Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Historie slovenského osídlení na území Sedmihradska.

Zajímavá je historie kolonizace zdejší krajiny, která od počátku 16.století a skoro následující tři století patřila do oblasti okupovanou tureckými vojsky, stejně tak jako převážná většina území Balkánu.
Po skončení válek o španělské dědictví obrátili Habsburkové pozornost znovu ke zbytkům uherského území obsazeného Turky. Roku 1716 vypukla nová válka. Rakouské vojsko, vedené Eugenem Savojským, dobylo Temešvár a Bělehrad a mírem v Požarevci roku 1718 získalo Banát, zbytek Slavonska, severní Bosnu se Srbskem a část Valašska. V nové válce v letech 1737 – 1739 ( už po smrti Eugena Savojského ) však Rakousko převážnou část těchto zisků opět ztratilo.
V této době došlo také k prvním snahám o kolonizaci rozsáhlého území, které tehdy bylo velmi řídce osídleno a zejména výše položené hornaté oblasti byly skoro liduprázdné. Jak uvádí odborná literatura, převážnou většinu tohoto území kolonizovali Slováci pocházející z východního Slovenska. Až v pozdější době, tj. v průběhu 19.století sem přišli Slováci i z jiných částí Slovenska.

V době kolonizace Dolní země na počátku 18. století nastaly ve velké míře masové útěky poddaných. Nejvíce jich uprchlo ze Šarišské stolice. Jen roku 1712 jich zběhlo 1836 a rok nato dalších 1145 rodin.
Krátce po obnovení trvalého míru začali lidé ze slovenských krajů osídlovat také rozsáhlé, takřka liduprázdné oblasti Dolní země, kde se vytvářely slovenské etnické ostrovy, z nichž mnohé existují dodnes, např. v Banátu a na různých místech dnešního Maďarska. V 1.polovině 18. století se tam usídlilo několik tisíc slovenských rodin.
Krajina sedmihradského Rudohoří byla osídlována až na přelomu 18. a 19.století.
Oblast Sedmihradského rudohoří se také stala novým domovem početných chudých Slováků za těžkých osídlovacích podmínek, související s povinností vytěžit nejprve staré a zarostlé lesy, a tak získat ornou půdu. Tyto kopaničářské osady patří v současnosti do žup Bihor a Salaj ( Salaš ) – podle staršího rozdělení Crisana.
Podle L. Hamaše (Slováci vo svete. I. Martin, Matica Slovenská, 1980, s.87-90 ) ve třetí čtvrtině 18. století byla kolonizace všech okrajových oblastí Uherska zdánlivě dokončena. Na samém rozmezí Uherska a Sedmihradska a mohutném pohoří bihorském, kde pramení tři řeky Kriše, zůstávalo však rozsáhlé území jeho severního výběžku Sedmihradského rudohoří nebo-li pohoří Réz. Majitelé velkých lesních komplexů v této oblasti – na severozápadě kníže Barányi, na východě baron Bánffy a Kereszegi, na jihu a ve středu území kníže Battányi – nemohli svoje bohatství dlouhý čas užívat, protože se nikdo v tomto kraji nechtěl usadit.
Až roku 1785 přišlo na výzvu knížete Barányiho do lesů v okolí Borumlacu, Verzari a dnešního Bodonoše prvních 50 slovenských rodin, kterým slíbili dobré podmínky. Nejvíce Slováků se usadilo v Bodonoši, který se stal nejstarší obcí v Sedmihradském rudohoří.
V letech 1811 – 1817 kolonizoval Slováky v rudohoří kníže Bánffy, který pozval dřevorubce a hutníky na pálení potaše z východoslovenských a středoslovenských stolic. Usazovali se na kopcích západně od Magyarpataku – nazývaném i Gemelnička a založili slovenské osady Židáreň a Novú Hutu. Bánffy dokončil kolonizaci svého majetku po roce 1820.
V třicátých letech začal kolonizovat svoje lesní pozemky kníže Battányi, kde vznikli slovenské osady Stará Huta a Sočet, čím se také dokončila původní kolonizace. Po ní následovala tzv. vnitřní kolonizace této oblasti, v jejímž rámci v letech 1830 – 1918 Slováci přicházeli do mnohých dalších osad.
Roku 1890 ve stolicích Bihor a Salaj bylo spolu už 7 990 Slováků, roku 1910 až
10 862.
Rozhodnutím Vídeňského kongresu 30.8.1940 připadlo Sedmihradsko Maďarsku. Skoro všichni muži odešli s maďarskou armádou na frontu.

Vesnice a osady se slovenským obyvatelstvem :

Bicaciu ( Bikáč ) : Slováci sem přesídlili z jiných slovenských obcí v Rumunsku koncem 19. století.. V roce 1910 zde žilo 456 obyvatel slovenské národnosti, původem ze župy Zemplínské, Šarišské a Abovské. Do ČSR reemigrovalo jen málo rodin.

Bodonoš ( Budoi ) : zde se usadili první slovenští přistěhovalci roku 1790 kolonizací grófa Barranyho a obec vznikla roku 1803. První přistěhovalci pocházeli z Detvy a z Kysúc. Roku 1930 měl 462 obyvatelů, roku 1948 až 829 ( 221 slovenských rodin ).

Bogdana Huta ( Kašápotok ) : obec byla založena asi roku 1820. Prvními obyvateli byli Slováci Kortiš, Ďuriš, Bigas. Přišli sem z okolí Detvy a z Gemera. Část slovenských obyvatel se usadila v asi 4 km vzdálené osadě Mires, kde žije 8 rodin.
V roce 1948 obyvatelé reemigrovali do ČSR a usadili se v blízkosti Kaplice, Jáchymova a Jablonce nad Nisou.

Boiana Huta : leží v župě Salaj, pošta v Pacale ( Patal ), vznikla okolo r.1840 při vnitřním stěhováním Slováků v Sedmihradsku. Po roku 1946 se obyvatelé přestěhovali do okolí Jeseníka a Českého Krumlova.

Borod – Šarany : obec byla založena v letech 1871 – 73 občany z Valea Ungurului. Prvními zakladateli byli : Bejda, Gombecký, Dirbák, Daniel, Koňárik, Špirka, Račák, Marek, Strapek, Machala, Mareček, Juhaňák, všichni byli dřevorubci.

Boromlak ( Borumlak ) : byl založený roku 1812 Slováky z okolí Detvy, Zvolena a z Gemera.
První osadníci : Kortiš, Olšák, Druhda, Černaj. V době založení asi pět rodin. Před reemigrací zde žilo asi 549 obyvatel slovenské národnosti a 360 rumunské národnosti.
Je to smíšená obec, ve které roku 1930 žilo 693 Slováků ( 65,6 % obyvatelstva ).
Osady :Ritoblagy, Popury, Fogáš – zde žijí jen Slováci.
K 1.lednu 1949 reemigrovalo 406 obyvatel ( 199 mužů a 207 žen ), kteří se usadili v okolí Sušice, Vejprt a Jablonce nad Nisou.

Ciganešt : viz Tiganesti de Griš.

Fegernik : slovenští přistěhovalci kolonizovali počátkem 19. století v samostatné ulici vedle Rumunů. První přistěhovalci : Vilhan, Horný, Pardek, Dubovan, Segeč, Boháč, Kamenský, Adamec, Greguš, Trubač a Kalamár.. V okolích osadách a samotách žije několik slovenských rodin.

Glimei : osada poblíž zaniklé osady Polana Flora, ze které se přestěhovali obyvatelé kolem roku 1830.

Halmosd ( Halmošd ) : je rumunská obec v okrese Simleul Silvanei, kraj Salaj. Slováci se sem přistěhovali ze sousedních obcí Valea Tarnei a Valea Ungurelei. V roce 1947 před reemigrací zde žilo 475 Slováků. Po reemigraci zůstalo asi 120 obyvatel slovenské národnosti.

Huta Certeza : začátkem 19. století se sem přistěhovali Slováci ze Zemplína, Šariša a Abovské župy.Zemplínský dialekt zůstal zachován do konce 19. století. V blízkosti leží osada Bujar Haz, kde žije asi 15 slovenských rodin. Po roce 1946 skoro všichni obyvatelé remigrovali.

Huta Voivozi ( Stará Huta ) : je typickou kopaničářskou osadou, ve které roku 1930 žilo 713 obyvatel - takřka všichni Slováci. Stará Huť byla založena Slováky, kteří přišli ze zemplínské stolice r.1830. Kolonizoval je sem na kácení lesů maďarský magnát Batthyányi.
První osadníci : Žižčák, Švédik, Pešek, Janoštiak, Soroč, Semelpavelec a Kutlák.
Obec patří do okresu Aležd, kraj Bihor ( dnes Krišana ) a je dlouhá 6 km a 4 km široká.
V blízkosti Stáré Huty je smíšená obec Padurea Neagra ( Čierny les nebo také Bystrá, mad. Fekete Erdó ), kterou založili v 18. století Němci, Češi a Slováci. V obci je sklárna, kde působili nejlepší skláři Spevák, Tanhanzer, Brada atd., kteří po r.1948 reemigrovali do ČSR.
V blízkosti Starej Huty jsou obce s čistě slovenským obyvatelstvem – Sočet, Marca Huta ( Bojovske ), Bodonoš ( Budoi ), Varzari, Baromlak, Groš, Sinteu, Nová Huta. Židáreň ( Valea Tárnei ), Sacalaseu Nou ( Nový Šástelek ) a obce s převahou obyvatel jiných národností jako Suplacoel de Barcau, Halmožd, Černuša.
Ze Starej Huty reemigrovalo asi 300 občanů slovenské národnosti. Obec si však zachovala svéráz a je nadále slovenská.

Chiovag ( slov. Kivág ) : smíšená obec, kam se přistěhovali Slováci z okolních slovenských obcí..

Mires : viz Bogdana Huta.

Negresti ( Negrešt ) : je smíšená obec blízko Satu Mare, kde do roku 1947 žilo asi slovenských rodin – asi 150 obyvatel. Koncem 19. století sem přišlo asi slovenských rodin ze slovenských rudohorských obcí. Po roce 1946 obyvatelé reemigrovali.

Padurea Neagra ( Čieny les, slov. Bystrá, mad. Fekete Erdö ) : sklárna zal. v 18. stol.

Patal ( rum., slov. Pacal ) : v listopadu 1947 asi 15 slovenských rodin reemigrovalo do ČSR.

Pestis ( slov. Peštiš ) : leží asi 5 km severně od Alesdu, v roce 1930 zde žilo asi 272 Slováků, kteří se přistěhovali z obcí Židáreň a Huty okolo roku 1880. V roce 1948 slovenští obyvatelé reemigrovali. Na samotách v okolí obce žije jen několik slovenských rodin.

Polana Flora : obec vznikla blízko zámku Poiana Florii, na poč. 19. stol., kolem roku 1830 zanikla a obyvatelé se přestěhovali do nedalekých osad Glimei a Budoiu.
Zakládající obyvatelé pocházeli z Oravy a Trenčínské stolice.

Sinteu ( Nová Huta ) : bylo také Slovenskou osadou, do které se přistěhovali roku 1817 osadníci ze Šarišské, Zemplínské a Gemerské stolice. Kolonizoval je barón Bánffy na kácení lesů.
Odtud se kolem roku 1930 asi 200 Slováků vystěhovalo do Brazílie. Dodnes patří mezi významné slovenské osady v této časti Rumunské socialistické republiky, má střední školu, na které se vyučuje i slovensky. Zdejší Slováci pěstují své národnostní folklorní tradice.
Sočet ( rum. Socet ) a Židárna ( Židareň, rum. Valea Tarnei, mad. Hármašpatak ) :
leží v pohoří Rez ( Rudohoří ). Farností patří do Nové Hutě ( Sinteu ), zakladateli byli Slováci ze stolice zemplínské, šáryšské a gemerské. Kolonizoval je zde baron Bánffy na kácení lesů. První slovenské rodiny přišly roku 1817.
Osada leží v těsném sousedství Staré Huti ( rum. Huta de voivozi ).

Pozn.: Ke konci dvacátých let 18. století se rozhodl vládce Sedmihradska arcikníže Lipot založit na území Sedmihradského rudohoří sklárny. Tato krajina byla z velké části neobydlena a byla zalesněna. Na kácení lesů byli najati rumunští osadníci a na práci ve sklárnách byli získáni skláři z Německa a z Moravy.
První sklárna byla založena v dnešní obci Stará Huta, kde se začalo s výrobou mezi léty 1730 – 1736. Sklárna byla velmi malá a neznámo kdy zanikla. Asi kolem roku 1815 začal provoz v nové sklárně a to v obci Nová Huta. Pro práci v této sklárně byli získáni skláři ze Slovenska z oblasti Utekáča, Zlatna a Malinca. Jiní skláři přišli z Lednických Rovni v Trenčínské stolice a Kalorínské Hutě z Beskyd. Provoz sklárny byl ukončen asi v roce 1870.
Zřejmě většina sklářů přesídlila do sklárny v Bystré ( Padurea Neagra ).
( Pavel Javor : Podiel Slovákov na rozvoji sklárskej výroby v Bihore ).

Šástelek ( Sacalaseu Nou ) : obec založili v první svět. válce rudohorští Slováci ze Staré a Nové Huty, Sočetu a Židárne. Obec se skládá z kopanic roztroušených v obvodu několika km čtverečných.
Většina slovenských obyvatel reemigrovala ale stále je zde početná slovenská menšina.

Tarna Mare : v blízkosti této rumunsko – maďarské vesnice žilo asi 50 rodin ukrajinského původu, kteří se do této oblasti přistěhovali v 19. století. V roce 1947 se přihlásili ke slovenské národnosti a reemigrovali do ČSR.

Tiganesti de Griš ( Ciganešt ) : do obce přišli Slováci asi okolo roku 1880 ze slovenské osady Vyšný Lugoš ( Glimej ), kde žili na pozemcích grófa Rafaela Zichyho. Když je přinutil opustit majetek odešli do obcí Tiganesti de Griš, Alesd a Budoiu.
První osadníci : Martin Lašák, Ján Bajcar, Josef Velocha. Reemigrovalo sedm rodin.

Tria : osada vedle Derne, okres Marghita, kraj Bihor, byla založena Huťanmi. Několik rodin přišlo koncem 19. století z Turzovky – např. Babčák, Chrenč, Zajac, Okuliar, původně dráteníci. Několik rodin odešlo do ČSR okolo roku 1922 ale po dvou letech se vrátili zpět.
Z obce reemigrovalo do ČSR 28 obyvatelů a jsou usazeni v okolí Kraslic.

Valea Cerului ( Cerový potok – Čerpotok, okres Marghita, kraj Bihor ) : byla založena roku 1898 Slováky z Valea Ungurului, např. Josef Maňura se ženou a čtyřmi dětmi, Pavel Strapek se ženou a pěti dětmi, Pavel Zetocha se ženou a dvěma dětmi, Peter Zetocha se ženou a dvěma dětmi a Juraj Fatura se ženou a třemi dětmi – z Valea Ungurului ( Maďar Potok ) do míst kde je dnešní obec. Pozemky patřily Rozmanovi. Je zde dodnes slovenská škola, i když mnoho slovenských obyvatelů reemigrovalo a usadilo se v západních Čechách, na jižní Moravě, v okolí Nových Zámků a Komárna.

Valea Tárnei ( slov. Židáreň, mad. Harmaspatok ) : kopaničářská obec, kterou silnice rozděluje mezi kraje Salaš a Bihor. Obec založili Slováci ze Zemplínské župy v letech 1817 – 20. Přivedl je baron Bánffy na kácení lesů. Původní název obce Harmaspatok Slováci změnili na Židáreň, asi kvůli zde prvním obchodníkům, kteří byli Židé.
Už roku 1830 si založili slovenskou školu. V roce 1910 zde žilo 940 Slováků ( 97,1 % ). Do konce druhé světové války vzrostl počet obyvatel na 1 800.
V obci žilo v roce 1948 asi 1800 obyvatel z nich asi polovina reemigrovala.

Valea Ungurului ( Magyarpaták, slovensky Gemelnička ) : je největší slovenskou kopaničářskou obcí v Sedmihradském rudohoří. Založili jí slovenští přistěhovalci ze Zemplína roku 1811. Roku 1830 zde žilo 360 Slováků v 70 domech. V roce 1910 jich už 1 573 ( 97,7 % ). Slovenskou školu zde založili v roce 1830.
Roku 1948 bylo v obci asi 3500 slovenských obyvatel. Dnes jich zde žije asi 1800.

Varzari ( okr. Marghita ) : patří mezi prvně založené obce okolo roku 1790 grófem Barányim. V roce 1948 zde bylo 103 domů a asi 500 obyvatel. Na škole se dodnes vyučuje slovensky.

Zalnok ( okres Simleu Silvanei, župa Salaj ) : obec byla založena Slováky v roce 1921, kteří se sem přistěhovali z vrchařských obcí Gemelnička, Nová Huta, Stará Huta, Židáreň, např. Juraj Dojčár, Josef Gajdoš, Ján Sevila.
Roku 1947 reemigrovalo do ČSR 178 Slováků, zůstalo 7 rodin.

Zovani – Bai ( župa Salaj ) : osada byla založena po roce 1923 a roku 1940 koupili sousední lázně a okolní pozemky Slováci v čele Jánom Trojákom a povolali další slovenské rodiny z Gemelničky, kteří se zde usadili. Roku 1948 se většina Slováků vystěhovala do ČSR.

Maďarská statistika zachytila roku 1910 v uvedených oblastí 10 862 Slováků, rumunská statistika roku 1930 už 17 063 Slováků. To svědčí o jejich velké populační síle. Od roku 1910 připadlo v Sedmihradském rudohoří na tisíc Slováků 529 osob populačního přírůstku, co odpovídá ročnímu přírůstku 26,1 na tisíc obyvatel.

Život těchto horských slovenských osídlenců byl v minulosti velký těžký. Jak jsme již vzpomněli, zeměpáni jich kolonizovali jako levnou pracovní sílu na klučení lesů, na pálení potaše ( salajky ) a částečně i do sklářských hutí. Po vykácení lesů se potom věnovali zejména polnímu hospodářství. Toto na slabých horských půdách, kterých bylo málo, však přinášelo jen slabé výnosy.
Po druhé světové válce se značná část bihorských Slováků v rámci reemigrace vrátila do ČSSR.

Pramen :
Ludovít Hamaš : Z dejín Slovákov v Rumunskej socialistickej republike. Slováci v zahraničí, 2, 1974, s.107-129.
Ján Siracky : Slováci vo svete .1, Martin, 1980, s.84-90, 203- 210.

04.06.2008 00:00:00Komentáře

216 komentářů:
 • 29.01. 23:02, Věra Čurdová (Dirbáková)

  Už několik let se marně snažím zjistit odkud ze slovenska pochází naše rodina,která emigrovala v 19.století do Rumunska.Díky Vaším stránkám jsem to zjistila.Je velmi důležité ,aby člověk věděl odkud pochází jeho předci.Díky

 • 05.03. 16:56, dobrasezona

  Zaujímavé:-)). Pamätám rumunských a juhoslovanských Slovákov, ktorí v 60. rokoch chodievali na Slovensko ako podomoví obchodníci. Niektorí si zachovali krásnu, čistučkú slovenčinu. Mám korene na Zemplíne a Gemeri, odkiaľ ľudia pred chudobou utekali na všetky strany.Stratili sa aj viacerí z rodín mojich predkov a ktovie, kde im je koniec:-). Ešte ma zaujalo to miešanie Slovákov a Čechov. Pre pani Dirbákovú :P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Priezvisko DIRBÁK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 105×, celkový počet lokalít: 33, najčastejšie výskyty v lokalitách: POLTÁR, okr. LUČENEC (od r. 1996 POLTÁR) – 14×; RIMAVSKÁ SOBOTA, okr. RIMAVSKÁ SOBOTA – 13×; LUČENEC, okr. LUČENEC – 9×; HNÚŠŤA, okr. RIMAVSKÁ SOBOTA – 7×; KYSUCKÝ LIESKOVEC, okr. ČADCA (od r. 1996 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO) – 6×; DUNAJOV, okr. ČADCA – 5×; RADZOVCE, okr. LUČENEC – 5×; FIĽAKOVO, okr. LUČENEC – 4×; KRUŽNO, okr. RIMAVSKÁ SOBOTA – 4×; OŽĎANY, okr. RIMAVSKÁ SOBOTA – 4×;

 • 10.03. 21:22, Alžběta Košková /Kutláková/

  Narodila jsem se v Rumunsku /Valea Tarnei/ v r. 1946. Do Československa rodiče přesídlili v roce 1947 do oblasti Ústí nad Labem. Jak stárnu, stále více mě zajímá, zjistit něco bližšího o regionu kde jsem se narodila. Náhodou jsem našla vaše stránky a moc vám za ně děkuji. Částečně mi přiblížily místa odkud pocházím.

 • 06.07. 15:22, Dirbák

  Dobrý deň ! Pani Dirbáková prosím napíšte mi. Ďakujem

 • 06.07. 15:23, Dirbák

  Môj email: dirbake@zoznam.sk

 • 07.08. 10:12, Alexandra Kortišová

  Uz dlhsie patram po svojich korenoch.Stari rodicia- babka rodena Bajcarova a dedko Kortis pochadzaju z oblasti spominanej v clanku.Po 2.svet. vojne reemigrovali spat na Slovensko - Nove Zamky a odtial sa usadili v Rybanoch.Je toho malo co viem:-( Nahodou som pri patrani po korenoch natrafila na tento clanok.Naozaj je dobre poznat svoje korene a dufam,ze raz sa mi podari tuto oblast navstivit a dozviem sa viac.

 • 04.09. 08:54, Miroslav Bubela

  Paní Kortišová,prosím napište mi na e-mail : mbvse@seznam.cz. Moje babička se také jmenovala Bajcarová,ale děda se jmenoval Bubela.Též byli nějakou dobu v Nových Zámkoch,ale pak odešli do Čech.V Rumunsku žili někde v okolí Alešde (Termezov,Glime,Tiganesti).Miroslav Bubela.

 • 23.09. 11:01, Ing.Marie Jarošová

  Měla jsem štěstí,poznala jsem ještě své prarodiče Štefana Jaroše a jeho ženu Františku roz.Gondekovou /oba narození kol.1888?/při návštěvě na Starej Huti , v.l964 a l966. Měli 9 dětí,žijí ještě 2 dcery 80letá Františka v Rumunsku a 86letá Berta v ČR. Odkud pochází jméno Jaroš na Slovensku,jsem se v článku ale nedočetla. Moje druhá babička Margita Kortišová roz.Kutlak,byla vdova po Petru Koriťákovi, otci mé matky Charlotty.Tato rodina reemigrovala v l947 do tehdejší ČSR. Já jsem se narodila v r.l948 v okrese Bruntál.

 • 24.09. 11:16, R. Ocelák

  Moc děkuji za informace a zvláště za podrobnou bibliografii! Moji předkové pocházejí z obcí Stará Huta (Huta Voivozi), Nová Huta (Sinteu), Zachotar (Sočet), Židareň (Valea Tarnei). Získal jsem konkrétnější informace ze si matriky v Sinteu, mohu zájemcům poskytnout (radioc(a)seznam.cz) a uvítám doplnění. Jde o jména Ocelák, Koritar, Václavík, Kutlák, Bandík.

 • 06.12. 00:32, R. Ocelák

  Pokud máte dosud v příbuzenstvu naživu někoho, kdo se narodil kolem r. 1925 nebo dřív v obcích Zachotar (Sočet) nebo Huta Voivozi (Stará Huta), ozvěte se prosím na můj mail - radioc(zavináč)seznam.cz, rád bych odtamtud našel pamětníky. Díky!

 • 22.05. 15:27, Monika Olahova /Lavrinčíkova/

  Prosím o informaci .Moji rodiče se narodily v 1934,1936 ve Valea turnei .Nevím odkud pochází jejich předkové pravděpodobně jejich děd a bab možna i prarodiče. ze Slovenska.Jméno otce je Lavrinčik matka Šubová.Jejich rodiče se taky narodily v Rumunsku kolem r 187O-1910 tzn.že 1830 kolonizoval kníže Battanyi svoje pozemky ,pouze dedukuji mohli přijít moji předci.Jestli jste pokročil někdo prosím dál než já napište mi.Bydleli na Židárni a Staré Huti.Můj děda jse jmenoval Tomaš Lavrinčik 1871-1944 a druhy Ondrej Šuba 1904-1988 oba leží na Huti na hřbitově. agnesa Šubova 1910-1993 Tomaš Lavrinčik měl 2 ženy 1 nevim měli syny-Franco,Jan,Anton,Josef/žil v Martině/ Štefan a Juraj Odešli v vr.1947 6.října na Šumavu do Srní a Vimperku. 2 žena jse jmenovala Agnesa Morongova meli 7 dětí a ty znám bydlí všichni v Česku .děkuji za každou informaci, P.monika

 • 10.06. 13:30, Šárka Stručková (Kutláková)

  Dobrý den,jen stručně,muj deda Eduard Kutlák narozeny v Rumunsku Markasek roku 1916 (rodice Ondrej Kutlák,Veronika rozená Janoščáková) s babičkou Šarlotou rozenou Poláčkovou,narozenou roku 1914 Sinteu v Rumunsku (rodiče Juraj Poláček,Rosalie rozená Pnačková) se po válce pristehovali do vesnice Skříněřov u Prachatic.Kde se narodil muj otec Sivestr Kutlák r.1953. napište kutlakova.sarka@seznam.cz

 • 03.09. 12:50, Jitka Šafaříková (roz. Bejdáková)

  Dobrý den, zdravím vás z Jablonce nad Nisou, kde se usídlil někdy v roce 1947můj otec Štefan Bejdák, nar. roku 1934 v Boromlaku v rodině Slováků. Jeho rodiče byli Kateřina Bejdáková (roz. Rosíková), nar. 1892 a Jan Bejdák. Můj otec měl bratry Antonína a Jana, měl také sestru (snad Hanu nebo Annu), která zemřela. Pídím se s přibývajícími léty po svých kořenech a vřele uvítám jakékoliv informace. Zajímalo by mě, z které oblasti Slovenska moji předci pocházeli, zda se mi ozvou nějací příbuzní, atd. Děkuji a zdravím všechny potomky rumunských Slováků.

 • 11.10. 11:47, Hana Konvalinová-Gajdošová

  Zdravím, paní Šafaříkovou.Manželka mého bratrance se jmenovala Anežka Bejdáková a žila v Lipové u Jeseníku.Její maminka ještě žije.Další Bejdákovi žili v Malšíně okr.Čes.Kumlov vím,že měli Josefa,Štefana,Františka Marii ostatními si nejsem jista.Odstěhovali se tuším do Rybníka nebo Dol.Dvořiště.Na Anežku Nocarovou-Bejdákovou kontakt mám.Dost informací o lidech zná moje babička Antonie Gajdošová-roz. Kortišová .Žila v Novém Šasteleku.které je jí 95 let

 • 07.11. 21:35, Milan Ľavrinčik

  Zdravim volam sa Milan Ľavrinčik otec Augustin Ľavrinčik mama Terezia Ľavrinčikova za slobodna segečová otcov brat Simon Ľavrinčik. Žili sme v starej hute.Viem že mi tam ostalo vela bratrancov a sesternic ak ma dakdo poznate napiste na admin@sub-net.sk alebo lavrincik@nlcsk.org. Odisli sme s tadial ked som mal 5 rokov v roku 1991asi.

 • 18.11. 13:24, Hana Hájková- Lavrenčiková

  Paní Oláhová, pokud máte mailovou adresu, prosím napište mi na můj mail. To jméno Lavrinčík se různě komolilo, to jsou ti úředníci a já mám v rodném listě Lavrenčiková. Můj otec Anton se narodil v r.1914 Valea Tarnei-Fufez. Matka Šarlota, roz. Vlčeková Valea Tarnei-prý Židáreň v r.1921. Ještě žije a stále více vzpomíná a dáváme to dohromady. Jedno co nevím je, odkud přišli do Rumunska.Otec pocházel z 8 dětí a matka z 9.Na Šumavě máme přízeň Lavrenčiků v Kašperských horách, Sušici a v Dlouhé Vsi., Budu ráda když mi napíšete víc a i já se budu snažit napsat. Díky. Hajha

 • 07.01. 18:27, Kateřina Mrázková

  Dobrý den, zdravím z Ostravy. Pátrám po svých předcích a narazila jsem na tento fajn článek. Moje babička Maria Šulek-Sulek se narodila v Valea Ungurului (19.07.1934), ale po válce emigrovala se svými rodiči a rodinou do Jakubovic okr. Ústí nad Orlicí. Její rodina: Otec: Ondrej Sulek (11.09.1899-1986) narozen v Halmasd Matka: Julia Filipcsik (11.12.1902-1980) narozena v Valea Ungurului, Sestry: Růžena (19.05.1936), Agnes (1929), Anna (Hanna) (19.05.1926). Prosím kontaktujete mě na katymrazkova@seznam jestli byste měli víci info o těchto dvou rodinách (jménech). Děkuji Katka

 • 15.01. 13:03, Eva Vodochodská

  Hezký den z Broumovska. Chtěla jsem se zeptat, zda-li někdo nemá více informací o obci Suplacu.. Mého dědečka prarodiče sem přišli ze Slovenska. Kdyby náhodou našel někdo ve svém rodokmenu jeména Choleva a Jurčík z této oblasti, prosím, ozvěte se mi. Nevíte někdo jaká je možnost dostat se k matrikám z této oblasti? (předpokládám, že minimální...) Předem děkuji, Eva

 • 30.01. 20:08, Daniel Novotný

  Vážená paní Vodochodská, ozvěte se mi na můj email-n.stepik@seznam.cz Suplacul De Barcau-Čerpotok jsem navštívil, a pochází odtud můj dědeček Štefan Bejdák.

 • 05.02. 21:07, Jiří Louženský

  Dobrý den, velice děkuji za komentáře a příspěvky, ale prosím uvádějte zde i Vaše kontaktní adresy - mailové. Jinak se s Vámi nikdo nemůže spojit. Zde Vámi uložený text také posílejte na moji mailovou adresu: cestoklub@volny.cz Děkuji. Jiří Louženský, autor blogu.

 • 09.02. 21:13, Eva Vodochodská

  Kdyby náhodou:)

 • 09.02. 21:14, Eva Vodochodská

  Nezobrazuje se - tak ještě jednou v textu : evka.vodochodska@gmail.com... Hezký den a omluva za spamování:-)

 • 24.02. 16:13, maruš

  Zdravím zajímám se o odkud pochází má mamka.Narodila se 02.06.1942 v Nové Huti a její maminka byla Podschlanová za svobodna Čurčíková.Její maminka zase za svobodna Filipčíková.Nevím ani nic o dědovi Podschlan,kdybyste něco věděly z Rumunska tak se ozvěte,děkuji

 • 26.03. 18:22, P. Vondrušková

  Pěkný den, držím v ruce rodný list mojí babičky roz. Rozalia Gondecová r. 1931 Huta Voivozi, její otec Stefan Gondec a maminka Agnes Gondecová roz. Gyibgyáková, tak kdyby náhodou si ji někdo pamatoval, myslím, že by jí to udělalo moc velkou radost, děkuji za jakoukoliv zprávu, vondruskova.petra@seznam.cz

 • 24.05. 19:41, Jiří Horelica

  Dobrý den, náhodou jsem se dostal na tyto stránky. Můj otec Štefan Horelica se narodil v Suplacul de Baicau (Barcau) v okrese Bihor. Podobně jako ostatní ani já nemám žádné vodítko, abych zjistil odkud přišli mí předkové do Rumunska. Matka se narodila v Mesteacanu Comorište , otec Jan Temňák (Temeiac). Pokud by někdo dokázal poradit nebo naznačit, kde se rodiny s tímto příjmením nacházely a odkud přišli, budu nesmírně vděčný... JiriHorelica@seznam.cz

 • 27.05. 20:10, Jana Koleńáková roz. Jarošová

  Tak jako moje sestřenice Marie Jarošová,tak i já nemůžu najít odkud přišli mí předci.Můj otec se narodil v r.1931 Socet Martin Jaroš,maminka se narodila v r.1937 Bajon Huta roz.Gondeková. Z manželovo strany je to podobné otec František Koleńák nar.r.1911 Valea Tarnei. V Rumunsko jsem byla jako malá s rodiči mám hezké vzpomínky,taky moje déti maji na co vzpomínat(pást krávy v horách...) Naše rodina bydlí v Ćeském Krumlově,děkuji za jakoukoliv zpávu. kolenakova.jana@seznam.cz

 • 02.08. 14:33, Michaela Kodalíková

  Dobrý den,náhodou jsem objevila tyto stránky.Můj dědeček a babička údajně pocházeli z vesnice Bodonoš.Od svého tatínka mám jen kusé informace.Nevím ani jestli tam zůstali nějací příbuzní.Babička Marie roz.Antonovičová,dědeček František Juráš.Otcem mé babičky byl snad italský voják.Když se její maminka vdala,dostala babička jméno po nevlastním otci.Ten odešel za prací do Ameriky a nikdy se už nevrátil.Moje babička s dědečkem přišli do Čech někdy po válce.Oba již zemřeli.Ráda bych se o své rodině něco dozvěděla,pokud jsou nějací pamětníci,budu vděčná za každou informaci.

 • 02.08. 14:34, Michaela Kodalíková

  ještě e-mail :-) michaela.1k@seznam.cz

 • 17.08. 20:57, Alžběta Košková /Kutláková/

  V roce 2010 jsem byla během víkendu na návštěvě ve Staré Huti poprvé po 64 letech od mého narození ve Valea Tarnei. Byla jsem také na svatbě a to byl pro mě krásný nezapomenutelný zážitek. Z celého krátkého pobytu jsem byla nadšená. Čekala jsem něco úplně jiného a byla jsem mile překvapena.

 • 16.09. 18:14, Kateřina Mrázková

  Dobrý den, neznáte někdo Šulekovi z jižních Čech? (Kaplice a okolí? v dnešní době asi už 3tí generace reemigrovaných Slovánků z Rumunska - jsme příbuzní) Děkuji za jakýkoliv kontakt. Katka katymrazkova@seznam.cz

 • 05.01. 19:14, Jan Koleňák

  Dobrý den, můj otec František Koleňák se narodil ve Valea Tarnei v roce 1928. Celá rodina se po válce vrátila do Československa. Otec pochází z 10 sourozenců. Dnes žije pouze sestra Berta, ročník 1923, provdaná Paluchová, žije ve Velké Bystřici u Olomouce. Mně se taky nepodařilo zjistit z které oblasti Slovenska přišli do dnešního Rumunska za prací. Můj děda Andrej Koleňák vlastnil s babičkou Antonií roz. Chudá dům s pozemky a lesy na Židárni a na svém pozemku měli postavenou školu, kde se učilo slovensky, maďarsky a rumunsky. Já jsem tam byl s rodiči v roce 1965. Obýval to tam otcův bratranec. Od té doby jsem tam nebyl a ani nevím, jak to tam dnes vypadá, kontakty s nikým neudržuji. Rád bych se dozvěděl něco bližšího. Děkuji

 • 12.01. 11:34, Martin Kutlák

  Dobrý den,můj otec Martin Kutlák se narodil v roce 1937 a žil v Huta Voivozi . Jestli někdo z potomků po mém dědovi (otcův otec) narazí na tyto stránky,ať se prosím ozve. kutamartin@seznam.cz

 • 12.01. 17:40, Olšák Ondřej

  Dobrý den, nějáké základní informace o svých předcích mám, až díky těmto stránkám jsem ale zjistil, že můj předek byl mezi prvními Slováky v rumunské obci Borumlaca v roce 1812. :)

 • 15.01. 17:43, Kamil

  Moji stary rodicia sa narodili v Židarni v roku 1916 a v roku 1918. Obaja mali rodicov slovakov. Babicka sa volala Margita Segečová a vydala sa za Štefana Kormana. Babicka mala este asi 6 surodencov. a dedo 5 surodencov. Po 2. sv. vojne sa vratili do Ceskoslovenska. Vetva z deovej strany sa odstahovala na juh slovenska - okolie Galanty a vetva z babickinej strany odisla na Šumavu - Dlouha Ves, Sušice, Anin .... , ale v roku 1968 sa odstahovala s detmi na slovensko. V okoli Pezinka - Bratislavy je vela rodin, ktorych predkovia pochadzali z okolia Valea Tarnei. Je tu aj meno Bubela, Jedlička a Segeč, ktorych prarodicia odisli za pracov a deti sa vratili na Slovensko.

 • 16.01. 12:23, Monika

  Můj pradědeček Josef Janošťák (Janostiak) a jeho žena Maria roz. Hosco žili ve staré poté v nové huti. Bohužel nemám informace o starších předcích. kdyby mi někdo mohl poradit jak se dostat dál nebo má ve svém rodokmenu tato jména, ať se mi, prosím, ozve na email. děkuji.

 • 21.01. 15:39, petra

  zdravím všechny kdo hledají své kořeny. Moje babička se jmenovala Anna Fraňková rozená Bejdáková a děda Štefan Franěk. Oba se v Rumunsku narodili a po válce přesídlili do západních čech. Chtěla jsem reagovat na paní Jitku Šafaříkovou roz. Bejdákovou - možná máme cosi společného. Mamka je tady v západních čechách jediná a ráda by si s někým o své rodině popovídala. V rodném listě mají Suplacu de Barcau, máme i něco spol. se jménem Juhaňák, pak jsem slýchávala Boromlac,Čerpotok Budu ráda za každého kdo se ozve ať už s čímkoli. Petra ze západních čech

 • 22.01. 11:29, lubos

  Zdravím všetkých. Ak hľadáte svojich predkov, alebo rodinné väzby, uvádzajte aspoň rok a miesto narodenia pri svojich známych predkoch (opakuje sa asi 250 priezvisk, niektoré veľmi často). Tiež je potrebné zadať e-mailovú adresu priamo do textu príspevku, inak sa adresa v tejto diskusii nezobrazí. Pán Ján Koleňák, prosím ozvite sa mi na môj e-mail, mám pre Vás informácie, ktoré hľadáte. lkolenak@gmail.com

 • 22.01. 18:27, petra

  p.varadova@seznam.cz můj mejlík Petra ze západních čech

 • 27.01. 08:37, petr

  dobrý den zjistil jsem že nás v republice s mým příjmením je jen sedm ! a to i na slovensku jeden je kdesi na ukrajině a nedaří se mi vypátrat začátek mého příjmení můj otec se narodil v tarna mare v roce 1936 děda byl jan přestěhovali se někam na ukrajinu a po válce je stalin nahnal do západních čech na tachovsko příjmení je rozpopa nevíte něco blíž docela mi to zajímá s tímhe příjmením je nás málo ahoj

 • 15.02. 19:53, Pavlína Růžičková (Lavrinčíková)

  Dobrý den. Jen tak náhodou jsem narazila na tyto stránky a našla mé rodné příjmení Lavrinčíková. Můj děda se jmenoval Juraj Lavrinčík a narodil se ve Valea Tarnei v roce 1913, bohužel již nežije (†2003) a proto se nemohu dozvědět více informací o mých předcích. Jeho žena Antonie roz. Motyčáková ve Valea Tarnei, také již nežije (1914 - †1993). Z dopisů jsem usoudila, že pan Anton Lavrenčík byl bratrem Juraje Lavrinčíka, takže paní Hájková bude sestřenicí mého otce a paní Oláhová nevlastní sestřenicí mého otce. Z vyprávění mého otce vím, že můj děda Juraj L. a jeho žena Antonie přišli do Čech kolem r. 1947 na Prachaticko (Skříněřov), poté na Sušicko (Vrabčov, Albrechtice) a kolem r. 1965 se usadili na Plzeňsku, kde můj otec žije doposud. Byla bych ráda za jakékoliv další informace o mých předcích (Lavrinčíkovi Motyčákovi). S pozdravem Pavlína R. pavlina.ruz@email.cz

 • 27.02. 10:48, Josef Horelica

  Dobry den, ted nevim jestli pisu spravne, ale davam si dohromady rod Horelicu, kteri prisli z Valea Tarnei a nevim kde presne hledat jejich rodice a pribuzne atd. Nevedel byste nekdo neco? Muj deda Josef Horelica (nar. 1897, Valea Tarnei) a babicka Anna (nar. 1903, Valea Tarnei). vim, ze deda mel bratra Jiriho ale dal nevim. Prosim o info na josef.horelica@gmail.com, Prachatice.

 • 08.03. 21:47, Veronika Boborová

  Dobrý večer.....nemáte niekto v rodokmeni mena Jabloncik, Salva, Vrobel? Poprípade nejaké informácie? Ďakujem za prípadne info.

 • 08.03. 21:51, Radek Ocelák

  Prosím ty, kdo mají jakékoli fotografie z obcí Sočet (Huta Socet, Zachotár) a Stará Huta (Huta Voivozi) z doby před rokem 1945, aby se mi ozvali na radioc@seznam.cz. Dále mě zajímají všechny fotografie z těchto obcí spojené se jmény Ocelák, Koritár, Kutlák, Václavík. Díky.

 • 12.03. 18:08, Stanislav Zifčák

  Dobrý den. Prosím Vás hledám svoje předky, kteří přišli z Boromlacu. Přesněji se jedná o rodinu Zifčákovu (=Zifčiakovu, Zizčákovu) a Jurčíkovu. Můj praděda byl Pavel Zifčák (nar. 1905, Boromlaca) a moje prababička Anežka, roz. Jurčíková (nar. 1910, Valea Ungurului). Pokud se někomu z Vás vyskytují v rodokmenu uvítám jakoukoliv informaci, stejně tak sháním i jakýkoliv kontakt na sourozence mého pradědy (mohl by to být Jan Zifčiak, nar. 1903 a pohřben ve Staré Huťi) či na jejich děti. Děkuji za jakékoliv info!! Můj email je standa.zifcak@seznam.cz. Děkuji!!

 • 08.04. 12:54, František Sekáč

  Dobrý den,jsem rád,že jsem našel tyto stránky a rád bych taky něco vypátral.Můj děda byl Alexander Sekáč(nar.1893,Valea Ungurului),jeho táta byl pravděpodobně Jan Sekáč a máma Anna Danielová z Valea Ungurului.Moje babička byla Anna Sekáčová,roz.Sulanová(nar.1900,Borod),její táta se jmenoval Štefan Sulan a máma se jmenovala Marie Chromková. V roce 1949 přišli celá rodina do Okrouhlé na Chebsku,děti Rozálie(nar.1927),Jan(1929),Antonie(1931),Pavel(1935),František(1942) a Šimon(1945). Děda měl ještě tři děti z prvního manželství s Julií Merčákovou(nar.1899),Karla(nar.1919)a dvojčata Kate- řinu a Anežku(nar.1923).Jeho první žena zemřela pravděpodobně po porodu.Zajímám se o rodinou větev Sekáčů,bohužel o dalších sourozencích dědy nemám žádné zprávy.Letos se chystám navštívit rodné místo mého otce Valea Ungurului a rád bych měl néjaké informace.Můj email sekac.frantisek@email.cz

 • 12.04. 14:24, Anna Eidelpesová

  Dobrý den, velice mě tyto stránky potěšili. Snažím se vypátrat něco o předcích mých prarodičů. Co jsem zjistila je toto: Děda se jmenoval Imrich Daniel nar. 1922 v Maguric-Borod, okres Bihor. Měl asi 4 sourozence Štefana, Josef, Marie provdaná Rosochová a Františka provdaná Maňurová. Jeho rodiče se jmenovali Josef Daniel a Františka roz. Koišová. Po příchodu do Čech v roce 1948 žil na Tachovsku v obci Hošťka, stejně tak jeho bratr Josef a sestra Františka Maňurová. Bratr Štefan žil s rodinou v Lipové-Lázně v Jeseníkách. Nic dalšího nevím. Babička se jmenuje Anna roz. Rybárová nar. 1923 v Jaz-Zudec, okres Salač. Měla asi 4 sourozence Růžena nebo Rozálie provdaná Gažáková, Kateřina Vetráková, Karel, Štefan Vetrák. Její rodiče se jmenovali Štefan Rybár a Anna roz. Podhorová. Rodiče jejího otce se jmenovali Flora Kutilová a Martin Rybár. Její otec měl asi 6 sourozenců Flore, Ivan, Ďurko, Anuta, Maruca a Mišo. Sourozenci její matky (asi 4) Pavel, Jan, Julie, Růžena. Byla bych moc ráda, kdyby mi napsal kdokoliv kdo ví něco o mých předcích (kde žili, kolik měli dětí, odkud (také z které části Slovenska) předci mých prarodičů pocházeli, dávám dohromady rodokmen a jakákoliv informace mi velice pomůže, a předem všem moc děkuji. Můj e-mail: annyeidelp@seznam.cz

 • 28.08. 13:27, Jaroslava Gondeková

  Dobrý den, prosím Vás hledám své příbuzné. Můj otec František Gondek se narodil 15.2.1932 Bojan Huta zemřel, když jsem byla ještě malá. Jeho maminka moje babička se jmenovala Antonie Gondeková rozená Burdeaková a jeho otec můj děda se jmenoval František Gondek. Nikdy jsem svoji babičku ani dědu neviděla. Asi už nežijí. Prosím Vás jestli o nich někdo něco víte dejte vědět. Ráda bych se o nich něco dozvěděla. Nebo jestli v Bojan ještě někdo z jejich dětí žije, dejte vědět. na e-mail: jacihakova@seznam.cz.Děkuji moc

 • 09.09. 18:31, lucie kolomarová

  Dobrý den, hledám touto cestou nějaké informace o svých předcích. Moji prarodiče pocházeli z Huta Voivozi. Dědeček se jmenoval Andrei Kolomar (v jednom úředním dokumentu psáno také jako Kalamar), narodil se 30.11.1925 v Huta Voivozi. Podle informací, které mám bydlel v místním mlýně, měl sestru Eržiku (Kozákovou) a ještě bratra Štefana. Můj praděd se jmenoval Jan Kolomar (nebo Kalamar) a prababička Anna rozená Bigas. Babička se jmenovala Berta Kolomarová, za svobodna Harazinová, narodila se taktéž v Huta Voivozi, 8. 5.1924. Za každou informaci předem velmi děkuji. Lucie Wiejowská (rozená Kolomarová)

 • 09.09. 18:45, lucie kolomarová

  Ještě moje adresa: lucie.kolomarova@centrum.cz, nebo lucie.wiejowska@gmail.com

 • 21.09. 20:43, Eva Cabanová

  Veľmi ma táto stránka potešila, dlho som pátrala po nejakých info o obci Valea Tarnei. Z tejto obce pochádzali moji starí rodičia, narodila sa tam aj moja mama. Asi v roku 1946 presídlili na Slovensko, nakoniec skončili v Brezne, kde žijeme doteraz. Veľmi ma zaujímajú korene našej rodiny, poznala som starých rodičov a mamkiných súrodencov, ale hlbšie do minulosti nemám žiadne informácie. Budúci rok by som veľmi rada túto oblasť navštívila. Moji starí rodičia sa volali Jozef a Šarlota Živčákovci (rod. Koleniaková)

 • 21.09. 20:56, Eva Cabanová

  P.S. ešte som zabudla nejaké info - starká Šarlota Živčáková sa narodila 02.09.1899 vo Valea Tarnei, jej rodičia boli Juraj a Veronika Kolenyak (rod. Morgonová), starký Jozef Živčák sa narodil 21.08.1892 vo Valea Tarnei, rodičia sa volali Juraj a Mária Živčák (rod. Labajová). Môj starí otec Jozef Živčák bol údajne istý čas aj richtárom vo Valea Tarnei. Ak máte niekto nejaké info, prosím ozvite sa mi na adresu evkaca@gmail.com. Ďakujem

 • 02.11. 11:19, Edita Majzlíková

  Dobrý deň, hľadám mojich prastarých rodičov, moja babička sa volala Šarlota Šubová (za slobodna neviem )a dedo Ján Šuba.Ich dátumy narodenia neviem. Mamička sa volala za slobodna Markéta Šubová, narodila sa 13.10.1938 vo Valea Tarney v Rumunsku. Odtiaľ sa odsťahovali, keď mala asi 3 alebo 4 roky do čiech na Šumavu - Sušice. Bývali blízko v horách, miesto svojho pobytu menili. Mamička mala ešte 5 súrodencov: Antónia, Hanka, Francka, Karel a Honza. Veľmi by som sa potešila, ak by som sa dozvedela , kedy sa vysťahovali zo Slovenska do Rumunska a odkiaľ vlastne pochádzajú zo Slovenska. Ak by niečo niekto prosím Vás vedel, budem veľlmi povďačna za oznámenie

 • 02.11. 11:22, Edita Majzlíková

  Dobrý deň, hľadám mojich prastarých rodičov, moja babička sa volala Šarlota Šubová (za slobodna neviem )a dedo Ján Šuba.Ich dátumy narodenia neviem. Mamička sa volala za slobodna Markéta Šubová, narodila sa 13.10.1938 vo Valea Tarney v Rumunsku. Odtiaľ sa odsťahovali, keď mala asi 3 alebo 4 roky do čiech na Šumavu - Sušice. Bývali blízko v horách, miesto svojho pobytu menili. Mamička mala ešte 5 súrodencov: Antónia, Hanka, Francka, Karel a Honza. Veľmi by som sa potešila, ak by som sa dozvedela , kedy sa vysťahovali zo Slovenska do Rumunska a odkiaľ vlastne pochádzajú zo Slovenska. Ak by niečo niekto prosím Vás vedel, budem veľlmi povďačna za oznámenie Moja kontaktná adresa eeditt@gmail.com

 • 28.12. 13:06, jackulak david

  Dobrý den ma babička verona Jackulakova roz hečkova pochází ze saran. Neví někdo jestli tam v okolí žijí ještě nejaci příbuzní?davidjackulak@gmail.com

 • 07.01. 10:43, darina

  Ak chcere zistit viac .. odporucam stranku http://slovacivrumunsku.sk/

 • 07.01. 10:45, darina

  http://www.banat.cz/ Impuls k první vlně českého osídlení v rumunském Banátu dal jistý Magyarly, podnikatel se dřevem, pocházející z Oravice. Ten do této oblasti svými sliby nalákal několik desítek českých rodin. Roku 1823 tak byla založena první česká vesnice Sv. Alžběta (Elisabethfeld), která později kvůli nedostatku vody zanikla. Další vesnice, Sv. Helena, byla s největší pravděpodobností založena v letech 1824-1825. Obě vesnice údajně dostaly svá jména podle Magyarlyho dcer. Magyarly však své sliby nesplnil a čeští osadníci v nouzi požádali o přijetí do svazku vojenských pohraničníků. Druhá vlna českých kolonistů, přicházející v letech 1827 - 1828, již byla organizována vojenskými úřady, které si tímto způsobem zajišťovaly pohraničníky do neobydleného území. V této době byly založeny, již podle vojenských strategických plánů, další české vesnice: Bigăr (Bígr), Eibenthal, Ravensca (Rovensko), Şumiţa (Šumice) a největší česká vesnice Gârnic (Gernik) a také vesnice Frauenwiese (Frauvízn, Poiana Muierii), která v 60. letech 19. století zanikla. Čeští kolonisté pocházeli z různých oblastí Čech: Pardubicka, Královéhradecka, Chrudimska, Jaroměřska, Domažlicka, Plzeňska, Klatovska, dále z okolí Prahy, Berounska, Hořovicka, Slánska, Českobrodska, Kouřimska a Příbramska, ale také z Kolínska, Kutnohorska a dalších oblastí Čech. Kromě uvedených vesnic v jižním Banátu se menší české komunity usadily, většinou ve druhé polovině 19.století, i v několika dalších obcích na západě Rumunska a další vznikly sekundární migrací v některých menších městech jako je Orşova nebo Moldova Nouă, ale i např. v Aradu nebo Timišoaře. Při posledním sčítání lidu (v r.1992) se k české národnosti v celém Rumunsku přihlásilo 5800 osob. Rozsáhlé zpracování dějin české komunity v Banátu najdete v učebnici manželů Aleny Gecse a Dezi Gecse. Podrobnější informace o historii českého osidlování Banátu najdete také na internetových stránkách: http://banat.web.worldonline.cz/ http://scbk.hyperlink.cz/

 • 12.01. 19:14, Alena a Věra

  Hledáme našeho bratrance Costa Aurel /věk kolem 60ti let/a sestřenici Terezia Costa/cca 53-55 let/, nyní snad Jarošová, Poslední známá adresa by měla být ALESD. Jako děti vyrůstali v Comtauteu. Rodiče se jmenovali Costa Joan a Costa Tereza rozená Rolniková. Pocházela ze 7děvčat, jako jediná zůstala provdána v Rumunsku, s ostatními šesti odešla naše babička Kateřina Rolníková kolem roku 1949 do Čech, dědeček Michal již nebyl naživu. Narodil se v roce 1905 a babička v roce 1900. Naše maminka Veronika se narodila va Voivozi, kde se snad narodily i naše tety Marie, Kateřina, Anna, Julie, Teretie a Helena. Naposledy bydleli v Tauteu, kde zůstala v původním domě bydlet provdaná teta Costa Terezia a na stejném místě si postavili nový dům, ve kterém vychovávali Aurela a Terezu. Hledáme jakékoliv informace o všech našich příbuzných v Rumunsku. verkakuncova@sezam.cz nebo cukouni@volny.cz

 • 18.01. 15:01, Labudová Šárka

  Dobrý den,ráda bych se dozvěděla více o původu své rodiny,a tato stránka mě velice zaujala.Moje babička a děda se kolem roku 1938 a 1942 narodili v Borodu odkud se přestěhovali na Šumavu,a nyní bydlí v Rozvadově.Děda se jmenoval Štefan Strapek,pokud někdo víte víc,ozvěte se.Děkuji

 • 18.01. 20:57, kamila

  Dobrý den,moc se mi tahle stránka líbí a také bych se chtěla dozvědět něco víc o své rodině,pokouším se sestavit náš rodokmen.Některá jména z článku znám ze svého okolí i když nejsou z mé rodiny,ale vím že pochází také z Rumunska babička je pamatovala.Narodila se r.1912 v Borodu,jmenuje se Julie Chromková,rodiče byli Juliana a Gheorghe Gubani a pocházeli z Valea Urgului.Manžel babičky se jmanoval Jiří Chromek narodil se r.1899 v Negreni.

 • dnes 17:51, Silvie

  Dobrý den, ráda bych se taky dozvěděla něco o svých předcích. Moje babička se jmenovala Šarlota Corytarová (Korytarová) narozena 5.června.1924 v Rumunsku Sinteu okr. Bihor. Její rodiče se jmenovali Pavel Chudý a Růžena Chudá. Děda se jmenoval Matěj Corytar (Korytar) nar. 4.4.1922 v Rumunsku. Do Československa reemigrovali v letech 1946-47 a trvale se usadili v obci Heřmanovicích na Bruntálsku. Do rodiny patřil i člen jménem Eduard Švedík. Co vím, tak součásti reemigrantů byli i rodiny Zivčákových a Bubelovi (jejich potomci), kteří rovněž do dnes bydlí v obci Heřmanovice Prosím tedy o jaké koliv informace, které by dále dopomohly k hledání svých předků a příbuzných. Děkuji

 • dnes 19:22, Silvie

  ještě e-mail. silvie.havlaskova@seznam.cz

 • 29.01. 14:02, František Jurčík

  naše rodina pochazela ze BOROD ŠARANY okres BIHOR V roce 1947 odešla do Čech.Nevím to určitě ale někdo v rumunsku z rodiny zůstal Moje babička rozená Zifčaková děda Ondřej JURČÍK jeho otec Jan Jurčík a matka Kateřina Filipčíková. Nedopátral jsem se odkud pochazíme ze Slovenska. Jen jsem doma slychával že pocházíme z HORŃACKAale navím o jakou oblast slovenska se jedná. Prosím jetli někdo něco víte napište Uvítal bych jestli někdo nemá emailovou adresu přímo do Rumunska z oblasti BOROD-ŠARANY přem děkujiS pozdravem F.Jurčík Č.Krumlov

 • 04.02. 13:12, František JURČÍK

  můj imail jurcikkrum@seznam.cz

 • 04.02. 19:55, Salva Anton, Bratislava

  Vážena páni Eva Cabajová,Na váše riadky bysom chcel vám oznamiť,že som rodak s Rumunska a teda s Valea-Tirnei, /Židarna/ kde byval nekedy aj váš dea Jozef Zifčak o ktorom sa dozvedate,Ano bol aj za kratky čas na Židarni rychtarom,ja som ho poznal ešte ako chlapec kedi som chodil do školi na tejto Slovenskej kopaničiarskej obci,Tato obec de žil aj vaš dedo bola založena Slovákmi takym sposobo,že vyrubali stari bukovy les okolo roku 181O-až-19 Atak si stavali na vyrubaniskach drevene domi,Ak byste mali zaujem o niečo vijac napište mi na M-eil salva.anton@hotmail.sk ostavám s pozdravom:A. Salva

 • 11.02. 22:10, Jan Václavík

  jmenuji se Jan Václavík a rad bych ziskal informace(rodokmen) o mem dedecku,ktery se jmenoval Robert Václavík 1912-1982 a zil ve Valea tarnei (židáren) v Rumunsku. dekuji!!!!

 • 10.03. 22:56, Vendula Jelínková

  Dobrý večer, též pátrám po svých předcích, kteří žily v Rumunsku, můj děda se tam narodil, nespíše někdo v okolí Borodu jmenoval se Imrich (Emerich) Mondek narozen 21.5.1932 měl 9 sourozenců. Moje babička též pochází z Rumunska nevychovávali ji její rodiče tak nevím jestli je její rod. příjmení pravé byla Antonie (v osvojení Růžena) Juhaňáková nar. 19.1.1937. Do rodiných příjmení patří příjmení Pišek, Janoštiak, Daniel, Troják, Labaj, Svrček, Hrdlička, Sojka, Didrak ... Rodokmen nemám nijak dlouhý, začíná mým prapra dědou, Janem Mondekem, který zemřel v roce 1930 v Rumunsku, měl dvě manželky Marii Podhorovou (s ní měl 5 dětí) a Marii Danielovou ( s ní 2 děti). Kdyby někomu připadala jména povědomá napiště budu ráda

 • 10.03. 23:26, Vendula Jelínková

  Vendula.mondekova@seznam.cz

 • 29.03. 14:52, Marie Šínová Hečková

  Dobrý den, našla jsem tyto stránky a taky bych se ráda dozvěděla něco o minulosti své rodiny. Můj dědeček Karel Hečko(1911) a babička Agnesa Hečková roz. Frnková (1908) se narodili oba v obci Borod - Šarany. Rodiče dědečka se jmenovali Josef a Anežka roz. Kalianková, rodiče babičky Josef a Marie roz. Jackulaková. Nevím vůbec nic o sourozencích babičky a dědečka, zda zůstali v Rumunsku nebo na Slovensku nebo zda přišli do Čech jako moji prarodiče.

 • 08.04. 20:05, david jackulak

  Dobrý den myslím že váš děda byl strýc mé babičky verony hečkove před chvily jsem ji volal a jména se shodují.

 • 09.04. 09:29, Miroslav Kulhavy

  Dobry den,chtěl bych se pomoci těchto stranek vice dozvědět o svych předcich a možnych přibuznych.Muj otec se narodil v Eibenthalu v roce 1923.Rodiče Ferdinand Kulhavy a Anna Pešicova-nevim přesne narozeni.Po valce se vydal otec do Čech.V budoucnu mam v planu navštivit otcuv rodny kraj a proto by mne zajimalo jestli ještě někdo z našim přijmenim v tomto městečku žije.Je možne i ze strany babičky.Vim, že určitě nejsem jediny,kdo tyto stranky pro tento učel využiva,ale i tak předem děkuji za jakoukoliv odpověd . děkuji Kulhavy

 • 25.04. 21:38, Tomáš Zetocha

  Dobrý večer...není zde někdo,z obce Magurič nebo Borod..chystám se za předky letos na podzim..Mám dojem že obec Magurič již zanikla...pradědeček se jmenoval Martin Zetocha..a dědeček Ignác Zetocha...děkuji za pomoc..

 • 05.06. 21:26, Aneta Konyáriková

  Dobrý večer, krásné stránky, trochu mi to nastínilo jak to bylo. Hledám původ babičky a dědy od táty. Oba se narodili v Rumunsku - dědy rodiče Ondřej a Kateřina Konyáriková (možno psáno jinak), děda se narodil v roce 1903 Boromlaka a od babičky rodiče Ďuro a Anna Kutlákovi, babička narozena 1909 Varzak. Pokud bych se dostala alespoň o generaci dál, popř. sourozence babičky, dědy budu ráda. Děkuji. anet.konyarik@centrum.cz

 • 05.06. 21:28, Aneta Konyáriková

  Ještě bych doplnila, že jejich děti je již narodili na Šumavě, bydleli na Kozích Hřbetech. Některé děti od dědy, zřejmě narozeny již v Rumunsku (nemám o nich informace) tam zůstali v Rejnštejně apod.

 • 22.07. 09:26, Františka Princová, roz. Kubalakova

  Jsem velmi potěšena, že jsem náhodou narazila na tento blog. Narodila jsem se ve Valea Tarnei v roce 1946. Tatínek se narodil v roce 1911, bohužel zemřel v roce 2007. Ještě předtím nám stačil povědět spoustu příhod a příbuzenských poměrů, ale nestihl všechno. Naši prapředkové přišli ze Slovenska (Oščadnica, Lokca, Utekáč), okolo roku 1820. Jsme velmi rozvětvená rodina, a snažíme se dát dohromady rodokmen. Pokud někomu něco říká jméno Kubaľak, ozvěte se prosím. Já bydlím v Nových Hradech (jižní Čechy) a i v okolí bydlela spousta rumunských slováků. spojení: frantiska.ada@seznam.cz

 • 01.08. 12:46, Larry Fox

  Vítejte 24hodinová služba úvěru Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes libovolnou dobu 1 až 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber do 163; 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel. Typy úvěrů, které nabízíme, patří: Osobní půjčky Krátkodobé úvěry Půjčky konsolidaci dluhu on-line půjčky Rychlé půjčky Veškeré účelové úvěry Úvěrové podmínky Špatné úvěrové půjčky levný úvěr Nežádoucí úvěrové půjčky Domácí úvěr Špatné úvěrové problémy Zajištěné půjčky S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 na všech částech světa. Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše. Pro více informací, prosím, kontaktujte na email: 24hourloanservice@gmail.com S pozdravem Larry Fox

 • 01.08. 12:46, Larry Fox

  Vítejte 24hodinová služba úvěru Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes libovolnou dobu 1 až 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber do 163; 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel. Typy úvěrů, které nabízíme, patří: Osobní půjčky Krátkodobé úvěry Půjčky konsolidaci dluhu on-line půjčky Rychlé půjčky Veškeré účelové úvěry Úvěrové podmínky Špatné úvěrové půjčky levný úvěr Nežádoucí úvěrové půjčky Domácí úvěr Špatné úvěrové problémy Zajištěné půjčky S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 na všech částech světa. Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše. Pro více informací, prosím, kontaktujte na email: 24hourloanservice@gmail.com S pozdravem Larry Fox

 • 01.08. 12:47, Larry Fox

  Vítejte 24hodinová služba úvěru Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes libovolnou dobu 1 až 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber do 163; 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel. Typy úvěrů, které nabízíme, patří: Osobní půjčky Krátkodobé úvěry Půjčky konsolidaci dluhu on-line půjčky Rychlé půjčky Veškeré účelové úvěry Úvěrové podmínky Špatné úvěrové půjčky levný úvěr Nežádoucí úvěrové půjčky Domácí úvěr Špatné úvěrové problémy Zajištěné půjčky S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 na všech částech světa. Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše. Pro více informací, prosím, kontaktujte na email: 24hourloanservice@gmail.com S pozdravem Larry Fox

 • 03.08. 18:47, josef

  Dobry den Jsem rodak s Karlovych Varu Azajimalo byme jak se dostali moji stary rodice a prarodice na slovensko.Velmi si nom lamu hlavu ale zbytecne nebo se neumim pohnout protoze moji rodice uz bohuzel neziji .Muj otec se jmenoval Koloman Gaspar a pochazel s Komarna -slovensko .Moje matka pochazela -Marie Gasparova rozena čukardiova.Ale jeji matka pochazela od Novy Zamku s vesnice Dvory nad Zitavou.Deda jsem nepoznal ale vim podle vypraveni ze dedo jse menoval Vincent čukardy a nebo žolnai.Babicku ze stranky meho tce jsem poznal jmenovala se Terezie gasparova zasvobodna Vorošova a nebo vršova.Mujdetdo po otci se jmenoval Alexander Gaspar udajne umrel v Ceske republice v Sokolove kam byli vtedy deportovani v roce 1947.Strasne rad bych se ovsem neco dozvedel prosim gdo neco vi o mojich pribuznych prosim dejte mi vedet.Preji krasny den .Josef

 • 03.08. 18:50, josef

  Dobry den Jsem rodak s Karlovych Varu Azajimalo byme jak se dostali moji stary rodice a prarodice na slovensko.Velmi si nom lamu hlavu ale zbytecne nebo se neumim pohnout protoze moji rodice uz bohuzel neziji .Muj otec se jmenoval Koloman Gaspar a pochazel s Komarna -slovensko .Moje matka pochazela -Marie Gasparova rozena čukardiova.Ale jeji matka pochazela od Novy Zamku s vesnice Dvory nad Zitavou.Deda jsem nepoznal ale vim podle vypraveni ze dedo jse menoval Vincent čukardy a nebo žolnai.Babicku ze stranky meho tce jsem poznal jmenovala se Terezie gasparova zasvobodna Vorošova a nebo vršova.Mujdetdo po otci se jmenoval Alexander Gaspar udajne umrel v Ceske republice v Sokolove kam byli vtedy deportovani v roce 1947.Strasne rad bych se ovsem neco dozvedel prosim gdo neco vi o mojich pribuznych prosim dejte mi vedet.Preji krasny den .Josef

 • 05.08. 15:49, Františka Princová,

  Vážený pane Foxi, asi si pletete pojmy s dojmy. Toto nejsou stránky inzerce, ale lidí, kteří si mají co říci. Takže se račte obrátit na patřičná místa.

 • 11.08. 16:40, Standa Zifčák

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda někdo z Vás neumí rumunsky. Obracel jsem se na rumunský archiv, kvůli pátrání po svých předcích, ale bohužel mi odpověď zaslali pouze v rumunštině. Pokud byste mi byl někdo ochoten těch pár řádků přeložit, byl bych Vám vděčný. Můj email je: standa.zifcak@seznam.cz. Děkuji.

 • 07.10. 21:27, radek

  dobrý den nemá někdo v rodokmenu nebo nějaké informace o rodu "Dekretů" děda mojí ženy Štefan Dekret 22.7.1911 Valea Ungurului jeho matka se jmenovala Marie. a jeho žena Anna roz.Koleňáková 14.6.1914 Halmožď její rodiče byli Koleňák Josef a Šuleková Rozálie data ani místa již nevíme jakékoli info na drevor@seznam.cz

 • 07.10. 21:28, radek

  dobrý den nemá někdo v rodokmenu nebo nějaké informace o rodu "Dekretů" děda mojí ženy Štefan Dekret 22.7.1911 Valea Ungurului jeho matka se jmenovala Marie. a jeho žena Anna roz.Koleňáková 14.6.1914 Halmožď její rodiče byli Koleňák Josef a Šuleková Rozálie data ani místa již nevíme jakékoli info na drevor@seznam.cz

 • 07.10. 21:28, radek

  dobrý den nemá někdo v rodokmenu nebo nějaké informace o rodu "Dekretů" děda mojí ženy Štefan Dekret 22.7.1911 Valea Ungurului jeho matka se jmenovala Marie. a jeho žena Anna roz.Koleňáková 14.6.1914 Halmožď její rodiče byli Koleňák Josef a Šuleková Rozálie data ani místa již nevíme jakékoli info na drevor@seznam.cz

 • 10.01. 16:51, LÍDA jANČÍKOVÁ

  Dobrý den, Pátrám po zprávách o rodině Anežky Bejdákové - Valíčkové. Moje Kamarádka Hanka roz. Valíčková se zajímá o historii své rodiny. Hanka vyrůstala v Hukovicích u Vidnavy , její maminka ,i babička se přistěhovali ze Slovenska nebo z Rumunska. Byla bych ráda kdyby se o své rodině dozvěděla více. Můj email :lidus32@seznam.cz Informace ráda Hance předám .Děkuji

 • 10.01. 16:52, LÍDA jANČÍKOVÁ

  Dobrý den, Pátrám po zprávách o rodině Anežky Bejdákové - Valíčkové. Moje Kamarádka Hanka roz. Valíčková se zajímá o historii své rodiny. Hanka vyrůstala v Hukovicích u Vidnavy , její maminka ,i babička se přistěhovali ze Slovenska nebo z Rumunska. Byla bych ráda kdyby se o své rodině dozvěděla více. Můj email :lidus32@seznam.cz Informace ráda Hance předám .Děkuji

 • 29.01. 14:44, Veronika Juhaňáková

  Dobrý den, v rodokmenu mám jména Juhaňák, Ocelák, Kertis, Mondek :) vjuhanakova@gmail.com

 • 29.01. 14:44, Veronika Juhaňáková

  Dobrý den, v rodokmenu mám jména Juhaňák, Ocelák, Kertis, Mondek :) vjuhanakova@gmail.com

 • 31.01. 18:47, lída

  prosím pana Tomáše Zetochu o e-mailovou adresu. Možná má něco společného s vámi jméno Anna Zetochová.

 • 17.04. 21:56, marian sekač

  Prosim vedel by niekto o historii mojej rodiny , Dulovec, Sekač,ktora sa pristahovala v.r.1947 z Rumunska .Dakujem. Aj za odmenu..

 • 13.06. 21:39, Pavla Fietzeková

  Zahájení MANIKURY v Berouně 2,ČESKÁ 193,v edle kadeřnictví Lucie za zaváděcí ceny. včetně poradenství zdravého životního stylu. Objednávky na tel:-)775290599

 • 05.07. 16:27, Radek Baculka

  Děkuji za informace ohledně vesnice Nova Huta, s této vesnice pochází moje babička a dědeček ze strany matky.

 • 05.07. 16:27, Radek Baculka

  Děkuji za informace ohledně vesnice Nova Huta, s této vesnice pochází moje babička a dědeček ze strany matky.

 • 10.07. 23:15, Helena Jeřábková, roz. Čurčíková

  Dobrý den, hledám informace a možná i příbuzné. Má babička Anna Čurčíková - roz. Bombalová žila a dědou Štefanem Čurčíkem ve Valea Ungurului - nevím jestli se tam přímo narodila (babička - ročník 1922). Vím i o té příbuznosti s Filipčíkovými. Jak Filipčíkovi (a nevím přesně kteří - neznám křestní jména) tak má babička s dědou žili v Plesné okr. Cheb. Od Filipčíkových je tam také příbuzenstvo. Budu ráda za jakékoliv informace a ráda předám ty své, i když jich není mnoho. xedmikraska@seznam.cz

 • 10.07. 23:16, Helena Jeřábková, roz. Čurčíková

  Dobrý den, hledám informace a možná i příbuzné. Má babička Anna Čurčíková - roz. Bombalová žila a dědou Štefanem Čurčíkem ve Valea Ungurului - nevím jestli se tam přímo narodila (babička - ročník 1922). Vím i o té příbuznosti s Filipčíkovými. Jak Filipčíkovi (a nevím přesně kteří - neznám křestní jména) tak má babička s dědou žili v Plesné okr. Cheb. Od Filipčíkových je tam také příbuzenstvo. Budu ráda za jakékoliv informace a ráda předám ty své, i když jich není mnoho. xedmikraska@seznam.cz

 • 21.08. 15:24, Tomá Zetocha

  Dobrý den posílám email k rodině Zetochových(odpověď na vzkaz Anna Zetochová)děkuji t.zetocha@seznam.cz....

 • 23.12. 01:16, milan lučan

  dobrý den.moje matka se jmenuje Marie za svobodna Šubová.Narodila se 24.9.1936 ve Valea Tarnei

 • 24.12. 16:31, milan lučan

  Dobrý den.Moji rodiče se narodili v Rumunsku.Otec Karel Lučan 26.12.1935 v Ploešti.Matka Marie roz Šubová ve Valea Tarnei 24.9.1938.Žíli tam až do roku 1947,kdy reemigrovali.Otec do Stropnice,matka do Jindřichovic,okr.Sokolov.Můj děda z otcovy strany byl Jan Lučan,babička Terezie roz.Jarošová.Měli 10 dětí,otec je nejstarší.Děda z matčiny strany bylJuraj Šuba,zemřel mladý.Babička Anna,roz.Durišová se potom znovu provdala za Pavla Jedličku.Matka má 3 sourozence.Snažím se sestavit rodokmen a prosím,kdo by o těchto rodinách něco věděl at se mi ozve.Děkuji

 • 25.12. 13:38, milan lučan

  Dobrý den,posílám e_mail k rodinám Lučanových a Šubových...millanll@seznam.cz

 • 25.01. 00:47, Radek Lavrinčík

  Dobrý den, nepocházíte někdo z rodu Lavrinčíků z obce Halmošd (Halmasd) okres Salaj. Josef okolo roku1870 ,jeho syn Jiří 1894,dále Jiří 1923 přistěhoval do obce Libínské Sedlo okres Prachatice. Budu rád za jakékoliv informace.Děkuji

 • 23.03. 15:15, Angela

  Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi nízkou roční úrokové sazby tak nízké, jak 3 za jeden rok až 50 let doby splácení kdekoli na světě. Nabízíme půjčky v rozmezí od 5000 do 100 milionů dolarů .. Zájemci by měli kontaktovat mě e-mailem: Název věřitele: pan John Davidson. Věřitel E-mail: johndavidsonloanss@gmail.com

 • 02.04. 00:19, TRUST FUNDS

  Řízení svěřenecké fondy úvěr společnosti si vás dovoluje informovat jako soukromý investor, se specializací na obchodní a finanční podporu na jednotlivce a společnosti. Naše nabídka úvěr je v zájmu o 5. Dáváme všechny typy úvěrů, jako jsou; Auto-Mobile koupě, koupě domu, daně a vyjasnění místních účtů, osobní úvěry, zkoušky z úvěru apod Poskytujeme také kapitálové úvěry fyzickým osobám a společnostem, jako je zakládání podniků, rozšíření atd Maximální částka Dáváme je 50,000.000.00 GBP.Minimální hodnota je 3,000.00 USD. Půjčky jsou k dispozici na jakékoliv slovo obchodní měnou, USD, EUR, GBP,. A země není překážkou naší nabídky. Naše podmínky půjčky vznikající od 6 měsíců do 25 let. Máte-li zájem o tuto nabídku, prosím kontaktujte nás na e-mailu: trustfunds402@yahoo.com S pozdravem, Informační servis Svěřenecké fondy Loan Company.

 • 24.04. 08:13, mr scott

  Řízení svěřenecké fondy úvěr společnosti si vás dovoluje informovat jako soukromý investor, se specializací na obchodní a finanční podporu na jednotlivce a společnosti. Naše nabídka úvěr je v zájmu o 5. Dáváme všechny typy úvěrů, jako jsou; Auto-Mobile koupě, koupě domu, daně a vyjasnění místních účtů, osobní úvěry, zkoušky z úvěru apod Poskytujeme také kapitálové úvěry fyzickým osobám a společnostem, jako je zakládání podniků, rozšíření atd Maximální částka Dáváme je 50,000.000.00 GBP.Minimální hodnota je 3,000.00 USD. Půjčky jsou k dispozici na jakékoliv slovo obchodní měnou, USD, EUR, GBP,. A země není překážkou naší nabídky. Naše podmínky půjčky vznikající od 6 měsíců do 25 let. Máte-li zájem o tuto nabídku, prosím kontaktujte nás na e-mailu: donaldloanfund11@hotmail.com S pozdravem, Informační servis Svěřenecké fondy Loan Company.

 • 14.06. 11:42, Bishop Berry Smith

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, dům, auto úvěr, studentské půjčky, konsolidaci dluhu úvěry, nezajištěné úvěry, rizikový kapitál, atd .. Nebo jste byli odmítl úvěr od banky nebo Finanční uspořádání jednoho nebo více reasons.You spíše jejich cti Řešení! Jsem Bishop, soukromé věřitele, půjčování podnikům a jednotlivci v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2. Máte zájem? Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin. CONTACT: bishopberrysmith@hotmail.com Podrobnosti Aplikace Jméno: Datum narození: Pohlaví: Stav: adresa: umístění Status: PSČ: Země: Telefon: E-mail: Státní Účel úvěru: Výše úvěru: Půjčka Doba trvání: Měsíčního čistého výdělku. Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací. Doufám, že to slyším od vás. Díky a Bůh vám žehnej, Bishop Berry Smith

 • 23.06. 11:06, PAN PEREZ

  Dobrý den, Potřebujete půjčku od nejdůvěryhodnější a spolehlivé společnosti v svět? Pokud ano, pak nás kontaktujte na perezkellyloancompany@gmail.com pro my nabídka úvěru pro všechny kategorie azyl být IT společnosti nebo pro osobní využití. platí nyní s níže uvedené informace. (1) FULL NAME: (2) plná adresa: (3) Národnost: (4) AGE: (5) Zaměstnání: (6) telefonní číslo: (7) SEX: (8) Výše půjčky: (9) Úvěr DOBA: EMAIL: perezkellyloancompany@gmail.com

 • 24.06. 15:19, Ron Collins

  Do not use all of these Private Money Lender here, there are not legitimate and if they have a free email account tag i.e. yahoo, gmail, hotmail, live etc then they are not legitimate. If they have telephone number with international dialing codes from Nigeria, India, UK, Singapore and France then you have to beware. A legitimate company would have a genuine website, personalized email address/account and based in the country they claim they are. I would recommend anyone looking a a serious/honest loan lender to visit: DAVID HERLEY FINANCE HOME BASED IN THE USA and their reputation speaks louder than others in the industry when it come to obtaining all kinds of loan, mortgage, debt consolidation and Real Estate Loans. Their full website information and contact details are tel no: 1 (321)-323-1809, Website: www.dherleyfinancehome.net or Email: loans@dherleyfinancehome.net located in Orlando, Florida. USA. Skype: dherleyfinance

 • 30.06. 18:24, Larry Fox

  Vítejte 24hodinová výpůjční služby Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebuji peníze na rozšíření nebo zavedení své vlastní podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních úvěrové společnosti ve Velké Británii. 24hodinová výpůjční služba je jednou z největších zajištěné úvěry společností ve Velké Británii a náš přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes jakýkoliv termín 1 - 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber liber 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel. S nízkou úrokovou sazbou 3 na všech částech světa.Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše. Pro více informací, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 24hourloanservice2011@gmail.com pozdravy Larry Fox

 • 04.07. 15:05, Mr Excel

  Potřebujete osobní nebo podnikatelský úvěr bez stresu a rychlé schválení? Pokud ano, kontaktujte nás ještě dnes, jak jsme v současné době nabízejí úvěry na skvělé úrokové sazby. Náš úvěr je zajištěn a bezpečná, Pro více informací a přihlášky, prosím, odpovězte na tento e-mail: (excelservices.managementonline@gmail.com) nabídka půjčky

 • 08.07. 23:53, Mr Allen Smith

  SVĚDECTVÍ O tom, jak jsem dostal VÁNOČNÍ půjčka od skutečného úvěr společnosti minulý týden. Jsem MRS Karen Sims podle jména, žiji v Kalifornii, Spojené stát Ameriky, kteří byli podvod oběť tolika falešných věřitelé on-line od února loňského roku do června tohoto roku, ale já děkuji svému Stvořiteli natolik, že se konečně usmál na mě tím, že nařídí mě na tomto novém věřitel, který vykouzlí úsměv na tváři tím, že mě scamming a také tím, že ani klame ani ležící na mě, ale to však věřitel, jehož jméno je pan Allen Smith dal mi vánoční půjčku, která částka je 200.000 dolar Spojené uvádí dolarů po mém souhlasu k jejich firemních podmínek a jedna významná věc, kterou miluji o této půjčky společnosti je její rychlý servis a také jeho Boha bát postojem k nebyl jako ostatní falešné věřitelů on-line, který mě scammed před podnikem tím, že žádá mě, abych poplatků upon poplatků, aniž by se výsledky všech těchto poplatků platby, že jsem se na ně, ale všechny stejné, i přesto vzdali slávu Bohu, že moje bouře je pryč a já jsem teď, že zaměstnaná žena, že jsem býval, a také moje firma je Nyní zde roste v mé zemi, protože jsem teď moc kapitál dělat své podnikání správně před rokem vyčerpá, aniž by museli jít a setkat se svým banku pro jakýkoli asistent. Děkuji Básník Jones finanční společnosti pro tento sen až do konce a já slibuji, aby se pokusili všechny moje nejlepší odkázat váš úvěr společnosti s ostatními, kteří jsou v nouzi v současné době, stejně jako způsob, jakým jsem kdysi byl .. Díky moc znovu a znovu a může Bůh vás všech. Zde je tam email kontakt s nimi, pokud potřebujete úvěr příliš ..Email: poetjonesfinancialservices@gmail.com Děkuji vám všem za jsme tužkou v ruce Boží Regard. Pan Allen Smith.

 • 19.07. 18:04, Mr Diego Carlos

  Dobrý Den, Použít cenově dostupné půjčky úvěrových spolupracujících COMPANY PLC. Emailová adresa: cooperativeworld.org@gmail.com Vítejte na spolupracujících úvěr společnosti PLC, seriózní, legitimní akreditovaného peněz věřiteli, jste obchodní muž nebo žena? Jste v nouzi naléhavé půjčky splatit své účty, nebo dluhy? Potřebujete peníze do vlastního kapitálu, nebo se podařilo rozšířit své podnikání? Už jste byli zase dolů bankami a dalšími finančními agenturami, protože jejich špatnou kreditní skóre? Ty jsou ve velmi hluboké finanční nepořádek a potřebují naléhavou půjčku stavět zpět na nohy finančně? Už jste hledal na dlouhou dobu, nebo krátkodobé úvěry? Potřeba bezpečné a nechráněnou úvěr? Pokud ano, pak se snažit panice jakékoliv více DRUŽSTEVNÍ WORLD úvěr společnosti PLC je potvrzena a schválené kreditní společnosti, kde jsou všechny vaše finanční problémy mohou být minulostí, dáme všechny typy úvěrů, například: vzdělávací půjčky, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, konsolidace půjček, půjčky na auta, auto úvěry, atd Také jsme si půjčit úvěr za rozumnou úrokovou sazbou ve výši 2, a my rozdávat půjčku všeho druhu: například měny, liber, euro, dolary, Rands a mnoho dalších, budeme půjčovat minimální úvěr Dlužníků od € 5,000.00, zatímco maximum je € 200,000.000. Stojíme jako médium pomoci těm, kteří jsou v každém finančních potřeb. Worry ne více, takže laskavě dnes a požádat o Snadná půjčka pro realizaci své plány a být úspěšný v životě. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu (cooperativeworld.org@gmail.com) Pro více informací o naší úvěrový program. Také můžete použít on-line, vše, co potřebujete udělat, je kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu na (cooperativeworld.org@gmail.com). Požádat o půjčku dnes S výše úvěru a dobu trvání, snadno a rychle se dostat. 2 úrokové sazby a měsíční platby splátky. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu pro více informací o Jak získat úvěr od této společnosti: E-mail: cooperativeworld.org@gmail.com

 • 11.08. 23:32, paní Elena

  Vážení Úvěrové Seekers !!! Jste v jakékoli finanční potíže? Chcete začít podnikat, nebo platit dluhy? Tato půjčka společnost byla založena organizací pro lidská práva po celém světě s jediným účelem pomáhání chudým a lidé s finančními potížemi života. Chcete-li požádat o úvěr, dostat zpátky k nám s detaily níže email: elenanino07@gmail.com Jméno: Požadovaná částka úvěru: Půjčka Doba trvání: Mobilní číslo: Děkuji vám a Bůh ti žehnej paní Elena

 • 10.10. 02:35, Luiz finanční společnost

  Pozor !! To je informovat širokou veřejnost (dlužníka), který Luiz finanční společnosti jsou v současné době nabízí všechny druhy úvěru s komfortním splátkový kalendář, Naše úrokových sazbách je 3 za prohlásit za neplatné s dohodou trvání splatnosti, naše půjčka rozsah je od 5,000.00 do 100,000,000.00 MAX. a bez ohledu na místo nebo stav kreditu. Pro dotazy E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com Vážné Žadatel by nám měla poskytnout s níže, který zahrnuje: Jméno: Adresa: Země: Povolání: Sazba Příjem: Mobil: Požadovaná částka: Půjčka Doba trvání: Úvěru Účel: Díky za váš čas si prohlédnout inzerát a prozkoumat z tohoto skvělou příležitost. Všichni žadatelé musí být nad 18 let. Název společnosti: Luiz finanční společnost E-mail: luisfinanciallsev@gmail.com

 • 21.10. 00:32, Miller Porter

  Ahoj všichni, Jsem Miller Porter Soukromý úvěr věřitel s dobrou pracovní pověst, Dnes platí, pokud budete potřebovat nouzové úvěr od renomované společnosti, s dobrými podmínkami a pracovní vztahy, pak by měl kontaktujte nás, když jsme nabízejí půjčky na cenově úrokovou sazbou ve výši 3 a vaše práce u nás Bude to dobrá zkušenost. Pokud máte zájem, kontakt nás na e-mail: millerporter102@gmail.com nebo 2348136145452

 • 21.10. 04:54, harry kovář

  Ahoj! Máte zájem o získání úvěru začíná na 3 úrokovou sazbou? Ať už jsou vaše potřeby jsou úvěr; osobní, investice, refinancování, založením nového podniku? My vám mohou pomoci s flexibilní re-platba plan.Your úvěrovou historii bez ohledu; my bychom rádi zvážit své žádosti úvěru. Uveďte podrobnosti níže k přezkumu: 1. Výše úvěru potřebné?....... Účel 2. Úvěr:.......................... 3.Loan Doba trvání:.............. 4.Country:.............................. 5.City:..................................... 6.Phone číslo:........................ 6. Odpověď přes můj osobní e-mail v případě zájmu (harrysmith00003@gmail.com) Upřímně Mr.harry kovář

 • 27.10. 23:28, franklin scott

  Ahoj všichni Jsem paní Juliana Lopez, z Texasu, USA. Budu se chtěl podělit dobrotu Boží v mém životě po tolika měsících se snaží získat úvěr na internetu a byl scammed tak jsem se stal neklidná a zoufalá při získání úvěru od legit věřitele on-line. Ale jak by si to Bůh, viděl jsem komentář od přítele s názvem Anabel a mluvila o této důvěryhodně úvěr společnosti, kde získala její půjčky rychlé a snadné bez stresu a tak se mě seznámil s mužem volal pan Franklin Scott, který ovládá firmu volal FRANKLIN SCOTT úvěr společnosti, a tak jsem požádal o úvěr součet ( 900,000.00USD) s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2, takže úvěr byl schválen a uložen do svého bankovního účtu za méně než 48 hodin, to bylo, jak jsem byl schopen dostat zpět na nohy, jak se udržet mé zlomené chod firmy a také splatit své účty, takže jsem radí každého z vás, kteří se zajímají o získání úvěru bez ručitele, žádná kontrola kreditu, ne co signatář se jen 2 úrokovou sazbou a lepší splácení Plány / plán, aby se zavděčil kontaktujte pana Scotta Franklin, můžete ho kontaktovat přes jeho e-mailu: franklinosayandescott@gmail.com Paní Juliana Lopez.

 • 14.11. 03:41, franklin scott

  Hurá! Hurá!! Hurá!!! Je to, že čas roku znovu, když je všude oslavy. Je to období, Vánoce a Nový rok. Franklin Scott Půjčka Firma je tu opět, aby vám pomohl ven s finanční potřeby. spěchat teď a požádat o své vysněné půjčku, jak jsme mít v cestě promo a zlatý důl na konci roku a vánočních oslav. Potřebujete naléhavou půjčku? Potřebujete úvěr splatit své dluhy? Potřebujete úvěr na pravděpodobně rozšířit své podnikání, nebo založit svůj vlastní podnik pak jsme tu pro Vás s půjčkou nízké úrokové sazby tak nízké, jak 2, a můžete získat úvěr částku ve výši 3.000 100,000,000.00 a maximální dobu trvání úvěru a do 50 let. Takže, kontaktujte nás. E-mail: franklinosayandescott@gmail.com můžete nám e-mail s informacemi dnes a budete rádi, že jste udělal. franklinosayandescott@gmail.com budeme nikdy nezklame.

 • 08.12. 19:46, Mike Petter

  Dobrý den, Jste ve finanční potíže? Úvěr je třeba splatit účty a dluhy? Chcete se začít nový podnik nebo zlepšit vaše podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes na finanční řešení e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) dlužník musí být nejméně 18 let 2) I se špatnou úvěrovou, získání úvěru dlužník Záruka 3), finanční prostředky mohou být poskytnuty na nízký kredit. žádosti o úvěr Jméno: Země: Adresa: Telefon: Stáří: Postavení: Povolání: Měsíční příjem: Výše úvěru: Trvání: Účel fondů: Díky panu Mike Petter

 • 28.12. 16:36, Pendelis

  Konec své finanční starosti Konec své finanční starosti teď: jsem se usmívat, že bohabojný muž, který zabezpečil € 76.000 a dva z mých kolegů se také obdržel půjčky od tohoto muže, a to bez jakýchkoli potíží. Radím vám, abyste si vybrat špatnou osobu, budete určitě žádat o hotovostní úvěr pro váš projekt a každý jiný. Napsal jsem tento post, protože pan Pendelis bohatství, se cítím požehnaný své půjčky. Je to díky příteli, že jsem se setkal tento upřímný a velkorysý Boha bát člověka, který mi pomohl dostat se z tohoto fondu platit za půjčku vašeho života, budete potřebovat finanční pomoc, nevíte jak dál, nemají přístup k bankovním úvěrům, nebo není v prospěch banky financovat svou výstavbu, rozvoj nemovitostí, rozvoj svého podnikání své vlastní podnikání, musíte mít vidět a vydělat peníze, špatnou kreditní nebo potřebují peníze na placení účtů či dluhy. Proto doporučujeme, abyste tam, prosím, kontaktujte a setkat se s vámi za služby, které o to požádají. Kontaktní adresa: pwloancompany484@gmail.com Konec své finanční starosti

 • 09.01. 00:52, Carolina Bianca

  Ahoj, Všichni jsem tak šťastný, rozdávat své velké svědectví o tom, jak jsem dostal moje touha výše úvěru od pana Franklina Scott úvěr společnosti, chci rychle využít této příležitosti, aby celý svět ví, o to, Am paní Karolína Bianca z USA, byl jsem v Hledání úvěru založit svoji vlastní firmu na podporu svého manžela, pokud jde děti výdaje, takže jsem šel on-line hledat půjčku, když jsem narazil na několik úvěrů, které podvádět a scammed mou málo peněz v tomto procesu době jsem dostal zmatený i don t ani vědět, co dělat, už proto, že málo peněz jsem měl s sebou odvezli těmi podvodnými bastardi, které se nazývají skutečné půjčky věřitelé, tedy na jeden věrný den, jak jsem byl procházení internetu hledal práci i narazil některé svědectví komentoval na fóru jeden pan Fred, a paní Monica Luis o tom, jak získat jejich půjčku od pana Franklin Scott úvěr společnosti E-mail: franklinosayandescott@gmail.com Tak jsem si řekl, že musím dát tuto zkušební verzi, protože jsem byl tak vyděšený pokud jde o to, co ostatní věřitelé mi učinili, tak jsem šel napřed vzal svůj osobní e-mailovou adresu, která byla v těchto připomínek na fóru, tak jsem ho kontaktoval ho informoval, že jsem byl označovaných k němu některé zákazníky, aby přijali jejich úvěr od jeho společnosti pan Fred, a paní Monica Luis, Takže když uslyšel, že byl velmi šťastný, o tom, tak on mi, že jsem v správné společnosti ujistil, kde bych mohl přijímat Má touha výše úvěru, dali mi, že dlužník formulář žádosti o úvěr pro vyplnění a zpět, udělal jsem všechno, že vzhledem k tomu, je to všechno moje potřebné informace to o mně, takže jsem byl dán podmínky a stav jejich společnosti Vše proběhlo hladce bez zbytečného odkladu, v ne méně než 24 hodin jsem byl informován, že mé úvěru platnou částku ve výši 6.000.000 USD byla zaregistrována a schválena jejich úvěrovou představenstva správce, takže v tomto procesu době jsem byl tak šťastný, když mi řekli, že by je měli poslat bankovní spojení, ale byl jsem trochu skeptický o tom, že tak jsem řekl, mám důvěru a věří, pro tuto výzvu věřitele pan Franklin Scott, dal jsem jim prostřednictvím bankovního účtu, takže překvapivě i přijímat a upozornění z mé banky, která má účet byla připsána s částkou 6,000,000 USD pana Franklina Scott. Tak jsem mu naléhavě email, že jsem se dostanu svůj úvěr úspěšně, takže moji milí bratři a sestry se tam stále hledají skutečné úvěr společnosti budu rad, abyste laskavě kontaktujte pana Franklina Scotta s tímto stejným E-mail: franklinosayandescott@gmail.comHEAD=pobj a Vím, že bude také vám pomohou s vaší touhy výše úvěru v pořádku, e-mail je dnes, a budete rádi, že jste udělal. Paní, Carolina Bianca.

 • 17.01. 22:04, Mike Petter

  Dobrý den, Jste ve finanční potíže? Úvěr je třeba splatit účty a dluhy? Chcete se začít nový podnik nebo zlepšit vaše podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes na finanční řešení e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) dlužník musí být nejméně 18 let 2) I se špatnou úvěrovou, získání úvěru dlužník Záruka 3), finanční prostředky mohou být poskytnuty na nízký kredit. žádosti o úvěr Jméno: Země: Adresa: Telefon: Stáří: Postavení: Povolání: Měsíční příjem: Výše úvěru: Trvání: Účel fondů: Díky panu Mike Petter

 • 17.02. 09:47, Mike Petter

  Dobrý deň, Ste vo finančné problémy? Úver je potrebné splatiť účty a dlhy? Chcete sa začať nový podnik alebo zlepšiť vaše podnikanie? Kontaktujte nás ešte dnes na finančné riešenie e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikácia: 1) dlžník musí byť najmenej 18 rokov 2) Aj so zlou úverovou, získanie úveru dlžník Záruka 3), finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na nízky kredit. žiadosti o úver meno: Krajina: adresa: telefón: Vek: status: zamestnanie: Mesačný príjem: Výška úveru: doba trvania: Účel fondov: Vďaka pánovi Mike Petter

 • 22.02. 04:57, Paní Alex Jean Senekal

  Dobrý den všem. Potřebujete půjčku? Jste v dluzích? Chcete začít podnikat a potřebujete kapitál? Potřebujete půjčky nebo financování z jakéhokoli důvodu? Vaše pomoc je konečně tady, jak jsme rozdávat půjčky všem na levné a dostupné úrokové sazby o pouhá 3, s dobrými úvěrových podmínek v případě zájmu laskavě kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím: jean.senekal40@gmail.com Poznámka; poslat podrobnosti jean.senekal40@gmail.com S pozdravem. Paní Alex Jean Senekal

 • 28.02. 01:00, James Robert

  Pozor vážený zákazník. Vďaka za vaše reakcie na našu finančnú ponuku, vedomie, ponúkame pôžičky na 2 a dáme minimálne a maximálne pôžičku 3, 000USD 10.000 dolárov, 000USD záujem žalobcu mali vyplniť žiadosť a dostať späť k nám prostredníctvom e-mailu (r.jamesfinance007@gmail.com) pre ďalšie postupy a ďalšie info. Hneď ako žiadateľ je vyplnená úverových podmienok a splátkovým kalendárom sa odošle na vás a všetky ostatné informácie. Naše služby zahŕňajú nasledovné:- Investori pôžičky... Konsolidáciu dlhu... Druhú hypotéku... Obchodné úvery... Osobné pôžičky... Medzinárodný úvery... Úver formulár žiadosti Úplné názvy: Pohlavie: Rodinný stav: Kontaktná adresa: Krajina: štát: Vek: Mesačný príjem: Výška úveru: Doba trvania úveru: Povolanie: Účel úveru: Kontaktné telefónne číslo: Čaká sa na podnikanie s vami. Pán James Robert.

 • 07.03. 12:11, Dan

  Dobrý den, já jsem Dan Oscar, finančník kolegové a já jsem se specializuje na projektové financování pro jednotlivce, firmy, podniky a organizace úvěr? V případě zájmu nás kontaktujte s následujícími údaji níže Celé jméno: Země: Adresa: Stát: Částka potřebná: Trvání: Tel: Stáří: Sex: Povolání: Důvod: Typ projektu: Kolik vynaložené na projekt tak daleko: Danny B Oscar danoscar9@gmail.com

 • 23.04. 11:45, Sean Kent

  Hledáte velmi skutečné úvěr? Za přijatelnou úrokovou sazbou? Zpracováno během 2 až 5 pracovních dnů. Už jste byla odmítnuta neustále podle svých bank a jiných finančních institucí? Zde je legitimní nabídky, protože otázka úvěru a bezpečnost je něco, co zákazníci jsou stále více znepokojeni, Gratuluji vám, úroková sazba pro naší nabídky je 3 Pokud máte zájem o získání finanční pomoci, kontaktujte nás ještě dnes na adrese: seankentco-operative@hotmail.com. Žadatel Osobní údaje. Tvé jméno: Částka potřebná: Vaše země: Půjčka Doba trvání: Vaše adresa: Telefonní číslo: Měsíční příjem: Sex: Vaše číslo Fax: Tvůj věk: Kontaktní osoba: Sean Kent. E-mail: seankentco-operative@hotmail.com

 • 22.06. 03:35, Mrs. Bonita Castro

  Ahoj všichni, Jsem paní Juliana Lopez, z Texasu, USA. Budu rád podělil dobrotu Boží v mém životě po tolika měsících se snaží získat úvěr na internetu a byl scammed tak jsem se stal neklidná a zoufalá při získání úvěru od důvěryhodně věřitele online. Ale jak Bůh chtěl, viděl jsem komentář od přítele s názvem Anabel a mluvila o tomto důvěryhodně úvěr společnosti, kde ona dostala její půjčky rychlé a snadné bez stresu, takže ona mě seznámil s ženou volal paní Linda Moore, který ovládá firma volal paní Linda Moore úvěr společnosti, tak jsem požádal o půjčku sumu ( 900,000.00USD) s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2, takže úvěr byl schválen a uložen do svého bankovního účtu za méně než 24 hodin, to bylo, jak jsem byl schopný se dostat zpátky na nohy, aby mé zlomené obchodního provozu a také splatit své účty, takže jsem radí každého z vás, kteří se zajímají o získání úvěru bez ručitele, žádná kontrola kreditu, ne co signatář jen s 2 úrokovou sazbou a lepší splácení plány / časový plán, aby se zavděčil obrátit na paní Linda Moore, můžete ji kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: lindamooreloans@gmail.com nebo webové stránky: https://lindamooreloancompany.wordpress.com Paní Juliana Lopez.

 • 21.09. 11:05, Danny Meister

  SVEDECTVÁ O tom, ako sa dostal pôžičku od úverovej spoločnosti ORIGINÁL minulý týždeň. Som Danny Meister podľa názvu. Bývam v Spojených štátoch, ktorý chcete použiť toto médium, aby upozornil všetky žiadateľov o úver byť veľmi opatrní, pretože tam sú podvodníci everywhere.Few mesiacmi som bol napätý finančne, a kvôli svojmu zúfalstva som oklamaný rôznych veriteľov online. Už takmer stratil nádej, kým mi priateľ uvedená veľmi spoľahlivý veriteľa menom pani Betty Mabel za predpokladu mi nezaistený úver vo výške 150,000.00 v poslednom týždni 7 hodín bez akéhokoľvek stresu. Ak ste v núdzi akéhokoľvek typu úveru kontaktovať ju iba prostredníctvom e-mailu: betty.mabel227@gmail.com

 • 10.01. 14:43, Williams Uvery

  URGENT ÚVĚR NABÍDKA, se ještě dnes, pokud budete potřebovat naléhavou půjčku ve výši jakéhokoli druhu. (Williamloans14@gmail.com) Jste vítáni k této společnosti v této společnosti Dáváme osobní půjčku a podnikatelské úvěry pro úrokové sazby o pouhá 2, nabízíme úvěr od 4.000 dolarů na 5000000 dolarů Pokud potřebujete úvěr pro vaše podnikání nebo platit své dluhy, kontaktujte nás co nejdříve možné zpracovat žádosti o úvěr formulář Žádost o úvěr formuláře vepsat A RETURN TEĎ. 1. Celé jméno: _________________ 2. Místo: __________________ 3. Země: ___________________ 4. stát: _____________________ 5. Sex: _______________________ 6. Telefonní číslo: ______________ 7. Povinné Výše půjčky: ___________ 8. Doba trvání: __________________ 9. Věk: _______________________ Kontaktujte naši kancelář s e-mailu níže Email: williamloans14@gmail.com Pozdravy, Williams úvěry.

 • 02.02. 14:19, Juana delgado

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úver, osobní pujcky, úveru na bydlení úvery auto, konsolidaci dluhu úvery, nezajištených kapitálové pujcky Riziko, atd., Nebo jste byl odepren úver od banky nebo financní instituce Nastavit jednu nebo více rešení, nejsou duvodem. Jsem soukromý veritel, úvery firem a jednotlivcu na nízké úrovni Úroková sazba ve výši 2 a cenove dostupné. Zajímám? Kontaktujte nás pro vaše Prevést úver dnes do 28 hodin. KONTAKT: juanadelgado797@gmail.com

 • 20.02. 14:52, Maria Tomas

  Dobrý den prátelé. Jste stále hledá úver, a ty byly zamítnuty bankami nebo podvedeni. Dostal jsem realitní úver ve výši 300.000 eur ze senátor Walter. on je opravdu dobrý a seriózní veritele. Kontaktovat senátora Walter dále; senatorrpwalter@hotmail.com

 • 24.03. 16:35, Pan Johnson značka

  Dobrý den pane / paní Potřebujete legitimní úvěr ve výši 2? osobní nebo obchodní úvěr a pokud ano, dostat zpátky k nám na; Johnsonloanfirm02@live.com pro více informací.   ÚVĚR PŘIHLÁŠKA výplně a RETURN jméno === Částka potřebná: === Doba trvání: == country === Cíl: === sex ==== Mobil: == měsíční příjem === Povolání ===== Provedeny před Ano / Ne: i čekat na řešení mimořádných situací .... Pan Johnson značka

 • 27.03. 11:20, moel

  Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s veľmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2 v priebehu jedného roka až 50 rokov splácania dobu kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5,000Euro 100 millioneuro. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Ste nedáva spať v noci znepokojujúce, ako sa dostať legitímne úver veriteľa? Ste hrýzť nechty do živého? Namiesto toho, biť vás kontaktovať Mark moel Home Loan (Loan Services) tejto chvíle sa všetci odborníci, ktorí pomáhajú zastaviť zlou úverovou históriou úvery, nájsť riešenie, že víťazstvo je naše poslanie. E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti nasledujúce pôžičku: ÚVER PRIHLÁŠKA žiadosť o úver Vaše meno a priezvisko Tvoj email Vaše telefónne číslo Vaša adresa Tvoje mesto Štát / Provincia krajina sex Dátum narodenia Svoj účet? Ste použili skôr? Pôžička Suma potrebná Dĺžka úveru Účel úveru Pošlite mi naskenovanú kópiu vášho ID: Veriteľa E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com S pozdravom, Mr.Mark moel. Markmoelloanhouse@hotmail.com

 • 07.04. 12:24, Saucier Diane

  NABÍDKA ÚVĚR A FINANCOVÁNÍ MEZI osobních a obchodních. ahoj Jsme finanční společnost. Dáváme půjčku jakéhokoliv druhu a v klidu. Specializujeme se na pomoc jednotlivcům a podnikům při dosahování svých projektů prostřednictvím úvěru. Máme příležitost, aby vám udělit nebo investovat od € 2000 až 50 milionů € s úrokovou sazbou ve výši 3. Máte-li projekt dokončit, nebo budete potřebovat finanční půjčku, obraťte se na prodejce, aby prospěch z naší podporou. Takže pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat přímo e-mailem a množství, které budete potřebovat a také splácení tak, abychom vám tuto podporu. E-mail: dianesaucier5060@gmail.com PODĚKOVÁNÍ

 • 25.04. 01:13, Mr Roland Hilson

  Dobrý den, vážený pane, Hledáte investora? Hledáte finanční prostředky na financování projektu? Potřebujete půjčku k zahájení podnikání nebo zaplatit účet? Poskytujeme půjčku jednotlivcům, organizacím, společnostem apod. Nabízíme půjčku ve výši 2 ročně. Nabízíme Financování projektů / Podnikové úvěry / Osobní půjčky Kontaktujte nás pro více informací: Rolandhils2@gmsil.com s pozdravem

 • 25.04. 11:16, jay samuel

  Dobrý den, vážený pane, Pokud potřebujete naléhavou práci na získání úvěru, nebo potřebujete půjčku k vyplacení Váš dluh, potřebujete refinanční úvěr? Potřebujete úvěr na nákup auta nebo a Pokud ano, už nemusíte dělat starosti, nabízíme všechny druhy půjček bez úvěru Zkontrolujte s odpovídající úrokovou sazbou !!! Kontaktujte nás dnes e-mailem. ( Sterlingunicornfunds@gmail.com) pro více informací Děkuji.

 • 11.05. 17:19, Pastor OSAS Ben.

  Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci! Jste v současné situaci v potížích nebo vás hrozí v potížích? Tímto způsobem vám dáváme možnost rozvíjet nový vývoj. Jako bohatý člověk se cítím povinen pomáhat lidem, kteří se snaží dostat šanci. Všichni si zaslouží druhou šanci a protože vláda selže, bude to muset pocházet od ostatních. Žádná částka není pro nás příliš bláznivá a splatnost, kterou určíme vzájemnou dohodou. Žádné překvapení, žádné další náklady, ale jen dohodnuté částky a nic jiného. Už nečekejte a komentujte tento příspěvek. Uveďte částku, kterou chcete požádat, a my vás budeme kontaktovat všemi možnostmi. Kontaktujte nás dnes na adrese pastorosasben@outlook.com Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!

 • 14.05. 02:08, Bishop Johan

  Ahoj, Hledáte půjčku na splacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Prosím kontaktujte nás ještě dnes pro další informace: Bishopjohan900@gmail.com

 • 22.05. 21:33, frank maxwell

  Společnost FrankMaxwell je dobře známá pro kvalitní půjčkové služby a vybudovala si solidní pověst v půjčování peněz jednotlivcům, dávám půjčky lidem, kteří mají špatný úvěr nebo potřebují peníze na zaplacení účtů a investují do podnikání. Zvažuji, že jsem šťastný, že mám tuto příležitost být v tomto oboru s velkým nadšením, těším se na zkušenosti s poskytováním Mých nejlepších úvěrových služeb pro vás s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2 s minimálními formalitami Pokud nějakou otázku? Neváhejte mě kontaktovat na mém e-mailu frankmaxwell248@hotmail.com.

 • 24.05. 18:53, bdsfn.com@gmail.com

  Apply now for all kinds of loans and get it urgently! The interest rate is at 1 Choose between 1 and 25 years of repayment. Choose between Monthly and annual repayment plan. Terms and conditions of the loan flexibility. All these plans and more, please contact us. LOAN INFORMATION NEEDED: Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Magaret Becklas Apply now for all kinds of loans and get it urgently! The interest rate is at 1 Choose between 1 and 25 years of repayment. Choose between Monthly and annual repayment plan. Terms and conditions of the loan flexibility. All these plans and more, please contact us. LOAN INFORMATION NEEDED: Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Magaret Becklas Apply now for all kinds of loans and get it urgently! The interest rate is at 1 Choose between 1 and 25 years of repayment. Choose between Monthly and annual repayment plan. Terms and conditions of the loan flexibility. All these plans and more, please contact us. LOAN INFORMATION NEEDED: Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Magaret Becklas

 • 29.05. 21:23, Eco Teck

  Dobrý den milí zákazníci, Vítejte v Eco Teck Company Plc, hledáte půjčku na zaplacení účtů a financování nebo investice do projektu? Vydáváme mezinárodní úvěrové společnosti a fyzické osoby, které byly uzavřeny pro banky a další finanční instituce, už se nemusíte starat, když nás kontaktujete dnes a získáte svůj kredit rychle a snadno, jak jste se nyní ucházeli. Nabízíme všechny druhy úvěrů, které nyní poskytují podnikatelské úvěry a mnohem více: pokud máte zájem o úvěr Nabídky, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese: E-mail: ecoteckcompanyplc@gmail.com

 • 08.06. 16:14, Yusuf Mustafa

  Vážení investori / financní hledající. Jsme registrovaní soukromí investori / úverní veritelé, potrebujete FINANCNÍ POMOC? Jste ve financním neporádku NEBO dluhy? Nabízíme pujcku ve výši 3 úrokové sazby v období od 1 roku do 30 let na dobu trvání splácení jednotlivcum a spolecnostem, které potrebují financní pomoc, a do kterékoli cásti sveta. Poskytujeme úvery v rozmezí od 5 000 do 500 000 000 USD, meny: USD, CAD, KWD, OMR, SGD, RUB, GBP, AUD, MYR, ZAR, IDR, UAH, PHP, MUR, EURO.Naše pujcky jsou dobre pojištené pro maximální bezpecnost je naší prioritou. Legální pujcka? Jste v chudobe? Potrebujete financní pomoc (LOAN) k založení firmy? Mužeme vám pomoci financne. Osobní zájemci OR firmy by nás meli kontaktovat prostrednictvím: Email: yusuf.mustafa09390@gmail.com Celé jméno: Potrebné množství: Doba trvání úveru: Úcel úveru: Kontaktní císlo: Zeme: Stát: Sex: S pozdravem Vaše služby jsou v provozu, Yusuf Mustafa Email: (yusuf.mustafa09390@gmail.com)

 • 10.06. 21:30, Johnson Mark

  Ahoj, Jste v jakémkoliv úvěrovém problému? Nebo potřebujete Rychlé půjčky na vyjasnění debetních prostředků a návrat do práce 2. Pokud ano, kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu Pod: johnsonmarkloancompany@gmail.com Uveďte prosím níže uvedené údaje. 1) celé jméno: ............ 2) Pohlaví: ................. 3) Věk: ........................ 4) Země: ................. 5) Telefonní číslo: ........ 6) Zaměstnání: .............. 7) Měsíční příjem: ...... 8) vyžaduje částku půjčky: ..... 9) Doba trvání úvěru: ............... 10) účel úvěru: ........... Dík.

 • 15.06. 17:20, paní Irena majerič

  Ahoj všichni, Jmenuji se paní Irena majerič. Žiji v turečtině a dnes jsem šťastná žena. A řekla jsem si, že nějaký věřitel, který zachrání mou rodinu před naší špatnou situací, uvedu každou osobu, která ji hledá půjčku, mi dala štěstí Rodina, potřebovala jsem půjčku ve výši 20.000,00 eur, abych mohl začít svůj život všude, protože jsem sama matka se třemi dětmi, se kterou jsem se setkal s touto čestnou a BŮH, která se bojí, že půjčuje ženě, která mi pomůže půjčkou ve výši 20.000,00 Euro, Bůh se bojí ženy, pokud potřebujete půjčku a vy zaplatíte půjčku, kontaktujte ji, řekněte jí, že je paní Irena majerič, která vás odkázala na ni. Kontaktujte paní Martinu Omarovou prostřednictvím e-mailu: (martinaloanservices@hotmail.com)

 • 07.07. 14:27, nerved

  Ahoj    Pokusili jste se hledat půjčku a vy jste byli zklamáni vaší finanční institucí nebo potřebujete opravdového věřitele úvěru, kontaktujte nyní nortionloanconsultant@gmail.com za okamžitou půjčku. Telefon: 17815611941 Whatsapp: 2349022703318, Milý den

 • 08.07. 07:49, nerved

  Ahoj Jste uvízli zakazující banku a nemáte výhodu bank, nebo pokud máte lepší projekt a potřebujete financování, špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů, peníze investovat do podnikání. Takže pokud potřebujete úvěr, neváhejte Kontaktujte mě teď prostřednictvím mé soukromé pošty merlekloanventure@gmail.com Telefon: 17815611941 Whatsapp: 2349022703318, hezký den

 • 18.07. 21:33, Daniel Marshall Wheeler

  Poskytujeme okamžité půjčky s úrokovou sazbou 2. Jsme také investoři a můžeme investovat do vašeho podnikání. Další informace e-mail danielmarshallwheeler@gmail.com

 • 28.07. 21:09, Murat Ahmed

  Nabízíme úvěr s 3 úrokovou sazbou ... Kontaktujte nás dnes pro váš naléhavý úvěr (kredi1975@gmail.com)

 • 18.09. 05:02, Paní Sonia Alexová

  GET YOUR LOAN HERE AND YOUR FINANCIAL PROBLEM WILL BE OVER. We currently offer 3 loan, If interested, you will indicate your interest by providing the details bellow to proceed further, Contact us via Email: dangotelineloaninvestment@outlook.com LOAN APPLICATION Name of applicant:________ Age: _________ Sex:__________ COUNTRY: _________ Marital status _________ Occupation _________ Location:____________ Amount Needed __________ Duration: ___________ Phone: ___________ Contact Email:soniaalexloanfirm@gmail.com Managing Director Mrs sonia Alex

 • 19.09. 09:51, miss rose

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, hypotéku, úvěr na auto, úvěry, úvěry na konsolidaci dluhů, nezajištěné půjčky, rizikový kapitál atd. .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční uspořádání odmítnuto nebo více důvody, Nechte si své úvěrové řešení! Jsem slečna Rose, soukromá věřitelka, půjčuji podnikům a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2. Zájem? Kontaktujte nás, abyste s úvěrem po převodu do 48 hodin vyměnili. Kontakt: missroseloanfirm@hotmail.com aplikací Název: Datum narození: Pohlaví: Stav: Adresa: umístění Postavení: Poštovní směrovací číslo: Země: Telefon: E-mailem: Uveďte účel úvěru: Částka půjčky: Doba trvání úvěru: Měsíční čistý příjem. Zpět na mě co nejdříve s výše uvedenými informacemi pro více informací. Slečno Rose

 • 20.09. 04:39, susan luis

  Inžinier Richard hacker je skutočný hacker, jeho naprogramovaná karta ATM pracuje na akomkoľvek stroji po celom svete. Všetko sa stane, keď som bol zlomený, pretože som stratil svoju prácu a nemohol som platiť účty, život bol frustrujúci, že som nemohol myslieť na Čo robíte, aby ste zarobili peniaze? Čítal som internet a videl som komentár o inžinierovi Richardovi prázdnu atm kartu, ktorá môže čerpať peniaze z akéhokoľvek stroja a ja sa rozhodnem dať to try.I dostal svoju už naprogramovanú a vynechanú ATM kartu, aby som stiahla maximálne 3000 € denne , Som tak šťastný, pretože som dostal môj pred mesiacom a bol som schopný stiahnuť približne 78.000 €. Inžinier Richard rozdáva kartu len preto, aby pomohol chudobným a chudobným, aj keď je to nelegálne, ale je to pekné a nie je to ako iný podvod, ktorý predstiera, že má karty ATM. A nikto nie je chytený pri používaní karty. Karta je naprogramovaná spôsobom, ktorý nie je vysledovateľný, takže si od neho odneste. Pošlite mu e-mail na (richardatmhacker@gmail.com) a buďte šťastní ako ja.

 • 14.10. 15:56, Jakub Finance

  Ahoj, Zde je nabídka úvěru pro vás? Jsme legitimní a garantujeme družstevní záložny a poskytují půjčky jednotlivcům, vládě institucí, církví a obchodních organizací a lidí všeho druhu. Aplikujte dnes na jakýkoli druh úvěru, jako osobní, nezabezpečený, konsolidační, křesťanské, obchodní, studentské a hypoteční úvěry atd., Které odpovídají vašemu rozpočtu za úrokovou sazbu 2. Pro více informací kontaktujte: jakubfinance.cz@gmail.com

 • 15.10. 19:06, James McBill

  Dobrý den všem Potřebujete půjčku? Pro vaši firmu, hypotéku, pronájem, osobní úvěr, úvěr na auto nebo koupi domu nebo dokonce poplatek školení pro vaše dítě? Nabízíme financování velmi nízká úroková sazba ve výši 3. Všichni zájemci musí kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu (jamesmcbillplc@gmail.com) REGISTRACE ÚŘEDNÍKŮ: název: Adresa: Země: obsazení: Potřebné částky úvěru: Účel úvěru: Měsíční příjem: telefon: Doba trvání úvěru: Skenovat vaše ID: Pošlete nám prosím e-mail zpět (jamesmcbillplc@gmail.com) (Díky tomu, že jste šťastní, je naše pýcha.) Generální ředitel / pan James McBill. Ředitel / generální ředitel: Mr. James McBill.

 • 08.11. 13:19, sanchez

  Dostal som svoju už naprogramovanú a zablokovanú kartu ATM, ktorá stiahne maximálne 20 000 dolárov denne maximálne 120 dní. Som tak šťastný, pretože som dostal moje a ja som ho použil na získanie 240.000 dolárov. Pán Robert Giddo rozdáva kartu iba preto, aby pomohol chudobným a potrebným, aj keď je to nezákonné, ale je to niečo pekné, ktoré pomôže finančným ťažkostiam k finančnej zmene na úrovni. A nikto nie je chytený pri používaní karty pre kartu je dobre program a veľmi aktívny, dostať tvoj od neho. Pošlite mu e-mail na blankatmcardonline@gmail.com TOTO JE 100 REÁLNÉ. Som PRÍNOSOM TOHO. HACKERS EMAIL: blankatmcardonline@gmail.com.Prosím kontaktujte ho a povedzte mu, že ste počuli o jeho karte a informujte ho o tom, ako zlý potrebujete kartu, verím, že vám pomôže.

 • 15.11. 05:44, Carl Logan

  Chci ocenit Carl Logana z Lucas Loan Lending Compania, který mi pomůže koupit půjčku, mám svůj úvěr bez stresu po přijetí podmínek splácení společnosti, pokud potřebujete finanční pomoc, kontaktujte je emailem. Email: lucasloanlendingcompania@gmail.com Co je to: 1 (857) 325-5437 Webová stránka: http://lucasloanlendingcompania.webs.com/

 • 21.11. 17:04, Metin Selim

  Ahoj, Jaké jsou vaše finanční potřeby? Požádejte o všechny druhy úvěrů s úrokovou sazbou 2. Potřebujete komerční úvěr? Potřebujete osobní půjčku? Chcete si koupit auto? Chcete refinancovat? Potřebujete hypoteční úvěr? potřebujete obrovský kapitál pro zahájení vašeho podnikání nebo rozšíření? Ztratili jste naději a věřili jste, že neexistuje cesta a vaše finanční zátěž přetrvává? Neváhejte nás kontaktovat pro případnou obchodní spolupráci. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: metinselim002@gmail.com

 • 25.02. 02:27, Mr Williams

  161;161;161;Atención!!! Soy el Sr. Johnson Williams, un prestamista legítimo de préstamos privados, 191;necesita un Préstamo para negocios o para pagar sus cuentas? En caso afirmativo, ofrecemos todo tipo de asistencia financiera a agencias de cooperación y personas financieras, ofrecemos todo tipo de préstamos a una tasa de interés baja de 3 para solicitar un correo electrónico ahora a través de: willianloanfirm6@gmail.com y lo haremos. Proceda inmediatamente con su proceso de préstamo, los préstamos se entregan a los clientes dentro de las 24 a 48 horas. Para solicitar contacto contáctenos por correo electrónico: willianloanfirm6@gmail.com Gracias Sr. Johnson Williams Director general Correo electrónico: willianloanfirm6@gmail.com Teléfono: 1 (409) -331-6319

 • 05.03. 03:54, Jerry Carl

  Ahoj, jsem pane Jerry Carl věřitelem soukromých půjček a já jsem tady, abych splnil vaše sny a získal půjčku. Potřebujete úvěr naléhavě? Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů? Potřebujete úvěr na rozšíření svého podnikání nebo založení vlastního podnikání? Jsme tu pro Vás s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2 a můžete získat úvěr ve výši 3 000 až 500 000 000 USD, maximální výše úvěru a půjčku až 50 let trvání, nabízíme půjčky v EUR, USD a české koruně pro jednotlivce a organizace. Kontaktujte nás prosím na naší e-mailové adrese jerrycarlloans@gmail.com

 • 05.03. 18:56, Nagan Jefferson

  Jste v jakékoli finanční krizi? Potřebujete úvěr na přestavbu domova nebo rozšíření firmy? Potřebujete úvěr k vypořádání naléhavých dluhů a zůstat u jednoho věřitele? Potřebujete zaplatit za zaplacení účtů? Získejte svůj úvěr z 10,000 na 500,000,000 USD / EURO / POUNDS ve výši 2. Naše finance jsou zajištěné a bezpečné našim zákazníkům je naše síla, Peníze převedené na váš účet okamžitě po potvrzení souhlasu, Máte-li zájem o získání půjčky, neváhejte nám zaslat žádost prostřednictvím e-mailu: njbusinessloanfunds@gmail.com, nebo co: 15186011966 Poznámka: Formulář půjčky je zdarma NJ Podnikové úvěry Finanční fondy Adresa sídla: 100, Austin, TX 78759. Adresáře elektronické pošty: njbusinessloanfunds@gmail.com Webová stránka: http://njbusinessloanfinancefunds.webs.com/ Https://web.facebook.com/NJBLFF/   WhatsApp: 15186011966

 • 02.04. 11:20, Mrs Luz

  Zdravím všem, že jsem paní Luzová ze Spojených států, když jsem potřebovala půjčku před dvěma lety, dostala jsem od některých věřitelů v Ghaně 80 500 dolarů. Ale když jsem požádal o toho boha-strachového muže jménem Wilhelm Aiden, půjčil mi půjčku. pomozte mi s půjčkou ve výši 150.000.000 dolarů, co jsem potřeboval bez stopy podvodných aktivit. Poradím vám, abyste se s tímto e-mailem spojili: waspeedyloans.office@gmail.com a získali si půjčku.

 • 22.05. 00:52, Debbie Holmes

  Ofrecemos Préstamos Privados, Comerciales y Personales con tasas de interés anuales mínimas tan bajas como el 3. Otorgamos préstamos dentro del rango de 1,000.00 a 500,000.00. Si está interesado, respondame ahora. Contáctenos en whatsapp 1(214)305-8945, correo electrónico: willianloanfirm6@gmail.com

 • 21.07. 17:46, úvěrová nabídka platí nyní

  Dobrý den jsem paní HACHE ROJASOVÁ, žijící v současné době v ČEŠTINA, jsem v tuto chvíli manželskou ženou se dvěma dětmi a do července 2017 jsem byl ve finanční situaci a musel jsem refinancovat a zaplatit své účty za léčení syna. Snažil jsem se hledat úvěry od různých úvěrových firem, soukromých i firemních, ale nikdy s úspěchem, a většina bank odmítla můj úvěr. Ale jak to Bůh dostal, představil jsem muže Božího soukromého věřitele půjčeného přítelem jmenovaným panem ramonem rodriguezem a dostal jsem půjčku ve výši 100,000.00USD a dnes jsem obchodníkem a mé děti se daří dobře moment. Takže drahá, pokud musíte kontaktovat jakoukoli firmu s ohledem na zajištění půjčky s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2 a lepšími splátkovými plány a plánem, kontaktujte prosím paní Maris Smith, že neví, že to dělám, ale jsem tak šťastná a teď jsem se rozhodl dát lidem víc o něm, nabízí všemožné půjčky jak jednotlivcům, tak společnostem, a také chci, aby mu Bůh požehnal víc. Svou společnost můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto e-mailu: mrsmarylisaloanhome22@gmail.com

 • 21.08. 17:59, miss rose

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, hypotéku, úvěr na auto, úvěry, úvěry na konsolidaci dluhů, nezajištěné půjčky, rizikový kapitál atd. .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční uspořádání odmítnuto nebo více důvody, Nechte si své úvěrové řešení! Jsem slečna Roseová, soukromá věřitelka, půjčuji podnikům a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2. Zájem? Kontaktujte nás, abyste s úvěrem po převodu do 48 hodin vyměnili. Kontakt: missroseloanfirm@hotmail.com

 • 21.08. 18:42, miss rose

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, hypotéku, úvěr na auto, úvěry, úvěry na konsolidaci dluhů, nezajištěné půjčky, rizikový kapitál atd. .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční uspořádání odmítnuto nebo více důvody, Nechte si své úvěrové řešení! Jsem slečna Roseová, soukromá věřitelka, půjčuji podnikům a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2. Zájem? Kontaktujte nás, abyste s úvěrem po převodu do 48 hodin vyměnili. Kontakt: missroseloanfirm@hotmail.com aplikací Název: Datum narození: Rod: Stav: Adresa: umístění Postavení: Poštovní směrovací číslo: Země: Telefon: E-mailem: Uveďte účel úvěru: Částka půjčky: Doba trvání úvěru: Měsíční čistý příjem. Zpět na mě co nejdříve s výše uvedenými informacemi pro více informací. Slečno Rose

 • 26.08. 17:44, Latifa

  Ahoj všichni moje jméno je Latifa ze Saúdské Arábie, jsem tady, abych svědčil o tom, jak jsem dostal svůj úvěr od Eazy žraločí půjčky poté, co jsem několikrát aplikoval od různých úvěrů věřitelů, kteří tvrdili, že také svědčí přímo v tomto fóru, myslel jsem, že svědectví, a já jsem ji ale nikdy neposkytl půjčku. Až můj přítel mě představil (eazysharkloan247@gmail.com), kteří mi pomohli s půjčkou, kterou jsem požádal, tak to udělali, jak slíbili bez jakéhokoliv zpoždění. Nikdy jsem si nemyslel, že stále existují spolehliví věřitelé půjček, dokud jsem se nesetkal s žralokem Eazy, nevím, jestli někdo nějakým způsobem potřebuje laona, můžete kontaktovat Eazy žralok půjčku prostřednictvím e-mailu (eazysharkloan247@gmail.com). nebo navštivte jejich webové stránky (http://gulf-loans.intelbis.com/)

 • 29.08. 04:33, Williams

  URGENTNÍ PŮJČOVNOU NABÍDKU, POUŽÍVEJTE DNES, POKUD JE POTŘEBUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ÚROVEK JAKÉHOKOLIV DRUHU. (williamloans14@gmail.com) Jste vítáni této firmy v této společnosti Dáváme osobní půjčku a úvěry na podnikání s úrokovou sazbou 2, nabízíme úvěr od společnosti 4,000 dolarů na 5,000,000 dolarů, Pokud potřebujete půjčku pro vaši firmu nebo zaplatit své dluhy, kontaktujte nás co nejdříve, abyste mohli zpracovat formulář žádosti o úvěr FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ÚVĚRU NAPLNĚTE A VYJETTE NYNÍ. 1. Celé jméno: _________________ 2. Telefonní číslo: __________________ 3. Země: ___________________ 4. Pohlaví: _____________________ 5. Zaměstnání: _______________________ 6. Měsíční příjem: ______________ 7. Požadovaná částka půjčky: ___________ 8. Doba trvání: __________________ 9. Věk: _______________________ Kontaktujte naši kancelář s e-mailem níže. Email: williamloans14@gmail.com WhatsApp: 2348027965239 Pozdravy, Williams Loans.

 • 31.08. 01:00, frank

  Chci se o to podělit s vámi přáteli, protože jsem tak šťastná, že jsem konečně právě dostala svůj úvěr od paní Rose, pokud potřebujete nějaký druh půjčky, můžete ji kontaktovat prostřednictvím tohoto e-mailu: missroseloanfirm@hotmail.com

 • 08.09. 03:36, Mrs Blessing

  Dobrý den, pane / paní Získejte snadný přístup ke skutečné službě online fondů za pouhých 3. Požádejte o následující půjčku. Osobní půjčky (bezpečné a nezabezpečené) Podnikové úvěry (bezpečné a nezajištěné) Konsolidační úvěr a mnoho dalších. Jsme certifikovaní, důvěryhodní, spolehliví, efektivní, rychlí a dynamičtí. Pokud máte zájem, kontaktujte nás pro více informací blessingfirm5@gmail.com S pozdravem ZVEŘEJŇOVÁNÍ FONDU PŮJČKY INC...

 • 12.09. 16:52, miss rose

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, hypotéku, úvěr na auto, úvěry, úvěry na konsolidaci dluhů, nezajištěné půjčky, rizikový kapitál atd. .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční uspořádání odmítnuto nebo více důvody, Nechte si své úvěrové řešení! Jsem slečna Roseová, soukromá věřitelka, půjčuji podnikům a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2. Zájem? Kontaktujte nás, abyste s úvěrem po převodu do 48 hodin vyměnili. Kontakt: missroseloanfirm@hotmail.com aplikací Název: Datum narození: Rod: Stav: Adresa: umístění Postavení: Poštovní směrovací číslo: Země: Telefon: E-mailem: Uveďte účel úvěru: Částka půjčky: Doba trvání úvěru: Měsíční čistý příjem. Zpět na mě co nejdříve s výše uvedenými informacemi pro více informací. Slečno Rose

 • 18.09. 01:40, Mike

  Potřebuješ půjčku? eazysharkloan247@gmail.comJedná se o registrovanou a certifikovanou úvěrovou společnost, garantovanou a vládou certifikovanou, provozujeme mezinárodní úvěrovou společnost v různých zemích a poskytujeme půjčky jednotlivcům, firmám, institucím, podnikatelským organizacím a lidem všeho druhu po celém světě . Potřebujete půjčku za jakýmkoli účelem? Jste ve finančním problému Potřebujete finanční řešení Eazy Shark půjčka společnost s ručením omezeným je řešením všech vašich finančních problémů, naše půjčky jsou snadné, levné a rychlé. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste požádali o půjčku, můžeme Vám zajistit půjčku, která bude vyhovovat vašemu rozpočtu pouze s úrokovou sazbou 2,5. zainteresovaných žadatelů nás kontaktujte emailem: (eazysharkloan247@gmail.com)...

 • 19.09. 23:59, Mehmet Hakan

  Kreditní služba je k dispozici zdarma a bez zajištění. Jsem osoba, která nabízí mezinárodní půjčky. S kapitálem používaným k poskytování krátkodobých a dlouhodobých půjček v rozmezí od 5 000 do 95 000 000 EUR pro všechny vážné lidi, kteří splňují skutečné potřeby, je úroková míra v průběhu času nad 2. Nabízím finanční půjčky v následujících oblastech: Hypotéka, Investiční úvěr, Autopůjčovna, Osobní půjčky, Vypořádání dluhů, Firemní nadace, Zdravotnické potřeby Více ... Mám profesionální spokojenost všech uchazečů do maximálně 72 hodin nebo dokonce 3 dny po obdržení Aplikace. Vážné lidi, pošlete e-mailem. E-mail: mehmethakan117@gmail.com

 • 21.09. 03:43, mike peterson

  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, hypotéku, úvěr na auto, úvěry, úvěry na konsolidaci dluhů, nezajištěné půjčky, rizikový kapitál atd. .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční uspořádání odmítnuto nebo více důvody, Nechte si své úvěrové řešení! Jsem Mike Peterson, soukromý věřitel, půjčuji podnikům a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2. Zájem? Kontaktujte nás, abyste s úvěrem po převodu do 48 hodin vyměnili. Kontakt: mikepetersonloans@gmail.com

 • 06.10. 18:03, Dante

  Ahoj, Potřebujete oprávněnou úvěrovou sazbu ve výši 2?, Dante Paola Družstevná pomoc nabízí úvěry jednotlivcům a organizacím Úvěr, Naše půjčky jsou dobře pojištěny a maximální bezpečnost je naší prioritou, nabízíme půjčky, které jsou k dispozici. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com nebo WhatsApp: 393511067514 Osobní půjčky (zajištěné a nezajištěné) Podnikové úvěry (zajištěné a nezajištěné) Kombinovaný úvěr Konsolidační úvěr a mnoho dalších: Pokud máte zájem nás kontaktovat s doručením tohoto e-mailu, abyste mohli pokračovat v transakci, můžete se k němu dostat prostřednictvím e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com Whatsapp: 393511067514 C.E. / generální konzultant. Dante Paola

 • 19.10. 04:22, Happy Johnson

  Jak jsem dokázal získat půjčku ve výši 68.000,00 dolarů. Ahoj! Jmenuji se Mirabel Myrick z Ruska. Po mnoha odmítnutí z mé banky a poté, co jsem byl podvodníkem, jsem dokázal získat úvěr ve výši 108 000 000 dolarů dne 27. 6. 2018 od úvěrové společnosti, která financovala úvěrovou nabídku pojmenovanou Linda Moore Investments Limited do 48 hodin za pomoci paní Lindy Moore po úspěšném dokončení procesu půjčky. Nejdřív jsem nevěřil, že mi půjču půjčím, ale moje zvědavost mě přiměla znovu zkoušet a konečně mi byla udělena půjčka, což byl můj výjezd z této ulicí, ve které jsem žil. Kdokoliv si to přečte, pokud potřebujete půjčku jakéhokoliv druhu, je zde e-mailová adresa, na kterou se můžete obrátit: lindamooreloans@gmail.com nebo WHATSAPP: 19292227999

 • 06.11. 01:54, WILLIAMS lOANS

  URGENTNÍ PŮJČOVNOU NABÍDKU, POUŽÍVEJTE DNES, POKUD JE POTŘEBUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ÚROVEK JAKÉHOKOLIV DRUHU.                   (williamloans14@gmail.com)   Jste vítáni této firmy v této společnosti Dáváme osobní půjčku a úvěry na podnikání s úrokovou sazbou 2, nabízíme úvěr od společnosti 4,000 dolarů na 5,000,000 dolarů,   Pokud potřebujete půjčku pro vaši firmu nebo zaplatit své dluhy, kontaktujte nás co nejdříve, abyste mohli zpracovat formulář žádosti o úvěr FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ÚVĚRU NAPLNĚTE A VYJETTE NYNÍ. 1. Celé jméno: _________________ 2. Telefonní číslo: __________________ 3. Země: ___________________ 4. Pohlaví: _____________________ 5. Zaměstnání: _______________________ 6. Měsíční příjem: ______________ 7. Požadovaná částka půjčky: ___________ 8. Doba trvání: __________________ 9. Věk: _______________________ Kontaktujte naši kancelář s e-mailem níže. Email: williamloans14@gmail.com WhatsApp: 15186788475 Pozdravy, Williams Loans.

 • 07.11. 08:22, miss rose

  Ahoj, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, hypotéku, úvěr na auto, úvěry, úvěry na konsolidaci dluhů, nezajištěné půjčky, rizikový kapitál atd. .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční uspořádání odmítnuto nebo více důvody, Nechte si své úvěrové řešení! Jsem slečna Roseová, soukromá věřitelka, půjčuji podnikům a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2. Zájem? Kontaktujte nás, abyste s úvěrem po převodu do 48 hodin vyměnili. Kontakt: missroseloanfirm@hotmail.com aplikací Název: Datum narození: Rod: Stav: Adresa: umístění Postavení: Poštovní směrovací číslo: Země: Telefon: E-mailem: Uveďte účel úvěru: Částka půjčky: Doba trvání úvěru: Měsíční čistý příjem. Zpět na mě co nejdříve s výše uvedenými informacemi pro více informací. Slečno Rose

 • 21.11. 03:12, julieta anderson

  Hurá! Hurá!! Hurá!!! Xmass Loan je tady znovu. Je to znovu v tomto ročním období, kdy jsou všude oslavy. Je to období Vánoc a nového roku. Paní Linda Moore Loan Firm je zde znovu, aby vám pomohla s vašimi finančními potřebami. pospěšte si nyní a požádejte o váš sen, protože máme pro Vás promo a bonanzu na konci roku a vánoční oslavy. Potřebujete naléhavou půjčku? Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů? Potřebujete půjčku, která pravděpodobně rozšíří vaši firmu nebo zahájí vlastní podnikání, pak jsme pro Vás s půjčkou s nízkou úrokovou sazbou až 2 a získáte částku půjčky v rozmezí od 10 000 do 500 000 000,00 dolarů a maximální trvání úvěru do 50 let. Takže kontaktujte nás now.on Email: lindamooreloans@gmail.com Nebo WhatsApp: 19292227999. můžete nám dnes zaslat své informace a budete rádi, že jste to udělali. lindamooreloans@gmail.com Nebo WhatApp: 19292227999 vás nikdy nezklameme.

 • 07.12. 00:26, Zaini

  Ahojte všetci! Volám sa Zaini, som zo Slovenska, som ženatý, hľadal som úprimnú úverovú spoločnosť za posledné 3 mesiace a to, čo som dostal, bolo veľa podvodu, vďaka ktorému som im dôveroval a nakoniec vzali všetko moje peniaze a ponechal som menej peňazí, stratil som všetku nádej, bol som zmätený a frustrovaný, stratil som svoju prácu a pre mňa bolo veľmi ťažké nakŕmiť svoju rodinu, nikdy som nechcela robiť nič, nepožičovala by som viac spoločnosti , a tak som sa pýtal, ako mi požičať peniaze priateľovi, povedal som mu všetko, čo sa stalo, a povedal, že mi môže pomôcť, že vedel, že úverová spoločnosť, ktorá by mi mohla pomôcť, že od nich dostal pôžičku, povedal ako som požiadať o pôžičku, urobil som to, čo mi povedal, spýtal som sa ho, nikdy som to neporušil áno, ale skúsil som to a bol som prekvapený, že som dostal úver do 24 hodín, neverím tomu, čo vidím, dnes som šťastný a bohatý a ďakujem Bohu, že takéto úverové spoločnosti stále existujú aj v podvodoch na všetkých miestach a sľubujem, že budem zdieľať dobré správy s ľuďmi zo slovenčiny, prosím, každému, kto potrebuje pôžičku, aby sa obrátil na Dante Paola, majiteľ Dante Družstva Pomocou e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com, pre rýchly rozhovor sa môžete dostať na Dante cez Whatsapp: 393511067514 Nikdy nezlyhajú, ale zmeniť svoj život ako môj. Ďakujem Zaini

 • 19.12. 23:23, creditcardfix

  NÁSLEDUJÍCÍ Z ÚVĚRU, JSOU NĚKTERÉ NOVINKY Získejte svůj plný z nás dnes, všechny typy jsou v současné době instocks od VISA, MASTERCARD, AMERICA EXPRESS, které mohou být použity pro nakupování online a platit účty Kontakt: creditcardfix5@gmail.com Nebo log na adrese https://clonedcreditcards.blogspot.com/ MERRYCHRISTMAS, přímý, obchod, podání žádosti, důvěryhodný, čestný, zákazník, POS, výběr, MasterCard VISA, CC, ATM, klonován please Make mind, prázdný, účty, obchody čestný zákazník.

 • 30.12. 14:45, WE OFFER ALL KIND OF LOANS

  Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100 Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com ) We Like To Inform You That Our Main Goals Are To Help Companies And Entrepreneurs Raise Their Business To New Heights By Investing, Consulting And Raising Capital Without Bank Lending. We Are Qualified In All Aspects Of Financing, Banks And Asset Based Lending. We Have The Ability To Handle All Aspects Of The Financial Needs And Challenges Of Our Clients, Including; Real Estate Investment And Any Other Large Variety Of Sectors That Need Financing. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100 Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com ) WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0? Or A Personal Loans Business Loans etc. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100 Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com ) - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0? Or A Personal Loans Business Loans etc. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100 Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )

 • 09.01. 01:04, julieta anderson

  Ahoj všichni, já jsem Anabel jménem a žiji v Texasu USA, rád bych mluvil o dobrotivosti Boha v mém životě po tolika měsících, kdy jsem se snažil získat půjčku na internetu a byl podvodník, takže jsem se zoufale získání půjčky od legitního věřitele online. Ale jak to Bůh udělal, viděl jsem komentář od přítele jménem Henry a mluvil o této legitímné úvěrové společnosti, kde získal půjčku rychle a bez stresu, takže mě představil ženě zvané paní Olivii Scarlettové, která ovládá společnost s názvem Lending Point úvěrová společnost, tak jsem požádal o úvěr částku ( 170,000.00USD) s nízkou úrokovou sazbou 2, takže úvěr byl schválen a uložen na můj bankovní účet za méně než 24 hodin, to bylo, jak jsem byl schopen dostat můj úvěr, aby mé zlomené podnikání běží a také splatit své účty, takže jsem radí všem z vás, kteří mají zájem o získání půjčky rychle a snadno laskavě kontaktovat ho nyní na e-mail: lendingpointcompany@gmail.com Nebo WhatsApp: 19292227999 dostat jakýkoli druh úvěru, co potřebujete dnes, díky, když čtete toto největší svědectví o mém životě. Veselé Vánoce a prosperující Nový rok.

 • 21.01. 21:35, Helena Karas

  Ahoj lidi. Jmenuji se Helena Karas z Praha 8. V pondelí 07/01/19 dostal jsem úver ve výši 15.000.000 Kc od Peter Krajcovic za nemovitost v Praze 2. Správný e-mail pana Krajcovic je senatorrpwalter@hotmail.com. Jeho úver je 100 garantován. Kontaktujte jej, pokud stále hledáte pujcku.

 • 10.02. 02:49, mark

  Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi nízkými ročními úrokovými sazbami až 2 v jednom roce až 50 letech splácení kdekoli na světě. Nabízíme půjčky od 5 000 USD do 100 milionů USD. Naše půjčky jsou dobře pojištěné pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Ztrácíte spát v noci, když se obáváte, jak získat legální půjčku? Kousneš nehty rychle? Namísto toho, aby vás zasáhli, kontaktujte Mark Home Loan (úvěrové služby), specialisty, kteří pomáhají zastavit špatné kredity s úvěrovou historií, a najít řešení, které je naší vítězstvím. E-mail: markmoelloanhouse@hotmail.com Žadatelé musí vyplnit formulář žádosti o půjčku: FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ÚVĚRŮ Vaše jméno a příjmení Tvůj e-mail Tvé telefonní číslo Vaše adresa Tvoje město Stát / provincie země Sex Datum narození Mít účet? Požádali jste předtím? Potřebné množství úvěru Délka půjčky Účel úvěru Aplikovali jste v jakékoliv úvěrové společnosti před Pošlete mi naskenovanou kopii vašeho ID: E-mail příjemce: markmoelloanhouse@hotmail.com Pan Mark Moel markmoelloanhouse@hotmail.com

 • 23.03. 03:10, Amerisave

  Potřebujete úvěr na zahájení podnikání nebo na placení účtů a korporátního financování nemovitostí a jakéhokoli druhu financování podnikání (Amerisavefinancials@gmail. Com) Nabízíme také úvěry fyzickým osobám, firmám a právnickým osobám ve výši 3 úroků hodnotit. Rozdáváme úvěry vážně smýšlejícím lidem, kteří mají zájem o úvěr v případě zájmu kontaktovat tento email: Amerisavefinancials@gmail. com

 • 05.04. 05:56, Seang

  Dobrý den, chci testinfy o tom, jak jsem dostal svůj úvěr z finfastloanavailable@gmail.com půjčky Company LTD. Když byla ztracena veškerá naděje, poskytli mi úvěr ve výši 150 000 Kč. dne 3. dubna 2019 vypořádat své dluhy a založit vlastní firmu. Jsem dnes tak šťastná, že mi Finfast úvěrová společnost poskytla částku půjčky, kterou jsem požadovala. Píšu tuto zprávu, protože se domnívám, že to může být pro vás důležité tam vážně potřebují opravdovou půjčku v jiném, abys neupadl do špatných rukou při hledání odpovědný úvěr, důrazně doporučuji kontaktovat tuto společnost prostřednictvím e-mailu (finfastloanavailable@gmail.com).

 • 13.04. 03:11, Charlie Bean

  Jsem Charlie Bean. z Toronta jsem potřeboval půjčku na koupi domu a já jsem hledal hypoteční úvěr ze všech bank a byl jsem odepřen a já ztrácí naději, že budu mít svůj vlastní dům, dokud jsem nenarazil na post právě ve chvíli, kdy čtete můj příspěvek. Viděl jsem příspěvek o úvěrových úvěrových institucích, kteří poskytují úvěr ve výši 2 úroků, takže jsem použil v úvěrové úvěrové instituce pomocí jejich email loancreditinstitutions@gmail.com. A moje půjčka o 75.500.00 USD byla poskytnuta jako sen, ale byla to pravda a teď jsem vlastníkem domu v Torontu a platím hypoteční úvěr bez stresu a také jsem žádal, abych mohl získat podnikatelský úvěr a já jsem byl udělena. Nyní žiji šťastný život, ráda vám poradím, pokud máte finanční problémy a potřebujete peníze na jeho vypořádání, abyste mohli platit bez stresu, stačí kontaktovat úvěrové úvěrové instituce na jejich email: ( loancreditinstitutions@gmail.com )

 • 05.05. 19:38, timothy kober

  Potřebuješ půjčku? Zde je příležitost pro ty, kteří mají finanční problémy a ti, kteří chtějí ve svém životě finanční vzestup, vydáváme půjčku za velmi rozumnou úrokovou sazbu, rozdáváme všechny druhy úvěrů úvěru na úvěry, podnikatelský úvěr, lékařský úvěr, úvěr na bydlení, student úvěr atd., aby pomohl národu od finančního stresu. Název společnosti: PLUTO CREDIT FINANCE HOME. Kontaktujte nás ještě dnes E-mail pro finanční pomoc: plutocreditfinancier@gmail.com Whatsapp: 18474539904

 • 07.05. 15:08, Klára Karolína

  Svědectví o tom, jak byl můj život transformován (betty.mabel227@gmail.com) Jmenuji se Klára Karolína žiji v Praze a dnes jsem šťastná žena? Řekl jsem své vlastní, že každý věřitel úvěru, který by mohl změnit můj život a to mé rodiny, budu odkazovat na všechny osoby, které hledají půjčku na ně. Pokud potřebujete půjčku a jste 100 jisti, že splácíte půjčku, obraťte se na ně a sdělte jim, že vám je Klára Karolína doporučila. email Paní Betty Mabel přes: (betty.mabel227@gmail.com) My Whatsapp telefonní číslo: 1(929)267-7281

 • 15.07. 15:58, Agata

  Ahoj všichni! Jsem Agáta, v současné době žiji v Opavě, Česká republika. V tuto chvíli jsem vdova se dvěma dětmi a já jsem byl v březnu ve finanční situaci a potřeboval jsem refinancovat a platit své účty. Snažil jsem se hledat půjčky od různých úvěrových firem jak soukromých a firemních, ale nikdy s úspěchem, a většina bank odmítla můj kredit. Ale jak by si to Bůh přál, byl jsem představen v družstevním běhu od Božského muže, soukromého úvěrového věřitele, který mi dal půjčku ve výši 80 000 EUR a dnes jsem vlastníkem firmy a moje děti se v tuto chvíli daří dobře, pokud musíte se obrátit na jakoukoli firmu s odkazem na zajištění úvěru bez zajištění, kontrolu bez úvěru, žádného spolupodpisovatele s úrokovou sazbou pouze 2 a lepší plány splácení a harmonogramu. Neví, že to dělám, ale teď jsem tak šťastný a rozhodl jsem se, že lidé o něm budou vědět více a také chci, aby mu Bůh žehnal více. Můžete ho kontaktovat na jeho emailu: dantecooperativehelp@hotmail.com pro rychlé chatové volání nebo whatsapp / 35677926593 dík Agáta

 • 30.07. 00:12, THOMPSON GARY

  Ahoj ! Potřebujete legitimní a rychlou půjčku? Přihlaste se nyní a získejte své peníze naléhavě! Pozice mezi 5 000 až 50 miliony Vyberte si splatnost od 1 do 30 let. Flexibilní podmínky úvěru. Všechny tyto a další, kontaktujte nás. Celé jméno: .......... Telefonní číslo:....... Měsíční příjem: ............. Země ............................... Účel půjčky ........... Potřebná částka ................. Stav půjčky ............ Doba trvání: ........................... Kontaktujte nás e-mailem: thompson.loanservice@gmail.com Řízení. Kontaktujte kredit Speedy hned !!!

 • 06.11. 02:43, Express kredit

  Chcete vyřešit své finanční problémy? Nemáte dostatek finančních prostředků na nákup potřebných věcí? Nechcete platit konzultace nebo přísliby zprostředkování? Jste ve věku zákonného věku a jste schopni splácet? Máte příjem, ale nejste schopni to dokázat? Už vás nebaví zbytečné návštěvy v bance, protože vám už nebudou vyhovovat? Chcete rychlý, spolehlivý a bezplatný úvěr do 24 hodin na svůj účet? Takže napište na e-mail: expresskredit.cz@gmail.com

 • 06.01. 22:32, Christy Walton

  Poskytuji půjčky společnostem a jednotlivcům s přiměřenou úrokovou sazbou 2. Pokud máte zájem o nabídku půjčky, pošlete e-mail na adresu: (christywalton355@gmail.com).

 • 24.02. 00:52, Elena

  Vážení zájemci o půjčku. Máte nějaké finanční potíže? Chcete zahájit vlastní podnikání? Tato úvěrová společnost byla založena po celém světě v oblasti lidských práv s jediným cílem pomáhat chudým a lidem s finančními problémy života. Pokud chcete požádat o půjčku, vraťte se k nám s podrobnostmi níže e-mailem: elenanino0007@gmail.com Název: Požadovaná půjčka: Doba trvání půjčky: Číslo mobilního telefonu: Děkuji vám a Bůh žehnej DŮVĚRA Eleno

 • 09.03. 20:05, Michal

  Dostali jste se do nelehké finanční situace a nevíte kam se obrátit protože v bance vám vaši žádost z nějakého důvodu zamítli. Nyní můžete využít této skvělé příležitosti a získat výhodný finanční úvěr od 40.000 Kč až do 50.000.000 Kč se splatností kterou lze nastavit až na 240 měsíců Vyřízení všech potřebných formalit včetně vyplacení financí už do 24 hodin od podepsání úvěrové smlouvy. Zcela zdarma a nezávazně žádejte na emailu: sopuchmichal2@gmail.com

 • 11.03. 09:43, Amber Shaw

  Dobrý den, jmenuji se Amber Shaw a jsem zde doporučit legitimní půjčku věřitele, který mi dal úvěr ve výši € 15,000, jeho jméno je pan Otto z Mobil fondů Inc , laskavě ho kontaktujte ještě dnes pro vaši žádost o úvěr prostřednictvím e-mailu: mobilfunding1999@gmail.com ho kontaktovat dnes a děkuji mi později, protože on je opravdu spolehlivý a důvěryhodný člověk.

 • 19.03. 13:26, petra helcova

  Dostali jste se do nelehké finanční situace a nevíte kam se obrátit protože v bance vám vaši žádost z nějakého důvodu zamítli. Nyní můžete využít této skvělé příležitosti a získat výhodný finanční úvěr od 40.000 Kč až do 50.000.000 Kč se splatností kterou lze nastavit až na 240 měsíců Vyřízení všech potřebných formalit včetně vyplacení financí už do 24 hodin od podepsání úvěrové smlouvy. Zcela zdarma a nezávazně žádejte na emailu: petrahelcova@gmail.com whatsapp 420607476514

 • 23.03. 15:26, loan

  Ahoj, jak se dnes máš? Píšeme, abychom vás informovali o která nabízí půjčky, společnosti a sdružení - úroková sazba 2 mezi 1 a 10 let a naše hodnota rizika se pohybuje v rozmezí 10 000,00 až 10 000 000,00. Těšíme se na vaši spolupráci a zaručíme transakci. Bezpečné a chladné       Děkujeme, že jste čekali na přečtení zprávy. Tvoje odpověď

 • 26.03. 13:32, LENDER.CITIES.CO

  Potřebujete finanční pomoc? Jste v nějaké finanční krizi nebo potřebujete finanční prostředky pro zahájení vlastního podnikání? Potřebujete finanční prostředky na úhradu svého dluhu nebo na splacení svých účtů nebo na zahájení dobrého podnikání? Máte nízké kreditní skóre a je pro vás obtížné získat kapitálové služby od místních bank a jiných finančních institucí? Zde je vaše šance získat finanční služby od naší společnosti. Nabízíme jednotlivcům následující financování - Komerční financování Osobní finance Obchodní finance Stavební financování Obchodní finance a mnoho dalších: a mnoho dalších s úrokovou sazbou 3; Kontaktujte nás na adrese: lendercities.mlc01@outlook.com Mobile / whattsApp 919582259838 --- 0015123729576)

 • 31.03. 01:40, Jessica Rojas

  FINANČNÍ SLUŽBA JESSICA ROJAS v současné době poskytuje půjčku za 2 úrokovou sazbu. Nabízíme různé finance včetně: Osobní půjčka, Úvěr na bydlení, Půjčky na konsolidaci dluhu, Půjčky na auta, zemědělské půjčky, podnikatelské úvěry a firemní půjčky se 2 úrokovou sazbou ročně a je fixní. Kontaktujte nás e-mailem: Jessicarojasloanfirm1998@hotmail.com) nebo Whatsapp 1 (321) 270-1063 pro více informací

 • 20.04. 23:11, steve salvatore

  Hledáte úvěr na splacení dluhu a zahájení vlastního podnikání? Nabízíme všechny typy půjček (osobní půjčky, komerční půjčky atd.). Jste schopni získat důvěryhodnou půjčku? půjčí vám Zde je vaše konečné řešení. Můžeme vám poskytnout jakoukoli potřebnou částku 3 za předpokladu, že ji splatíte zpět v dané lhůtě. Přihlaste se nyní a kontaktujte nás pro více informací prostřednictvím e-mailu níže. E-mail: stevesalvatore132@gmail.com

 • 16.05. 10:20, Anna Jana

  Nabízím vám jediný financní pujcku od prímého investora od 50 000 do 60 000 000 Kc. Tato nabídka platí pro celou Ceskou republiku a pro všechny obcany. Splatnost tohoto úveru muže být stanovena na 240 mesícu s možností predcasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezmete úver v plné výši a zaplatíte své prostredky do 24 hodin. Chcete-li pujcit, napište na adresu: kdfin11@gmail.com

 • 19.05. 15:52, THOMPSON GARY

  Ahoj! Potřebuješ půjčku? Jsem registrovaným a spolehlivým věřitelem, rozdávám půjčku lidem, kteří mají finanční potíže, lidem, kteří se snaží splácet účty za školní docházku, těm, kteří se pokoušejí koupit auto nebo tam založit vlastní firmu, dodavatele a vládní agentury. Pro více informací nebo formulář žádosti o úvěr kontaktujte nás e-mailem: thompson.loanservice@gmail.com Řízení. Whatsapp: 254753990568 Kontaktujte kredit Speedy hned !!!

 • 01.06. 14:15, Jan

  Pozor, paní / paní. Potřebujete nouzový úvěr na nupkup projektu, půjčku na splacení dluhu nebo na splacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Nabízíme konkrétní online půjčky v limitém, střednědobém a dlouhodobém horizontu od 50 000 do 8 000 000 Kč. Naše půjčky jsou lehké a rychlé .. Měsíční splátka a fixní sazba jsou velmi závislé na povaze, výši a dobytí půjčky. Noční rozdělení od 12 měsíců do 420 měsíců a více. K dispozici do 2 dnů Zabezpečení důvěrnosti je jednoruční, není příliš mnoho důkazů, brzy a 100 zaručené. E- jeanz102@seznam.cz

 • 14.06. 09:21, lopez

  Rychlá a spolehlivá nabídka půjček Potřebujete pomoc pro váš domov, vaše podnikání, nákup auta, motocykl, vytvoření vlastního podniku, vaše osobní potřeby a další starosti. Jsme připraveni vám pomoci s roční úrokovou sazbou od 3 Pro více informací nás kontaktujte. Email: landlopez75@gmail.com

 • 28.06. 17:30, SuiteCapitals@gmail.com

  Potřebujete úvěr na konsolidaci dluhu na 1,0? SuiteCapitals@gmail.com (SuiteCapitals@post.com) Nebo Osobní půjčky Obchodní půjčky atd. Zainteresované strany by nás měly kontaktovat pro více informací prostřednictvím e-mailu: SuiteCapitals@gmail.com (SuiteCapitals@post.com) Vyplňte níže uvedený formulář žádosti: - Kompletní jméno: - Potřebná půjčka: - Doba trvání půjčky: - Účel půjčky: - Město země: - Telefon: - Jak jsi se o nás dozvěděl: Potřebujete úvěr na konsolidaci dluhu na 1,0? SuiteCapitals@gmail.com (SuiteCapitals@post.com) Nebo Osobní půjčky Obchodní půjčky atd. Zainteresované strany by nás měly kontaktovat pro více informací prostřednictvím e-mailu: SuiteCapitals@gmail.com (SuiteCapitals@post.com)

 • 05.07. 13:45, carlos socar

  Máte zájem obchodovat s bitcoinovým binárním a forexovým obchodem, kde můžete denně vydělat 100 své investice Pokud investujete jen 200 USD, získáte zisk 2 000 po 72 hodinách, pokud máte zájem, můžete ho kontaktovat e-mailem: tradewithcarlos2156 @ gmail.com nebo Whatsapp 15022064419

 • 07.07. 20:29, mark

  Poskytuje soukromé, obchodní a osobní půjčky s velmi nízkými ročními úrokovými sazbami až 2 za jeden rok po dobu až 50 let tím, že vyplácí hostům do světa. Nabízí nabízené půjčky od 50 000 do 20 000 000 Kč. Naše půjčky jsou dobře pojištěny pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Ztrácíte v noci starosti o získání legitimní půjčky? Kousáte si nehty rychle? Namísto zájmu vás vítáme na Mark Home Loan (Lending Services), naším posláním je odborník, který pomáhá zastavit půjčky na špatnou úvěrovou historii, hledat řešení a očekávat vítězství. Whatsapp číslo 393512581688 nebo e-mail: markglaycompanyloanpay_instant@yahoo.com

 • 07.07. 20:33, mark

  Poskytuje soukromé, obchodní a osobní půjčky s velmi nízkými ročními úrokovými sazbami až 2 za jeden rok po dobu až 50 let tím, že vyplácí hostům do světa. Nabízí nabízené půjčky od 50 000 do 20 000 000 Kč. Naše půjčky jsou dobře pojištěny pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Ztrácíte v noci starosti o získání legitimní půjčky? Kousáte si nehty rychle? Namísto zájmu vás vítáme na Mark Home Loan (Lending Services), naším posláním je odborník, který pomáhá zastavit půjčky na špatnou úvěrovou historii, hledat řešení a očekávat vítězství. Whatsapp číslo 393512581688 nebo e-mail: markglaycompanyloanpay_instant@yahoo.com

 • 22.07. 00:06, Frank Robinson

  Naše navrhovaná nabídka pro klienty v novém roce je pozitivní a celková angažovanost, takže spolupráce s námi vám poskytuje maximální jistotu, že získáme finanční prostředky, protože ve financování máme rating A . Společnost Frank Loan Services (FLS) byla v průběhu let vysoce hodnocena jako jedna z nejlepších online společností s levnější úrokovou sazbou. Pokud potřebujete financování, neváhejte nás kontaktovat telefonicky (1-713-389-6778) nebo E-mailem: k.frankloans@gmail.com E-mailem: k.frankloans@gmail.com

 • 24.07. 20:51, Dean Thomas

  Dear Sir, We are broker firm in London-UK, we have direct Provider of BG/SBLC specifically for Lease and purchase, The provider is tested and trusted. We have been dealing with the company for paste 20 years. Interested Agent/Lessee should contact us. Email: longmornprojectsfinance@gmail.com Skype ID: longmornprojectsfinance@hotmail.com whatsapp Number:1(330)333-0498 Best Regard Dean Thomas.

 • 11.08. 10:17, Don Chris Walker

  HELLO the viewer is here to share my testimonial on how I finally joined the Illuminati hood and became RICH, FAMOUS AND POWERFUL, I did my best to become a member of the hood but I was ripped off several times , before finally coming across a testimony on the net so I contacted the agent, I was so afraid that he would ask me a lot of money before I could join the hood but to my surprise he only asked to buy the items I made and today I am so happy to tell the world who is wealthy and has been able to build many businesses with it all, I have the sum of 20 million dollars on my personal account and i am also known worldwide with the affairs which have been entrusted to me by the Illuminati and which also have the power to do what i want ... I know a lot of people can be on my way and seek help here is their official email: illuminatibrotherhood5555@gmail.com www.gaia.com/article/what-is-the-illuminat Whats-app: ( 3197005034579) Beware of scammers, and you must be above the age of 18.

 • 11.08. 10:41, Don Chris Walker

  HELLO the viewer is here to share my testimonial on how I finally joined the Illuminati hood and became RICH, FAMOUS AND POWERFUL, I did my best to become a member of the hood but I was ripped off several times , before finally coming across a testimony on the net so I contacted the agent, I was so afraid that he would ask me a lot of money before I could join the hood but to my surprise he only asked to buy the items I made and today I am so happy to tell the world who is wealthy and has been able to build many businesses with it all, I have the sum of 20 million dollars on my personal account and i am also known worldwide with the affairs which have been entrusted to me by the Illuminati and which also have the power to do what i want ... I know a lot of people can be on my way and seek help here is their official email: illuminatibrotherhood5555@gmail.com www.gaia.com/article/what-is-the-illuminat Whats-app: ( 3197005034579) Beware of scammers, and you must be above the age of 18.

 • 20.08. 15:25, john

  Temple of wealth Brotherhood occult is here to firmly assure you that you can get rich without any evil ritual, that you can get rich without killing your mother, father, brother, sister, uncle or a poor child on the street. It is real and don’t have any side effect. Try it now and see. Take that bold step to your world of riches. whats app (2349056393547) Temple of wealth Brotherhood occult toady and state what you want and how you want it. The solution is at your door step. You don’t need to be in debts and always borrow, let people now come and borrow from you. your wealth is in your palms and Your destiny is in your hands organization of The Temple of wealth Brotherhood occult is now complete and we are again accepting new Members. While Full Membership is still available only to a chosen few by invitation, we are extending a general invitation to join The Temple of wealth Brotherhood occult through a probationary membership. This allows us time to get to know you and for you to have the opportunity to test and prove the Brotherhood for yourself. The Temple of wealth Brotherhood occult is the only organization of its kind in the world today, a real secret society for real people. It does not restrict its membership solely to those born into wealth, privilege and power, but opens the doors of fraternal friendship to those who desire and need most to overcome the limitations of their past circumstances. Through superior knowledge and an organized Temple of wealth Brotherhood of power, we shall each and everyone of us attain to wisdom, wealth and success. WEALTH — POWER — SUCCESS — For All Members, obtained and shared though the Temple of wealth Brotherhood occult secret knowledge and hidden circles of power — these are our aims. The Temple of wealth Brotherhood occult teaches a secret system of power, hidden knowledge and united brotherhood which can raise the poorest and most humble of men into the ranks of the rich and powerful, and achieve even the most impossible dream. The venerable sages of ancient times taught that if two or more people would unite their inner forces, together they could conquer the world, even though alone they might be weak and powerless. Joining forces, we become Stronger United, and can achieve great things which we cannot obtain alone. The Temple of wealth Brotherhood occult offers the bonds of brotherhood to anyone with a brave heart and a daring spirit who will cast their fortunes with us. We will lead you upon the path to power and a brave new life filled with golden opportunities, friends, money and success. Are you unhappy with your present financial situation? Would you like more money? Would you like a better job, a raise or a promotion? Are there things you would like to buy, but you need more money? Do you want to be surrounded by other successful and wealth people? Would you like to never have to worry about having enough money, again? Here’s the opportunity to end your money problems forever

 • 10.09. 03:48, John Tim

  We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 42 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email: Darrencraig002@gmail.com skype : keatcheng2@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100 protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: 19733700521

 • 17.09. 08:09, jan

  Pujcky a financování bez protokolu Dobrý den, jsem jednotlivec, který nabízí mezinárodní pujcky od 4 000 do 15 000 000 Kc všem vážným lidem, úroková sazba je 2 rocne. Jsem pripraven uspokojit své klienty bez protokolu do 24 hodin E-mail:

 • 16.11. 13:48, Lubica

  seriózní a rychlá nabídka půjčky Poskytujeme vám půjčky za velmi flexibilních podmínek, naše úrokové sazby se liší v závislosti na požadované částce a době splatnosti. Naše sazby jsou relativně nízké a liší se 2. Vyberete si částku a dobu, která nejlépe vyhovuje vaší situaci. Díky osobní půjčce si můžete půjčit částku od 1 000 do 50 000 000 Kč na období 12 až 240 měsíců. - Finanční pomoc, - Půjčka okamžitě, - Nebankovní půjčka, kontaktujte E-mail: lubicapotocka4@gmail.com whatsapp 420607476513

 • 26.11. 13:11, Mike Morgan

  Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup business? contact us now with your details to get a good Loan at a low rate of 3 per Annual email us: Do you need Personal Finance? Business Cash Finance? Unsecured Finance Fast and Simple Finance? Quick Application Process? Finance. Services Rendered include, Debt Consolidation Finance Business Finance Services Personal Finance services Help Please write back if interested with our interest rate EMAIL: muthooth.finance@gmail.com Call or add us on whats App 91-7428831341
<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se