Cikhart, Roman : Táborská farnost v době pobělohorské. JSH,2,1929, s.17.
Hanzal, Josef : Pobělohorská rekatolizace v jižních Čechách. JSH,48,1979, s.181- 191.
Krejčík, Adolf Ludvík : Protireformace na panství Chýnovském v letech 1624 – 1653.
Praha, 1911.
Kroupa, František : Tábor v době pobělohorské. JSH,1,1928,s.59.
Oehm, Vincenc : Protokol reformační komise, konané r.1628 v krajích Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském. In: Věstník Král. české spol. nauk, třída filosoficko-historicko-jazyková, 1897. Praha, 1898, studie pod číslem 28,
s.1-29.
Starý, Václav : Rekatolizace Prachatic v letech 1622 – 1626. In : Rekatolizace v českých zemích. Sborník příspěvků z konference v Jičíně dne 10. září 1993.
Pardubice, 1995, s.125 – 130.
Volf, Miroslav : Stav konfiskovaných statků v Bechyňském kraji v průběhu r.1621.
JSH,48,1979, s.256 – 259.
Týž : K dějinám protireformace v jižních Čechách ( 1637 – 1650 ). JSH,52,1982,s.81-87.
11) Bílek, Tomáš V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r.1618. Praha, 1883, 1-2.
Týž : Reform. katol., cit.
Pozn.: u některých šlechticů lokalizoval Bílek chybně jejich sídla, např. Václav Homut z Harasova měl sídlo v Radonicích u Prahy a ne u Lomnice nad Lužnicí. ( Bílek, Děj. konf., cit.s.165.) Lokalizace určena podle A.Sedláčka : Místopisný slovník historický král. českého. Praha, nedat., s.750.
12) Hanzal, Josef : Pobělohorská rekatolizace, cit., s.181.
13) Rukověť humanistického básnictví. Praha, Academia, 1966 – 1982, díl 1-5. Ed. Truhlář, Antonín – Hrdina, Karel – Hejnic, Josef - Martínek, Jan. ( Pozn.: dále jen Rhb ).
14) Bílek, Dějiny konf., cit., s.476-478. Volf, Josef, cit., 1935,č.3-4,s.34-36.
15) Bobková, Exulanti z Prahy, cit., s.175. Bílek, Děj. konf.,cit., s.452 – 453. Volf,cit.,1935,č.3- 4,s.30-31. Bílek, Reform. katol., cit., s.176.
16) Volf, Josef, cit., 1932,č.2,s.40.
17) Volf, Josef, cit., 1933,č-4,s.34.
17a) Bobková, cit., s.147, Volf, Josef, cit., 1932,č.3-4,s.51.
17b) Volf, Josef, cit., 1932, č.3-4,s.51. Bílek, Reform. katol., cit., s.146.
18) Bobková, cit., s.142. Volf, Josef, cit.,1932,2,s.42. Týž, cit. 1936, č.2,s.20.
19) Bobková, cit., s.153. Volf, Josef, cit., s.1933,č.2,s.15.
20) Bobková, cit., s.157.
21) Rhb,cit.,II.,s.306.
Mostecký, Václav : Dějiny býv. král. města Vodňan. Praha, 1940, díl, II., s.76.
Mostecký, Václav : Mistr Jan Kampanus a jeho vodňanští přátelé ( M.Lukáš
Ezechielis a Adam Hippius ). J. Hradec, 1936, 14 s. ( Zvl. Otisk z Ohlasu od Nežárky,66, 1936,č.44,s.2-3,č.45,s.1-3. )
22) Rhb, cit.,II., s.306. Bobková, cit., s.153.
23) Rhb, cit.,II.,s. 306 – 307, Pescheck, cit., s. 36.
24) Mostecký, Dějiny, cit., II.,28. Rhb,II., cit., s.304.
25) Stuchlá, Pavla a kol.: Paměti vodňanských domů. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2003, díl I.,s.35.
26) Rhb, cit.,III., s.270 – 274. Lexikon české literatury, Praha, Academia, 2000, díl 3/I., s.131.
Bobková, cit. s.164. Volf, Josef, cit., 1934,č.2,s.19-20. Pescheck, cit., s.33-35, 155.
27) Rhb, cit., I.,37.
28) Rhb, cit,I.,s.358. Bobková, cit. s.192.
29) Bobková, cit. s.149. Stuchlá, cit., s.43. Lexikon české literatury, Praha, Academia, 1993, díl 2, s.15-16.
30) Bobková, cit., s.153. Volf, Josef, cit., 1933,č.2,s.16. Rhb, II.,382-383.
31) Stuchlá, cit., s.45. Vlček, Jaroslav : Dějiny české literatury. Praha,1960,I., s.413-414. Šimák, J.V.: Paměti Vodňanských z Uračova. Čas. muzea král. českého, 1894. Volf, Josef, cit., 1936, s.3-4, s.35. Bobková, cit., s.188,191,192.
32) Bobková, cit., s.142. Volf, Josef, cit., s.1932,č.2,s.42. Rhb, cit., II.,s.13-18.
Tetiva Jiří : Jan Sekvenc Černovický. Výběr,31,1994,2,s.138-141.
33) Volf, Josef, cit., 1934,č.1,s.4.
34) Rhb,cit.,II.,s.297. Bobková, cit., s.151. Volf, Josef, cit.,1935,č.1,s.7.
35) Rhb, cit.,III.,s.57. Bobková, cit., s.160. Volf, Josef, cit.,1934,č.1,s.1.
36) Volf,Josef,cit.,1935,č.2,s.13.
37) Rhb,cit.,V.,s.463 – 468. Volf,Josef, cit.,1936,č.3-4,s.33-34.
37a) Podrobně o pobělohorských exulantech v Horní Lužici a v dalších oblastech např. Hrejsa, Ferdinand : Čeští exulanti od.16.stol., zvláště na Žitavsku. In. Žitavsko v českých dějinách. Praha, Orbis, 1947, s.106 – 125.
38) Volf, Josef, cit., 1936,č.3-4, s.36 Rhb, cit.,V., s.542 - 544 ( omylem datum úmrtí 2. nebo 3.března 1622 ). Pescheck, cit., s.70
39) Pescheck, cit., s. 70.
40) Rhb, cit., I., s.80.
41) Zíbrt, Čeněk : Bibliografie české historie. Praha,1909, IV.,č.9253. Rhb, cit., III.,
s.103 – 104. Pescheck, cit., s.68.
42) Rhb, cit.,IV.,s.51. Volf, Josef, cit.,1935,č.2,s.14.
43) Pescheck, cit., s.63,66,69,146 – 147.
44) Rhb, cit., II., s.36 – 38. Volf, Josef, cit.,1932,č.3-4,s.46. Pescheck,cit., s.70.
45) RhB, cit.,V.,s.107.
45a) Volf,Josef : Čeští exulanti ve Freiberce v letech 1620 – 1640. Věstník král. české spol. nauk, 1911, s.81. Pescheck, cit., s. 42-43.
Životními osudy Pavla Skály ze Zhoře se např. zabýval Josef Janáček v předmluvě posledního vydání Historie české, Praha, Svoboda, 1984.
46) Rhb, cit., II.,351
47) Rhb, cit., III.,s.80-81. Údaj o úmrtí v Hofu uvádí Teplý, František : Památní muži
narození neb zemřelí v diocesi českobudějovické. Hlas lidu,24, č.72, 26.6.1930 ( část II. ). Týž : Čeští exulanti v Hofu. ( Příspěvek rodopisný ). Čas.rodopisné spol. Čs. v Praze,II.,1930,s.15-18.
48) Pescheck, cit.,s.155.
49) Pescheck, cit., s.47, 52. O předcích Wolfganga Höltzla podrobně informuje Miroslav Bedřich Böhnel v Dějinách města Rudolfova (Č. Budějovice, KNV, 1958, s.47 – 54 ). Na přelomu 16. a 17.století bylo horní král. město Rudolfov centrem luteránské církve, kterou vyznávali zde usazení němečtí horníci. Sem se také uchýlili i ti horníci, kteří pro víru museli odejít z Alpských zemí ( 1599 a 1604 ), např. z Korutan, Štýrska atd. Na počátku třicetileté války odešli tito luteránští horníci většinou do krušnohorských hornických center v Sasku. ( Böhnel, cit., s.70-75 ).
50) Bílek : Děj. konf., cit.,s.348, 352-353. Pescheck, cit.,s.46.
51) Bílek : Děj. konf., cit., s.580. Pozn.: z tohoto českobudějovického rodu odešli do exilu také bratři Albrecht a Jan Matyášové ze Sudetu, jak se o nich ve své závěti v roce 1638 zmiňuje jejich bratr Kašpar Matyáš. Viz - Lintner, Jan : Matyášové ze Sudetu v Soběslavi. Čas. rodopisné spol. Čsl. v Praze, IX-X.,1937-1938,č.1.,s. 123.
52) RhB, cit., III.,234-235.
53) Rhb, cit., II.,359.
54) Rhb, cit., II.,s.270.
55) Bílek : Reform. katol., cit.,s. 176.
56) Mostecký : Dějiny, cit.,II., s.28.
57) Lexikon české literatury, Praha, Academia, 1993, 2/1, s.522 – 523. Rhb, cit., II.,s.109 – 110. Také : Tetiva Jiří. Pavel Ješín. Výběr,30,1993,č.2,s.133-136.
58) Hanzal: Pobělohorská rekatolizace, cit., s.185.
59) Bílek : Reform. katol., cit., s.176.
60) Bílek : Reform. katol., cit., s.176. Týž : Děj. konf., cit., s.841.
61) Bílek : Reform. katol., cit., s.176. Týž : Děj. konf., cit., s.150-152.
62) Bílek : Reform. katol., cit., s.176. Týž : Děj. konf., cit., s.38.
63) Bílek : Děj. konf., cit., I.,s.36.
64) Bílek : Reform. katol., cit., s.176.
65) Bílek : Děj. konf., cit., s.176.
66) Bílek : Děj. konf., cit., s.241.
67) Bílek : Děj. konf., cit., s.411-412.
68) Bílek : Děj. konf., cit., s.425-426.
69) Bílek : Děj. konf., cit., s.557-558.
70) Bílek : Děj. konf., cit., s.876.
71) Bílek : Děj. konf., cit., s.888.
72) Bílek : Děj. konf., cit., s.900 – 901.
73) Bílek : Děj. konf., cit., s.920.
74) Rhb, cit., III.,s.284-285.
75) Rhb, cit., III.,s.362.
76) Rhb, cit.,V.,s.365.
76a) Rhb, cit.,I., s.252 – 253.
77) Bílek : Děj. konf., cit., s.1177 – 1178.
Pozn.: uvádím jména jen těch měšťanů, kteří pravděpodobně odešli do exilu. Jinak u ostatních měšťanů toto nelze bezpečně potvrdit. Bílek v Reform. katol., cit., uvádí dva rozdílné údaje o počtu měšťanů, kteří odešli do exilu : 4 měšťané ( s.45 ), 10 měšťanů ( s.69 ).
78) Teplý, František : Dějiny města Jindřichova Hradce. J.Hradec,1935, díl I., sv.3., s.231.
79) Bílek : Reform. katol., cit., s.45. Týž : Děj. konf., cit., s.1230 – 1232.
Z Bílka zřejmě vycházel i Cikhart, Roman : Minulost Táborska. Příl. JSH, 15,1946,s.23.
80) Bílek : Reform. katol., cit., s.45. Týž : Děj. konf., cit., s.1186 – 7.
Sedláček, A.: Dějiny města Písku nad Otavou. Písek, 1911, díl I., s.137 – 138.
81) Rhb, cit.,I.,s.71.
82) Ottův slovník naučný, Praha, 1902, díl 19, s.673 – 674. Snad byl příbuzným Martina Phageluse, původem z Vodňan ( viz Rhb, cit., IV.,s.159 ) a Anny Phagelové, provdané za Adama st. Hippiuse ( Koníčka ) ve Vodňanech.
83) Mostecký, cit.,I., s. 340.
84) Mostecký, cit.,II., s.25-28. O situaci v pobělohorských Vodňanech v majetkové oblasti také viz : Stuchlá, cit. Také : Louženský, Jiří – Stuchlá, Pavla : Paměti vodňanských domů. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1999, díl II./1-2.
85) Mostecký, cit., II., s.26-27.
86) Bílek : Reform. katol., cit., s176.
87) Bílek : Děj. konf., cit., s.335-336.
88) Bílek : Reform. katol., cit., s.176.
89) Štěříková, Edita : Z nouze o spasení. Česká emigrace v 18.století do Pruského Slezska. Praha, Kalich, 1992.
Volf, Josef : Soupis nekatolíků uprchlých z Čech 1735. Věstník král.české spol. nauk, 1907, č.3,s.1-45. Soupis nekat., cit., 1742, tamtéž, 1908, s.1-67.
Týž : Soupis nekatolíků uprchlých z Čech 1736. Čas. české muzeum, 1910, s.283 – 334.
90) Pancíř, J.: O rodině českého exulanta Samuela Jelínka z Počátek a jeho osobě. Krajinské listy, 12,1928, č.24, 25, 26. Roč. 13, 1929, č.1,2.
Štěříková, Edita : Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18.století. Praha, Kalich, 1999, s.249.
91) Kolafová, Antonie : Kacířské knihy na panství Protivín v 1.pol. 18.stol. Výběr,18,1981, s.273 – 274, 284.
02.06.2008 00:00:00Komentáře

1 komentářů:
  • 23.09. 21:38, Milan Turek

    Velmi zajímavá bibliografie, nasvědčující tomu, že jsme s germánskými obyvateli po staletí nežili v nesváru. Překvapilo mě, že vojáci z Čech bojovali proti Valdštejnské české armádě. S Němci proti Čechům? Jak to bylo možné? Copak se to nikdy nevědělo? Copak neosídlovali čeští koolonizátoři německá území? Copak neutíkali Němci před svými pronásledovateli z Německa do Čech? Nehledali Němci u nás pomoc v roce 1989? Milan Turek


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se