Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Úvod. Bibliografie k hist. Slováků v Sedmihradsku a reemigrace.

Varia :

Salzmann Z. : Bibliografia k dejinám Slovákov a Čechov v Rumunsku. In : Slováci v zahraničí, sv.11. Martin, 1985, s.181-212, sv.13, Martin 1987, s.182-189.
Zahraniční Slováci a národné kultúrné dedičtvo. Sborník příspěvků ze semináře, který ve dnech 5.-7. 7.1980 organizovalo Oddelenie pre zahraničních Slovákov Matice slovenskej v Bratislave.

Slovenské osídlení Sedmihradska ( do r.1945 ) :

Adamík Pavel : Aspekty slovenského školstva v Rumunsku v minulosti a dnes. In : Vysťahovalectvo a život krajanov vo svete. Martin, MS,1982, s.181-189.
Auerhan J. – Turčín, R. : Češi a Slováci za hranicemi. In : Československá vlastivěda, sv.5 Stát, Praha, 1931, s.497-512.
Čechoslováci v Jugoslávii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Praha, 1921.
Československé jazykové menšiny v evropském zahraničí. Praha,1935.
Dnešní stav a budoucnost československých osad v Rumunsku a Bulharsku. 1920.
Dnešní situace československé menšiny v Rumunsku. In : Naše zahraničí, 5, 1924, s.84-90.
Granatier Anton – Třešňák Ladislav : Slováci v rumunském Rudohoří. In : Naše zahraničí, 10, 1930, s.173.
Hamaš L. : Z dejín Slovákov v RSR. Slovenské obce v Sedmihradsku – Rudohorí. In : Slováci v zahraničí, 2, 1974, s.107 – 129.
Hodža Milan : Zahraniční Čechoslováci v Maďarsku, Rumunsku a Juhoslávii. In : Naše zahraničí, 1, 1920, s.87-93.
Horváth Pavel : Dnešní stav slovenskej menšiny v Rumunsku. In : Naše zahraničí, 11, 1931, s.21-23.
Javor Pavol : Podiel Slovákov na rozvoji sklárskej výroby v Bihore. In : Slováci v zahraničí, 11, 1985, s.162-180.
Klíma St. : Čechové a Slováci za hranicemi. Praha, 1925.
Michalčáková Eva : Sťahovanie Slovákov do Sedmihradska a sposob ich života. In : Slováci v zahraničí, 6, Martin, 1980, s.159-178.
Michalčáková Eva : Vnútorná kolonizácia Sedmihradského rudohoria slovenským obyvatelstvom ( 1835 – 1918 ).Slováci v zahraničí, 7, 1981, s.176-183.
Michalčáková Eva : K zakladaniu slovenských škol v Sedmohradsku v medzivojnovém období. In : Slováci v zahraničí, 11, 1985, s.153-161.
Peroutka František : O našich krajanech v Rumunsku. Naše zahraničí, 2, 1921, s.34-36.
Týž : Československá kolonie v Rumunsku. Naše zahraničí, 2, 1921, s.145-147.
Týž : Ze života našich krajanů v Rumunsku. Naše zahraničí, 2, 1921, s.228-230.
Pokus o demografii zahraničních Čechů a Slováků. In : Československá vlastivěda,II. Národopis, 1936, s.97-139.
Porubský Juraj : Niektoré problémy slovenských menšinových škol v Rumunsku v rokoch 1939 – 1944. In : Slováci v zahraničí, 2, 1974, s.5-58.
Poznámky k prípadnému zriadeniu československého ústavu v Rumunsku alebo založeniu strednej školy československej. In : Naše zahraničí, 11, 1931, s.114-117.
Prví usadlíci Sedmohradského rudihoria. Matičné čitanie, 8, 21.7.1975, s.9.
Sirácky Ján : Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. stor. Martin, Matice Slovenská , 1966 ( 2. vyd. 1971 ).
Sirácky Ján : Sťahovanie poddaných z východného Slovenska v 18. a v prvej polovici 19. storočia. In. : Príspevky k dejinám východného Slovenska. Bratislava 1964.
Sirácký Jan : Slováci ve svete. I-II. Martin, 1980.
Šembera Alois Vojtěch : Mnoho-li jest Čechů, Moravanů a Slováků a kde bývají. Příspěvek k ethnografii československé. Čas. muzea českého, 50, 1876, s.393-418, 647-695.
Urban Rudolf : Čechoslováci v Rumunsku. Naše zahraničí, 11, 1931, s,181-183.
Urban Rudolf : Naši v Rumunsku. Naše zahraničí, 11,1931, s.203-206.
Urban Rudolf : Čechoslováci v Rumunsku. Bucuresti, 1930.

Každodenní život slovenského obyvatelstva v Rumunsku ( po r.1945 ) :

Adamík Pavel : Aspekty slovenského školstva v Rumunsku v minulosti a dnes. In : Vysťahovalectvo a život krajanov vo svete. Martin, MS,1982, s.181-189.
Benedek Grigore : Koexistencia rozných nárečových systémov v slovenských nárečiách v stoliciach Bihor a Salaj v Rumunsku. In : Slováci v zahraničí, 2, Martin, MS, 1974, s.130-140.
Kovačevičová Soňa : Národopisné pozorovania v Rumunsku.. In : Slovenský národopis, 5, 1957, s.639-652.
Michalčáková Eva : Zvyky a obyčaje Slovákov v Bihore. Slováci v zahraničí, 8, 1982, s.107-114.
Pohled na slovenské nárečie v stoliciách Bihor a Salaj v Rumunsku. In : Slavica Slovaca, 5, 1970, s.76-96.
Rácz Juraj : U Slovákov v Rumunsku. Pod úbočiami Sedmohradských vrchov. In : Príroda a společnost, 22, 1973, č.10, s.36-40.
Sego J. : Slovenské osady v oblasti pohoria Rez ( Rumunsko ). In : Slovenský národopis, 4, 1956, s.493-500.

Reemigrace slovenského obyvatelstva do ČSR ( po r.1945 ) :

Čapka František – Slezák Lubomír – Vaculík Jaroslav : Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, Akademické nakl. Cerm s.r.o., 2005, 359 s.
Holá Věra : Osídlení šumavského pohraničí na Sušicku. In: Minulostí Západočeského kraje, 17.,1981, s.27-36.
Příchod do pohraničí, první léta života v pohraničí do socializace zemědělství. In : Český lid, 69, 1982, s.42-46.
Secká Milena : Příchod rumunských Slováků na Chebsko. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, s.2, 1982, s.74-79.
Vaculík Jaroslav : Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945 – 1950. Brno, Masarykova universita, 1993.
Vaculík J. : K reemigraci a usídlování Slováků z Rumunska v pohraničí českých zemí v letech 1946 – 1949. In : Slováci v zahraničí, sv.13, Martin, 1987, s.92-109.

Etnografické a jiné průzkumy slovenského obyvatelstva v ČSR ( po r.1945 ) :

Haišman Tomáš – Heroldová Iva – Matějová Vlasta : Stabilizace, společenská a kulturní integrace obyvatelstva v pohraničních obcí v jižních Čechách a na severní Moravě. Český lid, 70,1983, s.11-34.
Matějová Vlasta : Proměny, kterými procházely jednotlivé skupiny osídlenců v rámci lokální společnosti, změny jejich materiální a duchovní kultury v důsledku integrace obyvatelstva a utváření života lokální společnosti. In : Český lid, 70, 1983, s.50-55.
Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 5, 1982. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, Praha, 131 s.
Mušinka Mikuláš : Folklór slovenských presídlencov z Rumunska v obci Hoštka, okr. Tachov. Bratislava, 1974.
Národopisná problematika novoosídleneckého pohraničí. Český lid, 65,1978,
s.195-206.
Navrátilová Alexandra : Zanikání tradičních religijních prvků v přesídlených obcích jihomoravského pohraničí. Čas. Mor. muzea, LIX, Ethnographica, IX, 1974,
s.225-234.
Týž : K některým proměnám obřadní kultury rumunských Slováků na Znojemsku.
In : Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv.5, 1982, s.96-115. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku ČSAV Praha.
Týž : K úloze obřadní kultury rumunských Slováků v integračním procesu novoosídlenecké obce. In : Český lid, 70, 1983, s.76-82.
Nosková Helena : Kalendářní obřadnost slovenských reemigrantů z Rumunska a její proměny v regionech západních Čech. Kandidátská disertační práce. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV Praha, 1981.
Novoosídlenecké pohraničí Čech a Moravy v letech 1945 – 1982. I. Slovenští reemigranti
z rumunského středohoří. Český lid,70,1983,č.1, 8 s.
Secká Milena : Rumunští Slováci. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro
etnografii a folkloristiku, příloha, 6, 1978, s.46-52.
Týž : Stupeň asimilace rumunských Slováků na Chebsku. Seminární práce III. ročníku, Katedra etnografie a folkloristiky, Fil. fak. UK Praha, 1979.
Slovenští reemigranti z rumunského rudohoří. Český lid, 70, 1983, s.55-57.
Šotolová Marie : Dosavadní výsledky národopisného výzkumu rumunských reemigrantů. JSH, 48, 1979, s.73-75.
Týž : Reemigrace rumunských Slováků do jihočeského pohraničí. Materiály k problematice novoosídlenského pohraničí ( okres Prachatice ). Sv.1, 1981, s.66-71. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku Praha, sv.1, 1981, s.66-71.
Týž : Charakteristika skupiny rumunských Slováků na Prachaticku. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 2, 1982, s.106-115. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku Praha.
Týž : Proměny v životě rumunských reemigrantů v okrese Prachatice. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 5, 1982, s.34-40. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku Praha.

Diplomové (seminární atd. práce):

DANIEL Jan: Slovenská menšina v Rumunsku. Dipl. práce, Universita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 2009, 106 s.
HRDÁ Judita: Příspěvek ke studiu materiální kultury slovenských reemigrantů z rumunského Rudohoří: Strava. FF UK Praha, Národopis.
KOCINA Jan: Poválečné osídlení pohraničí slovenskými migranty z rumunského Banátu (na příkladu jižních Čech).Dipl. práce Historický ústav Fil fak., Jih un., České Budějovice, 2008, 104 s.
Rumunští Slováci a jejich vzpomínky ( Hastrmanová Šárka, Korda Josef, Štěrba Martin ). Česko-anglické gymnázium, České Budějovice, 2001-2, práce ze středoškolské odborné činnosti.


04.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se